Niektórzy przedsiębiorcy mają problem z prawidłowym rozliczaniem kosztów związanych z samochodem osobowym, którego wartość przekracza 150 000 zł. W przypadku takiego auta istnieją pewne ograniczenia w rozliczaniu kosztów. samochod osobowy powyzej 150 tys amortyzacja

Czym jest wartość początkowa samochodu?

Wartość początkowa samochodu, to cena jego nabycia spisana z dokumentu nabycia, którym może być faktura lub umowa kupna – sprzedaży. Wartość ta zostaje powiększona o koszty związane z danym pojazdem, które podatnik poniósł w okresie do dnia przekazania danego środka trwałego do używania.

Na całkowite wydatki początkowe składają się między innymi:
 • wydatki związane z transportem, wyładunkiem, załadunkiem, montażem
 • ubezpieczeniem w drodze
 • opłaty skarbowe
 • opłaty rejestracyjne
 • inne opłaty, jak np.: opłata środowiskowa, czy opłata celna.
Wszystkie wydatki poniesione na dany pojazd do momentu wprowadzenia go do użytku, powiększają jego wartość początkową. Jeżeli podatnik poniesie wymienione koszty, już po wprowadzeniu samochodu do użytkowania i ewidencji środków trwałych, to może je zaksięgować bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów.  

W sytuacji, kiedy przedsiębiorca nie posiada dokumentu zakupu, to powinien ustalić wartość środka trwałego na podstawie cen rynkowych. 

Amortyzacja pojazdu o wartości powyżej 150 000 zł

W przypadku samochodu o wartości przekraczającej 150 000 zł, odpisy amortyzacyjne nie mogą stanowić kosztu uzyskania przychodu. Niezależnie od tego jaka jest wartość samochodu osobowego, to amortyzacją objęta jest cała wartość początkowa pojazdu. Do kosztów zaliczona zostanie jedynie część wydatków do limitu 150 000 zł. Odpisów amortyzacyjnych można dokonywać począwszy od miesiąca następnego po miesiącu oddania środka trwałego do używania. 

Wydatki związane z samochodem o wartości przekraczającej 150 tys. zł

Wydatków związanych z eksploatacją samochodu osobowego będącego środkiem trwałym firmy lub nabytego w leasingu, przykładowo takich jak: zakup paliwa, naprawy bieżące, zakup akcesoriów samochodowych, nie obejmuje ograniczenie 150 000 zł związane z księgowaniem kosztów.

Wydatki poniesione na cel związany z działalnością księguje się do kosztów:
 • w 100% ich wartości – pojazd użytkowany jest tylko na potrzeby firmy
 • w 75% wartości – pojazd użytkowany jest w sposób mieszany, zarazem w firmie jak i prywatnie.

Wykup ubezpieczenia 

Limitem odliczania kosztów związanych z samochodem osobowym o wartości powyżej 150 000 zł objęte jest również dobrowolne ubezpieczenie pojazdu, jak przykładowo ubezpieczenie AC. Kosztem nie będą składki na dobrowolne ubezpieczenie samochodu firmowego w wysokości przekraczającej część ustaloną w proporcji do równowartości 150 000 zł. W przypadku ubezpieczenia OC oraz NNW ograniczenie nie występuje. Przy tym rodzaju ubezpieczeń, składka ubezpieczeniowa nie zależy od wartości samochodu osobowego. Można ją ująć w pełnej wysokości w kosztach uzyskania przychodów. 

Polisę ubezpieczeniową księguje się w zależności od wybranej metody ujmowania kosztów w KPiR, Wybraną metodę należy stosować przez cały rok podatkowy. 
 • metoda uproszczona kasowa – wartość całej polisy ujmuje się w kosztach w dacie wystawienia polisy
 • metoda memoriałowa – wartość polisy należy podzielić proporcjonalnie na miesiące, których dotyczy, o ile okres polisy wychodzi poza dany rok podatkowy.

PRZYKŁAD 1
Przedsiębiorca 22 stycznia 2022 roku kupił samochód osobowy do firmy o wartości początkowej 175 000 zł i tego samego dnia przyjął pojazd do użytkowania. W tym przykładzie kosztem podatkowym dla przedsiębiorcy będą jedynie odpisy amortyzacyjne dokonane do kwoty 150 000 zł. Pozostała część nie będzie stanowiła kosztu firmowego. 
Ograniczenie związane z księgowaniem kosztów samochodu osobowego o wartości przekraczającej 150 000 zł obejmuje oprócz odpisów amortyzacyjnych również dobrowolne ubezpieczenie samochodu. Jego wysokość ustalana jest między innymi w oparciu o wartość samochodu osobowego, który jest ubezpieczany. 


PRZYKŁAD 2
Przedsiębiorca wykupił polisę ubezpieczeniową na 1 rok za okres od stycznia 2021 roku do lutego 2022 roku w wysokości 3 600 zł. Przedsiębiorca rozlicza koszty za pomocą metody memoriałowej. W celu obliczenia składki miesięcznej powinien wartość polisy podzielić na 12 miesięcy
3 600 zł : 12 =  300 zł

Otrzymany wynik należy przemnożyć przez liczbę miesięcy jaka przypada na dany rok, czyli 11 miesięcy w jednym roku i w drugim roku, 1 miesiąc. 
 • od stycznia 2021 do grudnia 2021 – 11 miesięcy, czyli 300 zł x 11 miesięcy = 3300 zł w pierwszym roku
 • od stycznia 2022 r. do lutego 2022 r. – jeden miesiąc, czyli 300 zł x 1 = 300 zł w 2022 roku. 
Kwotę przypadającą na rok wykupienia polisy można zaksięgować w dacie jej zapłaty. Pozostałą część należy ująć w KPiR z datą przyszłego roku podatkowego, najlepiej na dzień 1 stycznia.


Data publikacji: 2022-06-28, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU
Małgosia
30 Maj 2023

Zakupiłam samochód za 154 tys w dowodzie rejestracyjnym mam zapis samochód ciężarowy, ale jest poniżej 3,5t i jest zgłoszony do vat 26.
Proszę o pomoc czy mam uwzględniać limit 150 tys ?