Panele fotowoltaiczne cieszą się coraz większą popularnością. Zakładają je osoby prywatne, ale również coraz częściej przedsiębiorcy. Koszt założenia paneli jest spory, a w przypadku przedsiębiorstw oznacza dużo większą inwestycję, ponieważ zapotrzebowanie na energię w firmie jest dużo wyższe. Jest to powód dla którego niektórzy przedsiębiorcy decydują się na zaciągnięcie kredytu bankowego lub na leasing paneli fotowoltaicznych. leasing fotowoltaiki vat

Czym jest leasing?

Leasing jest jedną z form finansowania zakupów środków trwałych. Przedsiębiorcy wybierają go coraz częściej, zwłaszcza jeżeli mają trudność w pozyskaniu kredytu bankowego.  

Definicję leasingu zawiera Kodeks cywilny – art. 709. Zgodnie z przepisem finansujący zobowiązuje się w zakresie prowadzonej działalności nabyć dany przedmiot od oznaczonego zbywcy na warunkach określonych w zawartej umowie leasingu, a następnie oddać ten przedmiot korzystającemu do używania lub używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony. W zamian korzystający zobowiązuje się zapłacić finansującemu w uzgodnionych ratach, wynagrodzenie pieniężne równe co najmniej cenie lub wynagrodzeniu z tytułu nabycia rzeczy przez finansującego. 

Podział leasingu

Leasing może być:
  • operacyjny
  • finansowy.
Każda z wymienionych form ma inne skutki podatkowe zarówno w podatku dochodowym, jak i VAT. Najczęściej wybieraną formą jest leasing operacyjny. W jego przypadku odpisów amortyzacyjnych dokonuje finansujący. Miesięczne raty leasingowe obciążone są podatkiem VAT, co oznacza, że wydatki związane z VAT zostają rozłożone w czasie. Korzystający nie ponosi na początku trwania umowy leasingu kosztów związanych z podatkiem VAT. 

Zgodnie z umową leasingu może używać rzecz i pobierać pożytki, ale nie ma prawa do rozporządzania towarem jak właściciel. Po spłacie leasingu przedmiot umowy może być sprzedany leasingobiorcy. Jego wykup jest uprawnieniem, z którego leasingobiorca może skorzystać, ale nie musi. 

Przy leasingu finansowym przedmiot leasingu jest przez leasingobiorcę traktowany jako środek trwały, który ujmuje się w ewidencji środków trwałych i rozlicza zakup w formie odpisów amortyzacyjnych. Po zakończeniu umowy przedmiot przechodzi na własność leasingobiorcy.  

W chwili obecnej przedsiębiorcy najczęściej wybierają leasing zwrotny, który polega na tym, że przedsiębiorca chcąc uzyskać optymalizację finansową pozbywa się nabytych przedmiotów, ale jednocześnie pozostawia sobie prawo do korzystania z nich w zamian za odpowiednią opłatę. 

Odliczanie podatku naliczonego

Podstawowe zasady stosowane przy odliczaniu podatku naliczonego zostały wyrażone w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT. Zgodnie z nim w zakresie w jakim dane towary i usługi wykorzystywane są do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnik ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. 

Na podatek naliczony składa się suma kwot podatku wynikająca z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu: 
  • nabycia towarów i usług
  • dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.
Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje podatnikowi po spełnieniu określonych warunków: 
  • odliczenia może dokonać tylko czynny podatnik VAT
  • towary i usługi z naliczonym VAT wykorzystywane są do wykonywania czynności opodatkowanych.
Wynika z tego, że prawo do obniżenia podatku VAT nie przysługuje w sytuacji kiedy towary i usługi wykorzystywane są do wykonywania czynności zwolnionych z VAT oraz niepodlegających podatkowi. 

PRZYKŁAD 1
Podatnik kupił mieszkanie z zamiarem utworzenia w nim biura. Po zakupie zmienił zdanie i stwierdził, że lokalizacja mu nie odpowiada i postanowił, że będzie wynajmował je na cele mieszkalne. Taka czynność zwolniona jest z podatku VAT. Podatnik otrzymał fakturę na zakup ze stawką 8%. Czy będzie mógł odliczyć podatek z tej faktury?

Odpowiedź:
W przedstawionym przypadku podatnikowi nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktury, ponieważ zakup mieszkania wiąże się z czynnościami zwolnionymi z zapłaty VAT. 

Leasing paneli fotowoltaicznych 

Działalność gospodarcza może być prowadzona również w budynkach mieszkalnych. 

PRZYKŁAD 2
Podatnik kupił budynek usługowo-mieszkalny. Na parterze znajdowała się pracownia krawiecka. Pozostała część budynku wykorzystywana jest w celach mieszkaniowych. Podatnik jest czynnym podatnikiem VAT. W maju zakupił instalację fotowoltaiczną, która została zainstalowana na dachu budynku. Od wykonawcy otrzymał fakturę. Czy podatnik ma prawo odliczyć podatek VAT z tej faktury?

Z obowiązujących przepisów wynika, że rozliczenie podatku naliczonego, zgodnie z zasadami określonymi w art. 86 ustawy o VAT może nastąpić jeżeli nabywane przez podatnika towary i usługi wykorzystywane są do wykonywania czynności opodatkowanych. 

Art. 86 ust. 7b ustawy VAT
wskazuje, że jeżeli nakłady poniesione na nabycie, w tym też na nabycie praw wieczystego użytkowania gruntów, a także wytworzenie nieruchomości będącej majątkiem przedsiębiorstwa danego podatnika wykorzystywanej zarówno w celach związanych z prowadzoną przez tego podatnika działalnością gospodarczą, jak i do innych celów, a w szczególności do celów osobistych podatnika lub jego pracowników, również byłych pracowników, których nie można w całości przypisać do działalności gospodarczej, to podatek nalicza się w stosunku proporcjonalnym do części w jakim dana nieruchomość wykorzystywana jest do celów działalności gospodarczej. 

Jeżeli nakłady na instalację fotowoltaiczną ponoszone są na budynek służący zarówno do celów wykonywanej działalności, jak i do celów osobistych, to podatek VAT odlicza się proporcjonalnie. W tym celu należy określić wysokość udziału procentowego w jakim dana nieruchomość jest wykorzystywana do celów prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej i w tej proporcji należy odliczyć podatek naliczony z otrzymanej faktury na zakup paneli.


Data publikacji: 2021-11-02, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU