Kolejną propozycją jaką rząd przygotował dla swoich obywateli w ramach tarczy solidarnościowej jest dodatek elektryczny, który ma chronić przed gwałtownymi wzrostami cen energii elektrycznej. dodatek energetyczny dla firm

Kto może ubiegać się o dopłatę do prądu? 

Dodatek elektryczny oraz inne środki zaradcze, które mają pomóc przetrwać rosnące ceny prądu uregulowany jest w ustawie o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją jaka zaistniała na rynku energii elektrycznej. Dopłata do prądu to nie jedyna pomoc, która została przewidziana. Dodatkowo proponowane jest zamrożenie cen prądu oraz konieczność oszczędzania energii elektrycznej przez instytucje publiczne. 

Dodatek elektryczny przysługuje gospodarstwom domowym, które ogrzewają mieszkanie energią elektryczną, czyli ich główne źródło ogrzewania zasilane jest prądem. Warunkiem jaki musi zostać spełniony to zgłoszenie źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków w terminie do 11 sierpnia 2022 roku. Po tej dacie, zgłoszenia mogą dokonać jedynie właściciele nowo wybudowanych nieruchomości. Wysokość dopłaty została ustalona na kwotę 1 000 zł. Przy rocznym zużyciu przekraczającym 5 MWh, kwota dopłaty wyniesie 1 500 zł.  

Pomoc w formie dodatku elektrycznego przewidziana dla gospodarstw domowych obejmuje:
 • pomieszczenia gospodarcze związane z prowadzeniem tych gospodarstw
 • lokale o charakterze zbiorowego mieszkania
 • węzły cieplne i hydrofornie
 • oświetlenia budynków mieszkalnych
 • garaże
 • domy letniskowe w ogródkach działkowych
pod warunkiem, że nie jest w nich prowadzona działalność gospodarcza. 

Wniosek o przyznanie dodatku elektrycznego

Dodatek do prądu może zostać przyznany na podstawie złożonego wniosku o wypłatę dodatku elektrycznego, który będzie można składać w gminie w formie pisemnej (podpis osobisty) lub elektronicznej podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym w terminie od 1 grudnia 2022 roku do 1 lutego 2023 roku. Środki powinny zostać wypłacone najpóźniej 31 marca 2023 roku

Dodatek elektryczny nie przysługuje gospodarstwom domowym
, które otrzymały:
 • dodatek węglowy
 • dodatek na inne źródła ciepła
 • wykorzystują do ogrzewania budynku tzw. mikroinstalację zasilaną odnawialnymi źródłami energii, jak np. pompy ciepła, kolektory solarne, panele fotowoltaiczne.
Dodatek elektryczny:
 • nie jest wliczany do dochodów gospodarstwa
 • zwolniony jest z opodatkowania
 • przyznawany jest tylko jednej osobie z gospodarstwa (na jeden adres składa się jeden wniosek)
 • przysługuje również najemcom.

Gwarancja ceny energii elektrycznej

Cena energii elektrycznej zagwarantowana jest do:
 • do 2 000 kilowatogodzin (2 MWh) rocznie - wszystkie gospodarstwa domowe
 • do 2 600 lub 3 000 kilowatogodzin (2,6/3 MWh) rocznie - gospodarstwa domowe w skład, których wchodzą osoby niepełnosprawne, rodziny z Kartą Dużej Rodziny, rolnicy. 
Każda kolejna kilowatogodzina ponad limit będzie rozliczana zgodnie z taryfikatorem cen obowiązującym w 2023 roku. 

Mniejsze zużycie prądu – obniżka ceny

Od 2023 roku mają obowiązywać przepisy, zgodnie z którymi gospodarstwa domowe, które zużyją mniej prądu będą mogły liczyć na obniżkę ceny. Gospodarstwo domowe, które w 2023 roku zużyje mniej energii elektrycznej przynajmniej o 10% w stosunku do roku 2022 może otrzymać upust w wysokości 10% całkowitych kosztów zużycia energii elektrycznej w 2023 roku. Obniżka zacznie działać w 2024 roku. 

Mniejsze zużycie energii elektrycznej w instytucjach publicznych

Na instytucje rządowe i samorządowe, takie jak przykładowo urzędy wojewódzkie, urzędy miasta i gminy, ZUS, Urząd Skarbowy został nałożony obowiązek oszczędzania energii elektrycznej w budynkach ich urzędowania. Obowiązkowo instytucje te będą musiały przekazywać raporty dotyczące realizacji planu oszczędzania.

Zmniejszenie zużycia prądu nie powinno być mniejsze niż:
 • 0,83% w odniesieniu do lat 2018 i 2019 – dla IV kwartału 2022
 • 10% w odniesieniu do roku 2022 - dla 2023 roku.

Dopłata do prądu dla firm

Jak na razie w ustawie o dodatku elektrycznym brak jest uregulowań dotyczących przedsiębiorstw. Być może przepisy zmienią się w najbliższym czasie, ponieważ przygotowywany jest projekt ustawy, zgodnie z którą zarówno gospodarstwa domowe, jak i firmy otrzymają gwarancję ceny za prąd. Maksymalna cena prądu dla przedsiębiorstw ma wynosić 785 zł/MWh i ma obowiązywać w okresie od 1 grudnia 2022 roku do 31 grudnia 2023 roku z zastrzeżeniem, że pobór nie będzie mógł przekroczyć 90% zużycia energii za okres od 1 grudnia 2020 roku do 31 grudnia 2021 roku. Powyższe zapisy mają znaleźć się w ustawie o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku. 

Ustawa ograniczająca wysokość cen energii elektrycznej

20 października 2022 roku Sejm przyjął ustawę ograniczającą wysokość cen energii elektrycznej. Projekt ustawy o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku miał na celu realne wsparcie polskich rodzin, jak i małych oraz średnich przedsiębiorców, samorządów i podmiotów wrażliwych, takich jak szkoły, przedszkola czy domy opieki społecznej. Dzięki ustawie gospodarstwa domowe, podmioty użyteczności publicznej, mali i średni przedsiębiorcy otrzymają ochronę przed ogromnym wzrostem rachunków za prąd.

Ustawa wprowadza mechanizm maksymalnej ceny energii elektrycznej stosowanej do rozliczeń z odbiorcami uprawnionymi przez sprzedawców energii, która nie może być wyższa niż:
 • 693zł/MWh dla gospodarstw domowych
 • 785 zł/MWh dla pozostałych uprawnionych odbiorców. 
Cena maksymalna będzie mogła być stosowana przez sprzedawców w rozliczeniach z:
 • gospodarstwami domowymi - od momentu przekroczenia limitów zużycia do 31 grudnia 2023 roku
 • podmiotami użyteczności publicznej i samorządami – od 24 lutego 2022 roku do 31 grudnia 2023 roku
 • małymi i średnimi przedsiębiorcami – od 24 lutego 2022 roku do 31 grudnia 2023 roku. 
Do podmiotów wrażliwych zostały zaliczone instytucje użyteczności publicznej, takie jak: 
 • szpitale i przychodnie
 • ośrodki pomocy społecznej
 • szkoły, przedszkola, żłobki i uczelnie wyższe
 • kościoły lub inne związki wyznaniowe
 • placówki całodobowej opieki dla osób niepełnosprawnych, chorych lub w podeszłym wieku
 • rodzinne domy pomocy
 • zaopatrzenie w wodę
 • kanalizacja
 • transport zbiorowy
 • oświetlenie uliczne
 • instytucje kultury
 • placówki kultury fizycznej, w tym baseny
 • związki zawodowe
 • schroniska dla zwierząt.
Przedsiębiorstwa obrotu energią elektryczną (podmioty uprawnione) otrzymają rekompensatę, którą będzie wypłacał Zarządca Rozliczeń za pośrednictwem Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny. 

Dodatek elektryczny czy energetyczny? 

Dość często dopłata do prądu określana jest jako „dodatek elektryczny” lub „dodatek energetyczny”. Chociaż pojęcia są podobne, to jednak oznaczają co innego. Dodatek elektryczny został uregulowany w ustawie o ograniczeniu wysokości cen energii elektrycznej. Natomiast dodatek energetyczny przyznawany jest w oparciu o art. 5c ustawy Prawo energetyczne i dotyczy dopłaty do prądu dla osób, które otrzymują dodatek mieszkaniowy.


Data publikacji: 2022-10-22, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU