Obecnie już nie tylko osoby prywatne, ale również i firmy zainteresowane są inwestycją w panele fotowoltaiczne. W przypadku przedsiębiorców inwestycja wymaga zaangażowania dużo większej ilości środków. Dla podatników panele stanowią środki trwałe i mogą być poddane amortyzacji. jednorazowa amortyzacja paneli fotowoltaicznych

Amortyzacja jako koszt uzyskania przychodu

W działalności gospodarczej kosztami uzyskania przychodów są wszystkie wydatki  uzasadnione pod względem gospodarczym, które związane są z prowadzoną działalnością. Poniesiony wydatek powinien przyczyniać się do osiągnięcia przychodów z danego źródła. 

Na podstawie obowiązujących przepisów podatnik posiada możliwość odliczenia dla celów podatkowych, kosztów nie wymienionych w art. 23 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jednak musi wykazać ich bezpośredni lub pośredni związek z prowadzoną działalnością gospodarczą. Poniesienie wydatków ma lub może mieć wpływ na wielkość przychodu, zachowanie bądź zabezpieczenie źródła przychodów. 
Kosztem uzyskania przychodów mogą też być odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, czyli odpisy amortyzacyjne dokonywane na podstawie art. 22a – 22o przy uwzględnieniu art. 23

Do kosztów uzyskania przychodów nie zalicza się wydatków poniesionych na:
  • nabycie gruntów lub prawa wieczystego użytkowania gruntów, z wyłączeniem opłat za wieczyste użytkowanie gruntów
  • nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie innych niż wymienione powyżej środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, również wchodzące w skład nabytego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanych części. 
Zagadnienie amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych reguluje art. 22a do 22m ustawy o PIT

Amortyzacją objęte są będące własnością lub współwłasnością podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania:
  • budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością
  • maszyny, urządzenia i środki transportu
  • inne przedmioty, których przewidywany okres używania będzie dłuższy niż 1 rok, które będą wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą bądź zostaną oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 23a pkt 1 (środki trwałe).

Sposób rozliczania amortyzacji

Odpisy amortyzacyjne dokonywane są od wartości początkowej środka trwałego lub wartości niematerialnych i prawnych od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym dany środek trwały lub wartość zostały wprowadzone do ewidencji do końca miesiąca, w którym nastąpi zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z wartością początkową środka lub, w którym zostały one postawione w stan likwidacji, zostały zbyte lub został stwierdzony ich niedobór. Do sumy odpisów amortyzacyjnych zalicza się również odpisy, których zgodnie z art. 23 ust. 1 nie uważa się za koszty uzyskania przychodów. 

Podatnicy jeszcze przed rozpoczęciem amortyzacji muszą wybrać jedną z dostępnych metod amortyzacji dla poszczególnych środków trwałych. Wybraną metodę muszą stosować aż do pełnego zamortyzowania środka trwałego. Jedną z metod jest tzw. amortyzacja jednorazowa. 

Jednorazowa amortyzacja paneli fotowoltaicznych

PRZYKŁAD 1
Przedsiębiorca o statucie małego podatnika prowadzi pensjonat nad morzem. Najwięcej turystów odwiedza go w sezonie letnim, wakacyjnym. W związku z tym najwięcej energii elektrycznej zużywa latem. Aby zaoszczędzić postanowił założyć panele fotowoltaiczne. Z założenia inwestycja ma zwrócić się po 6 latach. Czy podatnik może zastosować amortyzację jednorazową?

Podatnicy rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej w danym roku podatkowym oraz mali podatnicy mają prawo dokonywać odpisów amortyzacyjnych jednorazowo od wartości początkowej środka trwałego zaliczonego do grupy 3 -8 KŚT w danym roku podatkowym, w którym zostały one wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, których wartość w roku podatkowym nie przekroczyła równowartości kwoty 50 000 euro łącznej wartości wszystkich odpisów, wyłączając samochody osobowe. 

Jednorazowe odpisy amortyzacyjne od wartości początkowej mogą być dokonywane również od nabytych nowych środków trwałych zaliczonych do grupy 3 -6 i 8 KŚT w roku podatkowym, w którym zostały one wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych do wysokości, która nie przekracza w roku podatkowym kwoty 100 000 zł. Panele fotowoltaiczne jako system zostały sklasyfikowane w grupie 6, rodzaj 669 Klasyfikacji Środków Trwałych
W przedstawionym przykładzie podatnik poniósł na montaż paneli wydatek w kwocie 80 000 zł. Ma prawo wybrać jedną z wymienionych metod amortyzacji jednorazowej. 

PRZYKŁAD 2
Podatnik w ramach prowadzonej działalności gospodarczej założył zakład kamieniarski. W działalności zużywa duże ilości energii elektrycznej, dlatego chcąc zaoszczędzić, postanowił założyć panele fotowoltaiczne. Inwestycja kosztowała go 200 000 zł. Czy w takiej sytuacji podatnik może dokonać jednorazowej amortyzacji?

W tym wypadku wybór uzależniony jest od tego, czy przedsiębiorca jest małym podatnikiem. Zgodnie z przepisami (art. 5a pkt 20 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) małym podatnikiem jest przedsiębiorca, u którego wartość przychodu ze sprzedaży, razem z kwotą należnego podatku VAT nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym równowartości 2 000 000 euro wyrażonej w złotówkach. Przeliczenia euro na złotówki dokonuje się wg średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego zaokrąglając do 1 000 zł. 
Przedsiębiorca, który spełnia powyższe warunki może dokonywać amortyzacji jednorazowej. W podanym przykładzie wartość instalacji paneli nie przekracza kwoty 50 000 euro, dlatego przedsiębiorca może amortyzować montaż paneli, jednorazowo.


Data publikacji: 2021-11-12, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU