Wewnątrzwspólnotowa Dostawa Towarów może być opodatkowana stawką 0%, ale żeby tak się stało muszą zostać spełnione określone warunki. Jakie to warunki o tym poniżej. stawka 0 faktury WDT

Stawka 0% dla WDT

Jedną z okoliczności, która pozwala zastosować stawkę 0% dla WDT jest posiadanie numerów identyfikacyjnych przez kontrahentów wymaganych dla transakcji wewnątrzwspólnotowych. Numery powinny być wskazane na fakturze dokumentującej sprzedaż. Dodatkowo podatnik musi posiadać jeszcze przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej, dowody na dostarczenie towarów do nabywcy na terytorium innego państwa członkowskiego UE. 

PRZYKŁAD
Czynny podatnik VAT rozliczający się miesięcznie, który jednocześnie zarejestrowany jest do wykonywania transakcji wewnątrzwspólnotowych dokonał wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów na rzecz podatnika od wartości dodanej, który też jest zarejestrowany do transakcji wewnątrzwspólnotowych. Dostawa towarów miała miejsce 10 maja 2013 roku i została udokumentowana fakturą wystawioną w tym samym dniu. Jednymi z dostępnych danych na dokumencie były numery identyfikacyjne podatnika i kontrahenta. 
Jednocześnie podatnik podatku VAT nie posiadał dokumentów potwierdzających wywóz towarów z terytorium kraju i na dostarczenie ich do kontrahenta z Unii. 
Jaką stawką podatku od towarów i usług podatnik powinien opodatkować sprzedaż oraz w którym miesiącu powinien ująć ją w deklaracji? 

Odpowiedź udzielona przez Krajową Informację Podatkową (KIP)

Odwołując się do art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054), wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów jest opodatkowana stawką podatku 0%, ale tylko wtedy kiedy zostaną spełnione warunki:
  • dostawa towarów musi być dokonana na rzecz nabywcy posiadającego właściwy oraz ważny numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych, który został mu nadany przez państwo członkowskie właściwe dla nabywcy oraz kod dwuliterowy stosowany w przypadku podatku od wartości dodanej. Numer ten oraz swój numer (art. 97 ust. 10 ustawy o podatku od towarów i usług) podatnik powinien podać na fakturze WDT dokumentującej dostawę
  • podatnik powinien przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy być w posiadaniu dowodów na wywóz towarów (z wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów) z terytorium kraju oraz na dostarczenie ich do nabywcy na terytorium kraju członkowskiego innego niż terytorium kraju.
Zgodnie z art. 42 ust. 12 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług, w przypadku kiedy warunek wskazany w art. 42 ust. 1 pkt 2 w/w ustawy nie zostanie spełniony przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy miesięczny, to podatnik nie musi wykazywać tej dostawy w ewidencji, o której jest mowa w art. 109 ust. 3 ustawy o VAT za dany okres. Podatnik powinien wykazać wspomnianą dostawę w ewidencji, o której mowa jest w art. 109 ust. 3 za kolejny okres po następnym okresie rozliczeniowym ze stawką właściwą dla dostawy towaru na terytorium kraju o ile przed upływem terminu do złożenia deklaracji, podatnik nie posiada za ten okres dowodów, o których mówi ust. 1 pkt 2 tejże ustawy. 

W omówionym przypadku podatnik spełnił tylko pierwszy z warunków jakie wymagane są przy opodatkowaniu wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów stawką 0% (obie strony transakcji posiadają numery identyfikacyjne potrzebne do transakcji wewnątrzwspólnotowej, które to numery zostały umieszczone na fakturze dokumentującej dokonanie sprzedaży). 
Drugi warunek dotyczący posiadania odpowiednich dokumentów potwierdzających, że dany towar, przedmiot wewnątrzwspólnotowej dostawy został wywieziony i dostarczony do nabywcy na  terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy nie został spełniony. Podatnik nie był w posiadaniu wymaganych dokumentów przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za maj składanej w terminie do 25 czerwca i w związku z tym nie mógł wykazać danej dostawy w ewidencji i deklaracji za dany okres rozliczeniowy. Będzie to mógł zrobić dopiero w ewidencji i deklaracji za kolejny okres po następnym okresie rozliczeniowym. Będzie to okres rozliczeniowy za lipiec, składany do 25 sierpnia zgodnie ze stawką właściwą dla dostawy towaru na terytorium kraju. 

Podatnik ma prawo do wykazania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów ze stawką 0% w ewidencji, o której mówi art. 109 ust. 3 ustawy o VAT za okres rozliczeniowy, w którym została dokonana dostawa oraz dokonania korekty deklaracji podatkowej i odpowiednio informacji podsumowującej (art. 100 ust. 1 ustawy) na podstawie dowodów o których mówi ust. 1 pkt 2 art. 42 ustawy o VAT.


Data publikacji: 2021-02-17, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU