Od pewnego czasu odnawialne źródła energii cieszą się dużym zainteresowaniem wielu osób, szczególnie instalacja fotowoltaiczna. Na montaż paneli decydują się nie tylko prywatni odbiorcy, ale również przedsiębiorcy. Czy wydatki na montaż instalacji fotowoltaicznej na wynajmowanym przez przedsiębiorcę budynku mogą zostać rozliczone bezpośrednio w kosztach uzyskania przychodów? instalacja fotowoltaiczna na budynku firmy

Montaż instalacji fotowoltaicznej – rozliczenie wydatku

Wydatki poniesione na montaż instalacji fotowoltaicznej na wynajmowanym budynku uważane są za inwestycję w obcym środku trwałym, dlatego nie mogą zostać rozliczone bezpośrednio w kosztach uzyskania przychodu, a jedynie przez odpisy amortyzacyjne. 

Inwestycja w obcym środku trwałym

ma miejsce w sytuacji kiedy obcy składnik majątku zostaje ulepszony. O ulepszeniu mówi się kiedy suma wydatków poniesionych na przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję, adaptację lub modernizację środka trwałego w danym roku podatkowym przekroczy kwotę 10 000 zł i jeżeli wydatki te przyczynią się do wzrostu wartości użytkowej obcego środka trwałego w stosunku do wartości z dnia, w którym został on przyjęty do używania. Wzrost wartości mierzy się biorąc pod uwagę okres używania, zdolność wytwórczą, jakość produktów jakie zostały uzyskane za pomocą ulepszonych środków trwałych oraz koszty ich eksploatacji (art. 22g ust. 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). 

Wydatki poniesione na ulepszenie

W celu uznania wydatków za poniesione na ulepszenie należy najpierw ustalić, czy wykonane prace można zaliczyć do:
  • przebudowy – zmiana, poprawienie obecnego stanu środka trwałego na inny
  • rozbudowy – powiększenie, rozszerzenie składnika majątkowego, głównie budynków i budowli, linii technologicznych i podobnych
  • adaptacji – przystosowanie, przerobienie składnika majątku firmy do wykorzystania go w innym celu niż ten, do którego był pierwotnie przeznaczony bądź przerobienie go do nowych celów użytkowych
  • rekonstrukcji – odtworzenie, odbudowanie zużytych całkowicie lub w części składników majątku
  • modernizacji – unowocześnienie środka trwałego.
Montaż instalacji fotowoltaicznej na wynajmowanym budynku kwalifikuje się do modernizacji budynku, co ma wpływ na koszty jego eksploatacji. Dodatkowo wartość tego typu inwestycji z reguły przekracza kwotę 10 000 zł. Zostają więc spełnione wszystkie przesłanki, które pozwalają uznać, że wynajmowany składnik majątku został ulepszony, a poniesione nakłady finansowe na jego ulepszenie są inwestycją w obcym środku trwałym i mogą zostać rozliczone w kosztach uzyskania przychodu jako odpisy amortyzacyjne.


Data publikacji: 2021-06-10, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU
lisu
29 Listopad 2021

Chciałbym się dowiedzieć coś więcej o odpisach amortyzacyjnych. Wynajmuje budynek i chcę zainstalować fotowoltaikę. Koszt takiej instalacji to 46 000 tyś. Na jaki zwrot mogę liczyć?