W ostatnim okresie montaż paneli fotowoltaicznych cieszy się sporym zainteresowaniem zarówno wśród osób fizycznych, jak i przedsiębiorców. Dla przedsiębiorcy zakup paneli fotowoltaicznych razem z montażem może stanowić odrębny środek trwały, a może też być traktowany jako ulepszenie budynku. fotowoltaika montaz srodek trwaly ulepszenie budynku

Zakup paneli fotowoltaicznych z montażem – klasyfikacja

Zakup paneli fotowoltaicznych może być potraktowany jak odrębny środek trwały lub może stanowić element ulepszenia budynku. 

1. Instalacja fotowoltaiczna jako odrębny środek trwały
Art. 22a ust. 1 ustawy o PIT mówi, że:

Amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 22c, stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania:
1. budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością;
2. maszyny, urządzenia i środki transportu;
3. inne przedmioty
- o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 23a pkt 1, zwane środkami trwałymi.

W wyjaśnieniach stosowanych do Klasyfikacji Środków Trwałych odnoszącej się do grupy 1 KŚT – „Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego” zostały wskazane elementy zaliczane do wyposażenia budynku. Będą to wszystkie instalacje wbudowane w konstrukcję budynku na stałe, jak instalacje sanitarne, elektryczne, sygnalizacyjne, komputerowe, telekomunikacyjne, przeciwpożarowe, a także zwykłe wyposażenie budynku, jak np. wbudowane meble. 
Panele fotowoltaiczne nie zawsze będą na stałe wbudowane w konstrukcję budynku. Jeżeli możliwe jest ich odłączenie bez uszkodzenia konstrukcji budynku i samych paneli, to mogą stanowić odrębny środek trwały. Nie stanowią bowiem elementu wyposażenia budynku. 

Podsumowując, jeżeli instalacja fotowoltaiczna będzie wykorzystywana przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, będzie kompletna i zdatna do użytku w dniu przyjęcia jej do używania (posiada wszystkie elementy konstrukcyjne potrzebne do prawidłowego funkcjonowania zgodnie z jej przeznaczeniem), nie będzie na stałe związana z budynkiem, co oznacza, że będzie ją można odłączyć od budynku bez uszczerbku dla jego konstrukcji, a także samej instalacji, a jej czas użytkowania przewidziany jest na okres dłuższy niż 1 rok, to w takiej sytuacji instalacja fotowoltaiczna stanowi odrębny środek trwały.

2. Instalacja fotowoltaiczna jako ulepszenie budynku
Kwestie związane z ulepszeniem budynku zostały wskazane w art. 22g ust. 17 ustawy o PIT. Zgodnie z wymienionym przepisem, środki trwałe uważane są wtedy za ulepszone jeżeli suma wydatków poniesionych na ich przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję, adaptację lub modernizację w danym roku podatkowym przekroczy 10 000 zł i w związku z poniesionymi wydatkami wzrośnie wartość użytkowa w stosunku do wartości z dnia przyjęcia środka trwałego do używania, która mierzona jest takimi elementami, jak: okres używania, zdolność wytwórcza, jakość produktów uzyskiwanych za pomocą ulepszonych środków trwałych i kosztami ich eksploatacji. 

W związku z powyższym, jeżeli panele fotowoltaiczne zostały na stałe wbudowane w konstrukcję budynku, to wydatki poniesione na ich zakup razem z montażem będą stanowić ulepszenie budynku, a co się z tym wiąże będą powiększać wartość początkową środka trwałego. Podobnego zdania jest Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, który w wydanej interpretacji indywidualnej z dnia 8 listopada 2019 roku, sygn. 0113-KDIPT2-1.4011.424.2019.2.MD stwierdził, że instalacja fotowoltaiczna związana na stałe z konstrukcją budynku jest ulepszeniem środka trwałego. 

Instalacja fotowoltaiczna – amortyzacja

Instalacja fotowoltaiczna stanowiąca samodzielny środek trwały musi być przypisana do odpowiedniej kategorii w KŚT. Może być zaliczona do: 
  • grupy 3 KŚT, rodzaj 348 – roczna stawka amortyzacyjna w wysokości 7%
  • grupy 6 KŚT, rodzaj 669 – roczna stawka amortyzacyjna w wysokości 10%
System fotowoltaiczny stanowiący ulepszenie budynku zwiększa wartość początkową środka trwałego i podlega amortyzacji wg zasad przewidzianych dla budynku. 

Jak wskazuje art. 22g ust. 17 ustawy o PIT, środki trwałe, które zostały ulepszone na drodze przebudowy, rozbudowy, rekonstrukcji, adaptacji lub modernizacji, powiększają wartość początkową ulepszanych środków trwałych o sumę wydatków na ich ulepszenie, w tym o wydatki na nabycie części składowych lub peryferyjnych, gdzie cena nabycia może przekraczać 10 000 zł. 

Instalacja fotowoltaiczna – czy może być amortyzowana jednorazowo? – art. 22k ust. 7 ustawy o PIT

Składniki majątku zgodnie z przepisami mogą być amortyzowane wg jednej z wybranych metod amortyzacji, np. metodą jednorazowej amortyzacji, dzięki której przedsiębiorca może zaliczyć całość ceny nabycia środka trwałego do kosztów uzyskania przychodów w jednej części. Jednorazowe odpisy amortyzacyjne przeznaczone są dla podatników rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej w danym roku podatkowym oraz dla tzw. małych podatników, których przychody ze sprzedaży za poprzedni rok podatkowy nie przekroczyły kwoty wyrażonej w złotówkach odpowiadającej równowartości 2 000 000 euro (razem z kwotą należnego podatku VAT), a w przypadku przedsiębiorstwa w spadku także przychodu ze sprzedaży zmarłego przedsiębiorcy. 

Odpisy amortyzacyjne jednorazowe dokonywane są od wartości początkowej maszyn i urządzeń zakwalifikowanych do grupy 3-6 oraz 8 KŚT, a także środków transportu z wyłączeniem samochodów osobowych do wysokości jaka nie przekracza w danym roku podatkowym równowartości kwoty 50 000 euro łącznej wartości odpisów amortyzacyjnych. 

Instalacja fotowoltaiczna traktowana jak odrębny środek trwały zalicza się do grupy 3 lub 6 KŚT, co oznacza, że przedsiębiorcy, którzy rozpoczęli działalność w danym roku podatkowym oraz mali podatnicy mają prawo do amortyzacji jednorazowej do wysokości ustalonego limitu. Mówi o tym art. 22k w ust. 7 ustawy o PIT:

Podatnicy, w roku podatkowym, w którym rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem ust. 11, oraz mali podatnicy, mogą dokonywać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych zaliczonych do grupy 3-8 Klasyfikacji, z wyłączeniem samochodów osobowych, w roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym równowartości kwoty 50 000 euro łącznej wartości tych odpisów amortyzacyjnych.


Interpretacja indywidualna Dyrektora KIS w sprawie jednorazowego odpisu amortyzacyjnego dokonanego od zakupu instalacji fotowoltaicznej z montażem

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w wydanej interpretacji indywidualnej, sygn. 0113-KDIPT2-3.4011.522.2020.2.AC z dnia 4 września 2020 roku stwierdził, że przedsiębiorcy mają prawo dokonać jednorazowego odpisu amortyzacyjnego od nabytej i zainstalowanej  instalacji fotowoltaicznej. 
Interpretacja została wydana w odpowiedzi na wniosek złożony przez przedsiębiorcę. Podatnik prowadzi działalność, z której dochód wylicza w oparciu o zapisy dokonywane w Książce Przychodów i Rozchodów. Przychód opodatkowuje wg skali podatkowej. Posiada status małego podatnika i jest czynnym podatnikiem VAT. Siedziba działalności znajduje się w budynku będącym współwłasnością z drugim małżonkiem nieprowadzącym działalności gospodarczej. Budynek służy jedynie do celów prowadzonej działalności. Małżonkowie mają wspólność majątkową. Na budynku mają być zainstalowane panele fotowoltaiczne w celu obniżenia kosztów eksploatacyjnych. Koszt zakupu i instalacji paneli został przewidziany na kwotę ok. 50 000 zł netto. Instalacja ma być zamontowana w sposób umożliwiający jej demontaż w każdym momencie bez szkody zarówno dla budynku jak i samej instalacji. Po zakupie i montażu system fotowoltaiczny ma być ujęty w ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych oraz prawnych w miesiącu przekazania paneli do używania. Wnioskodawca uważa, że zamontowana instalacja fotowoltaiczna powinna być sklasyfikowana w grupie 6, rodzaj 669 – „Pozostałe urządzenia nieprzemysłowe”.

Budynek, na którym będą zainstalowane panele jest ujęty w środkach trwałych. Przedsiębiorca w danym roku nie dokonywał żadnych jednorazowych odpisów amortyzacyjnych, o których jest mowa w art. 22k ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i nie zachodzi żadna przesłanka, która pozbawiałaby go skorzystania z uprawnienia dokonywania odpisów amortyzacyjnych w sposób jednorazowy przewidziany w/w przepisie. W związku z powyższym, czy przedsiębiorca może dokonać jednorazowego odpisu amortyzacyjnego od zakupionej i zamontowanej instalacji fotowoltaicznej, zgodnie z art. 22k ust. 7 ustawy o PIT?

W odpowiedzi Dyrektor KIS potwierdził stanowisko przedsiębiorcy co do możliwości dokonania jednorazowego odpisu amortyzacyjnego od zamontowanego systemu paneli fotowoltaicznych: 

Mając na uwadze przedstawiony we wniosku opis sprawy oraz wskazane wyżej przepisy prawa podatkowego, stwierdzić należy, że jeżeli Wnioskodawca spełnia kryteria »małego podatnika«, a nabyty system fotowoltaiczny stanowi samodzielny środek trwały zaliczony do grupy 6 Klasyfikacji Środków Trwałych, który zostanie wprowadzony do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w roku podatkowym, to zgodnie z art. 22k ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, będzie mógł dokonać jednorazowego odpisu amortyzacyjnego od wartości początkowej tego środka trwałego (systemu fotowoltaicznego), do wysokości określonego w przepisach prawa limitu, przy jednoczesnym zachowaniu warunków pomocy de minimis.


Podsumowanie

Jeżeli panele fotowoltaiczne nie zostały wbudowane na stałe do konstrukcji budynku, a ich demontaż nie spowoduje uszkodzenia konstrukcji oraz samych paneli, to można zakwalifikować je jako odrębny środek trwały. W przypadku kiedy panele fotowoltaiczne będą na stałe związane z budynkiem, to ich zakup i montaż może stanowić ulepszenie budynku.

Data publikacji: 2022-04-14, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU
Reynevan4
01 Marzec 2023

Czy wydatek na fotowoltaikę w budynku, który w części służy do prowadzenia działalności gospodarczej można uznać za koszt uzyskania przychodu? Jeżeli tak, to w jakiej części i jak to udokumentować?