W działalności gospodarczej za datę powstania przychodu uważany jest dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi bądź częściowego wykonania usługi. Nie może to być data późniejsza niż dzień wystawienia faktury lub uregulowania należności (art. 14 ust. 1c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). data wykonania uslugi faktura

Data wykonania usługi

W przypadku niektórych usług trudno jest określić datę ich wykonania. Przepisy niezbyt precyzyjnie określają moment wykonania usługi. Zmiany, które weszły w życie w 2014 roku dotyczące daty powstania obowiązku podatkowego również nie wniosły nowych ustaleń. W dalszym ciągu brak jest konkretnej definicji określającej moment wykonania usługi. Stąd często jest tak, że data wykonania usługi jest ustalana na podstawie momentu realizacji poszczególnych elementów umowy, gdzie strony zastrzegają w jaki sposób ma dojść do realizacji i zakończenia usługi (przygotowanie i przesłanie dokumentacji, sporządzenie i podpisanie protokołu odbioru i inne). Tym co decyduje, że usługa została wykonana jest charakter usługi.

Usługa pomiędzy wykonawcą, a zleceniodawcą

Aby ustalić dzień wykonania usługi należy odwołać się do treści umowy zawartej pomiędzy wykonawcą, a zlecającym. Muszą się w niej znaleźć dokładnie ustalone warunki wykonania. W sytuacji kiedy umowa nie została zawarta, data wykonania usługi jest ustalana w oparciu o okoliczności, które zostały potwierdzone np. odbiór przesyłki. 
W przypadku umowy zawartej na dłuższy okres, usługa świadczona jest w trybie ciągłym, czyli cały czas bez przerwy (usługi sprzątające obiekt, stałe doradztwo itp.) Za datę powstania przychodu i wystawienia faktury uważa się ostatni dzień okresu rozliczeniowego określonego w umowie lub na wystawionej fakturze z zastrzeżeniem, że nie może to być rzadziej niż raz w roku.

Uznanie usługi za wykonaną

Usługa jest uznawana za wykonaną kiedy usługodawca wykonał wszystkie czynności związane z danym rodzajem usługi. Niekiedy uznanie jej za wykonaną musi być zaakceptowane przez wykonawcę. Brak akceptacji oznacza nie wykonanie usługi. 

PRZYKŁAD 1
Firma A zleciła firmie B wykonanie audytu w terminie 1 miesiąca począwszy od dnia 1 marca 2019 r. Firma B wywiązała się z pracy w terminie ustalonym w umowie. Po zakończeniu pracy, 30 marca 2019 r. przekazała także raport oraz wnioski i tym samym wywiązała się z umowy. Następnie firma B wystawiła firmie A fakturę za wykonaną usługę. Datą sprzedaży jaka znalazła się na dokumencie jest dzień sporządzenia i przekazania raportu z audytu, czyli dzień 30 marca 2019 r. 

PRZYKŁAD 2
Firma A zleciła firmie B wykonanie projektu ogrodu. Została stworzona wizualizacja, którą nabywca zaakceptował. Prace zostały zakończone w ustalonym terminie, jednak efekt końcowy odbiegał od wcześniejszych ustaleń. W związku z tym firma zlecająca nie przyjęła wykonanej pracy. Pomimo, że projekt powstał, to jednak dla celów podatkowych usługa nie została wykonana. 

PRZYKŁAD 3 
Firma C podpisała z firmą D umowę najmu lokalu na czas nieokreślony z miesięcznym okresem wypowiedzenia. Okres rozliczeniowy został ustalony w cyklu miesięcznym, a płatności mają być dokonywane z góry, zawsze na początku miesiąca. W tym przypadku na fakturze będzie widniała data pierwszego dnia miesiąca.


Data publikacji: 2020-02-15, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU
kluczak
31 Październik 2022

Usługi elektryczne, usługodawca zwolniony z Vat. Dwa zlecenia od dwóch inwestorów.
Jedna praca zakończona 16 dnia miesiąca, odbiór wykonanych prac nastąpił 30 dnia miesiąca.
Drugie zlecenie wykonane 20 dnia miesiąca. Tu odbiór wykonanej roboty również 20 dnia miesiąca. Inwestorowi zależało na szybkim otrzymaniu faktury.
Czy mogę wystawić tą fakturę jako pierwszą w kolejności?
Np. fra nr 1 z dnia 20 . 10, data wykonania usługi 20 .10.
fra nr 2 z dnia 30 . 10 , data wykonania usługi 16.10 ?

Jaka powinna być numeracja i kolejność wystawianych faktur?

 
Faktura XL
31 Październik 2022

Po to właśnie jest na fakturze data wystawienia i data sprzedaży.
Numeracja ma być zgodna z datą wystawienia, nie ma w tym przypadku kolejność dat sprzedaży na fakturze.

 
kluczak
04 Listopad 2022

Bardzo dziękuję za odpowiedź. Pozdrawiam :)