Spełnienie określonych warunków pozwala przedsiębiorcy zastosować amortyzację jednorazową w ramach otrzymanej pomocy de minimis. Czym jest pomoc de minimis i kto może z niej skorzystać? amortyzacja jednorazowa pomoc de minimis

Czym jest pomoc de minimis?

Pomoc de minimis jest pomocą publiczną udzielaną przez państwo małym i średnim przedsiębiorcom. Szczegółowe uregulowania z nią związane zostały zawarte w rozporządzeniu Komisji Europejskiej z dnia 1 stycznia 2014 roku. Pomoc publiczna do 200 000 euro w ciągu 3 lat nie podlega obowiązkowi zgłoszenia. 

Forma pomocy de minimis może mieć różną postać. Może nią być np.:
 • amortyzacja jednorazowa
 • dotacja
 • dopłata do oprocentowania kredytu
 • refundacja
 • rekompensata
 • umorzenie odsetek od zaległości podatkowej
 • umorzenie poboru opłaty,
 • zwolnienie z opłaty,
 • pomoc na restrukturyzację
 • oraz wiele innych rodzajów pomocy.

Kogo dotyczy amortyzacja jednorazowa z pomocy de minimis?

W ar. 22k ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych znajduje się zapis o treści: 

Podatnicy, w roku podatkowym, w którym rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej oraz mali podatnicy, mogą dokonywać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych zaliczonych do grupy 3-8 Klasyfikacji, z wyłączeniem samochodów osobowych, w roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym równowartości kwoty 50 000 euro łącznej wartości tych odpisów amortyzacyjnych.

Z powyższego wynika, że odpisów amortyzacyjnych w formie jednorazowej mogą dokonywać tzw. mali podatnicy, czyli przedsiębiorcy, których wartość przychodu ze sprzedaży razem z kwotą podatku VAT należnego nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym równowartości 2 000 000 euro przeliczonych na złotówki. W 2022 roku limit obrotu wynosi 9 188 000 zł

Kto nie jest uprawniony do korzystania z amortyzacji jednorazowej de minimis?

Nie wszystkie podmioty uprawnione są do skorzystania z amortyzacji jednorazowej de minimis. Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a także osób prawnych dokładnie wskazują, które podmioty nie mają prawa skorzystać z pomocy. 

Zgodnie z przepisami podmiot, który nie jest małym podatnikiem będzie mógł zastosować amortyzację jednorazową z pomocą de minimis tylko w pierwszym roku prowadzenia działalności gospodarczej. Z przywileju amortyzacji jednorazowej środka trwałego o wartości wyższej niż 10 000 zł nie skorzysta osoba fizyczna, która w roku rozpoczęcia działalności oraz w okresie dwóch lat liczonych od końca roku poprzedzającego rok jej rozpoczęcia, prowadziła działalność gospodarczą:
 • samodzielnie
 • jako wspólnik spółki cywilnej lub innej niemającej osobowości prawnej
 • działalność taką prowadził małżonek tej osoby o ile w tym czasie pomiędzy małżonkami istniała wspólność majątkowa. 
Z pomocy de minimis w ramach amortyzacji jednorazowej nie skorzystają osoby prawne, rozpoczynające działalność:
 • w wyniku przekształcenia spółki lub spółek niemających osobowości prawnej 
 • w wyniku przekształcenia, połączenia lub podziału podatników
 • przez osoby fizyczne, które wniosły do nowo utworzonego podmiotu, przedsiębiorstwo wcześniej przez siebie prowadzone lub składniki majątku własnego przedsiębiorstwa o wartości nieprzekraczającej łącznie kwoty równowartości 10 000 euro w przeliczeniu na złotówki. 

Środki trwałe, których dotyczy amortyzacja jednorazowa z pomocy de minimis

 • Grupa 3 - Kotły i maszyny energetyczne
 • Grupa 4 - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania
 • Grupa 5 - Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne
 • Grupa 6 - Urządzenia techniczne
 • Grupa 7 - Środki transportu bez samochodów osobowych
 • Grupa 8 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane. 

Środki trwałe niepodlegające amortyzacji jednorazowej, których wartość przewyższa 10 000 zł

Amortyzacja jednorazowa w ramach pomocy de minimis nie dotyczy wszystkich środków trwałych.

Wyłączone są z niej środki trwałe, których wartość przewyższa 10 000 zł, takie jak:
 • wartości niematerialne i prawne: prawa, czy licencje oprogramowania komputerowego
 • samochody osobowe
 • majątki zaliczone do Klasyfikacji Środków Trwałych:
  • Grupa 0 - Grunty
  • Grupa 1 - Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego
  • Grupa 2 - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej
  • Grupa 9 - Inwentarz żywy.


Data publikacji: 2021-12-31, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU