Przedsiębiorca zajmujący się sprzedażą towarów lub świadczeniem usług musi liczyć się z obowiązkami wiążącymi się z tymi czynnościami. Jednym z nich jest obowiązek podatkowy. obowiazek podatkowy

Obowiązek podatkowy, a podatek dochodowy

Przychodem z pozarolniczej działalności gospodarczej są wszystkie kwoty należne nawet te, które nie zostały faktycznie otrzymane wyłączając jedynie kwoty za towary zwrócone, udzielone bonifikaty i skonta. Dodatkowo czynni podatnicy VAT pomniejszają sumę przychodów o należny podatek VAT

Obowiązek podatkowy
w podatku dochodowym powstaje w momencie wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi bądź częściowego wykonania usługi, jednak nie później niż dzień:

Usługi o charakterze ciągłym, a obowiązek podatkowy w PIT

Usługi rozliczane są w ustalonych okresach rozliczeniowych (miesiąc lub kwartał). Za datę powstania przychodu uważany jest ostatni dzień okresu rozliczeniowego określonego w umowie lub na wystawionej fakturze, jednak nie rzadziej niż raz w roku. W tej kwestii wypowiedział się Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, który stwierdził, że: 

usługi, dla których w związku z ich świadczeniem ustalane są następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń, swym zakresem obejmują nie tylko usługi świadczone w sposób ciągły, lecz także wszystkie inne usługi z założenia powtarzające się, jeśli strony danej transakcji umówiły się na rozliczanie ich w ustalonych okresach rozliczeniowych.


Obowiązek podatkowy, a podatek VAT – zasada ogólna

W przypadku podatku VAT obowiązek podatkowy powstaje w chwili dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi. Jeżeli przedsiębiorca sprzedawca otrzyma całość lub część zapłaty przed dokonaniem dostawy lub wykonaniem usługi, to obowiązek podatkowy powstanie z chwilą otrzymania zapłaty. 

Obowiązek podatkowy, a podatek VAT – zasady szczególne

Zgodnie z przepisami znany jest też tzw. szczególny obowiązek podatkowy z podziałem na 3 grupy:
 • obowiązek podatkowy powstaje w momencie otrzymania całości lub części zapłaty (art. 19a ust. 5 pkt1 ustawy o VAT)
  Zgodnie z przytoczonym przepisem istnieje 5 czynności, dla których zastosowanie ma wymieniona zasada. Należą do nich: 
  • wydanie towaru komisantowi przez komitenta w ramach umowy komisu
  • przeniesienie z nakazu organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu organu własności towarów w zamian za odszkodowanie
  • dokonywanie w trybie egzekucji dostawy towarów, o której mówi art. 18. Chodzi o sytuacje kiedy komornicy sądowi oraz organy egzekucyjne wykonują czynności egzekucyjne polegające na dostawie towarów, które są własnością dłużnika lub, które są w jego posiadaniu z naruszeniem przepisów
  • świadczenie (zgodnie z odrębnymi przepisami) usług związanych z postepowaniem sądowym lub przygotowawczym zlecone przez sądy powszechne, administracyjne, wojskowe lub prokuraturę, z wyjątkiem usług, dla których ma zastosowanie art. 28b (import usług)
  • świadczenie usług zwolnionych od podatku zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 37-41 (między innymi usługi ubezpieczeniowe)
 • obowiązek podatkowy powstaje w chwili wystawienia faktury jednak nie później niż z chwilą upływu terminu na jej wystawienie
  Jeżeli przedsiębiorca otrzyma przed dostawą towarów lub wykonaniem usługi całość lub część zapłaty, to obowiązek podatkowy powstanie w momencie otrzymania wyznaczonej sumy, o ile zapłata została otrzymana nie później niż w chwili upływu terminu na wystawienie faktury. Do czynności takich należą:
  • świadczenie usług budowlanych lub budowlano-montażowych
  • dostawa książek drukowanych bez map i ulotek, gazet, czasopism oraz magazynów drukowanych
  • czynności polegające na drukowaniu książek z wyłączeniem map i ulotek oraz gazet, czasopism i magazynów bez usług, do których ma zastosowanie art. 28b, które stanowią import usług
  na rzecz innych podatników
 • obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, jednak nie później niż z chwilą upływu terminu płatności. Do grupy tej należą wymienione niżej czynności:
  • dostawa energii elektrycznej, cieplnej, chłodniczej oraz gazu przewodowego
  • świadczenie usług:
   - telekomunikacyjnych
   - wymienionych w poz. 24-37 oraz 50 i 51 zał. 3 do ustawy (są to między innymi usługi związane z dostarczaniem wody, odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków)
   - najmu, dzierżawy, leasingu lub usług o podobnym charakterze
   - ochrony osób, usług ochrony, dozoru i przechowywania mienia
   - stałej obsługi prawnej i biurowej
   - dystrybucji energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej, gazu przewodowego.
Wyjątek od powyższej zasady stanowią usługi wskazane w art. 28b zaliczonych do importu usług. 

Zależnie od rodzaju czynności wykonywanych przez przedsiębiorcę obowiązują go różne terminy wystawiania faktur (art. 106i ust. 3 ustawy o VAT), które wynoszą odpowiednio:
30 dni od momentu wykonania usługi – usługi budowlane i budowlano-montażowe
60 dni od dnia wydania towaru – dostawy książek drukowanych, gazet, czasopism i magazynów drukowanych z wyłączeniem map i ulotek
90 dni od dnia wykonania czynności – czynności polegające na drukowaniu książek, gazet, czasopism i magazynów drukowanych z wyłączeniem usług, do których stosuje się art. 28b będących importem usług. 

PRZYKŁAD 1
Przedsiębiorca prowadzi komis samochodowy. W dniu 29 maja sprzedał samochód innemu przedsiębiorcy. Klient zapłacił za zakupiony pojazd dopiero 12 czerwca. Obowiązek podatkowy w VAT u sprzedawcy powstał w dniu otrzymania płatności, czyli 12 czerwca. 

PRZYKŁAD 2
Przedsiębiorca 5 kwietnia otrzymał odszkodowanie za nieruchomość gruntową, na której prowadził działalność gospodarczą. Nieruchomość przejęła gmina. Na jej terenie powstała inwestycja publiczna. W tym przypadku obowiązek podatkowy powstał w dniu 5 kwietnia, w momencie otrzymania odszkodowania, które wpłynęło na rachunek bankowy przedsiębiorcy. 

PRZYKŁAD 3 
Przedsiębiorca świadczy usługi najmu. Faktury zawsze wystawia z góry w ostatnim dniu miesiąca poprzedzającego dany miesiąc z terminem płatności do 10 dnia okresu rozliczeniowego. Faktura za marzec została wystawiona 28 lutego. W tym przypadku obowiązek podatkowy z tytułu usługi najmu powstał 28 lutego, w dniu wystawienia faktury.


Data publikacji: 2021-08-03, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU