Od 1 stycznia 2021 roku niektóre podmioty mają obowiązek sporządzania i publikowania informacji o realizacji strategii podatkowej. Dotyczy to podatników podatku dochodowego od osób prawnych osiągających duże przychody. obowiazkowe strategie podatkowe dla spolek komandytowych

Czym jest strategia podatkowa? Obowiązek publikowania strategii podatkowych

Strategia podatkowa, to inaczej zestaw informacji, które opisują działania firmy mające wpływ na zobowiązania podatkowe i sposób ich rozliczania przez podatnika.

Obowiązkiem sporządzania i publikowania strategii podatkowej objęci zostali: 
 • podatnicy, których wartość przychodu uzyskana w danym roku podatkowym przekroczyła równowartość 50 mln euro
 • podatkowe grupy kapitałowe. 
Wartość euro wylicza się wg średniego kursu NBP ogłaszanego w ostatnim dniu roboczym roku kalendarzowego poprzedzającego rok sprawozdawczy. 

W przypadku podatkowych grup kapitałowych obowiązek sprawozdawczy dotyczy całej grupy oraz wszystkich spółek wchodzących w skład grupy. Obowiązek ten powstaje niezależnie od wartości przychodów. Nie dotyczy podatników będących stroną umowy o współdziałaniu jaką zawarli z Szefem KAS. 

Jeżeli podatnik nie wywiąże się z powyższego obowiązku, to podlega karze pieniężnej, którą nakłada na niego naczelnik urzędu skarbowego właściwy dla podatnika w drodze decyzji. Wysokość kary została określona w kwocie do 250 000 zł. 

Strategia podatkowa – elementy, które powinna zawierać

Zgodnie z ustawą, strategia podatkowa powinna zawierać dane wskazane w katalogu danych, który jest katalogiem otwartym, co daje podatnikom możliwość uzupełniania ich o dodatkowe informacje, jak np. dotyczące charakteru działalności, czy jej rozmiaru.

Strategia podatkowa powinna w szczególności zawierać:
 • informacje o:
  • transakcjach z podmiotami powiązanymi zgodnie z ustawą o CIT, które przekraczają wartość 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu ustawy o rachunkowości jakie zostały ustalone na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego spółki, również z podmiotami niebędącymi rezydentami podatkowymi RP
  • planowanych lub podejmowanych przez podatnika działaniach restrukturyzacyjnych, które mogą mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych podatnika lub podmiotów powiązanych w rozumieniu wymienionej ustawy
  • informacje o złożonych przez podatnika wnioskach o wydanie
  • ogólnej interpretacji podatkowej
  • interpretacji przepisów prawa podatkowego
  • wiążącej informacji akcyzowej
  • wiążącej informacji stawkowej
  • informacje dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych podatnika na terytoriach lub w krajach, które stosują szkodliwą konkurencję podatkową i wskazane są w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 ustawy o CIT i na podstawie art. 23v ust. 2 ustawy o PIT oraz w obwieszczeniu ministra ds. finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a par. 10 Ordynacji podatkowej
 • informacje o stosowanych przez podatnika:
  • procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków jakie wynikają z przepisów prawa podatkowego oraz zapewniających ich prawidłowe wykonanie
  • informacje odnoszące się do realizacji przez podatników obowiązków podatkowych na terytorium Polski razem z informacją o liczbie przekazanych informacji o schematach podatkowych z podziałem na podatki, których one dotyczą do Szefa KAS
  • dobrowolnych formach współpracy z organami KAS.
W sporządzanej strategii nie muszą być zawarte dane, które objęte są tajemnicą:
 • przemysłową
 • zawodową
 • handlową
 • procesu produkcyjnego.
Ustawa nie zawiera wyjaśnień dotyczących tych danych, dlatego podatnik powinien szukać wyjaśnień podanych pojęć w innych przepisach. 

Spółka komandytowa – strategia podatkowa

W 2021 roku wszystkie spółki stały się podatnikami podatku CIT, w tym spółki komandytowe w terminach: 1 stycznia 2021 roku lub 1 maja 2021 roku na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2020 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw.
Podatnik miał prawo wybrać od kiedy chce zostać podatnikiem podatku CIT. Dla spółek komandytowych, które stały się podatnikami CIT z dniem 1 maja 2021 roku pierwszym rokiem podatkowym jest rok 2021. W związku z tym dla spółki spełniającej warunki określone w ustawie o CIT, obowiązek sporządzenia i złożenia informacji o realizacji strategii podatkowej mieści się w terminie do 31 grudnia 2022 roku. Spółka komandytowa, która uzyskała status podatnika CIT z dniem 1 maja 2021 roku i zawiadomiła o tym właściwy urząd skarbowy nie musi już sporządzać informacji i ogłaszać jej do końca roku 2021, pomimo, że w 2020 roku uzyskała przychód przekraczający równowartość 50 000 000 euro ze względu na fakt, że w 2020 roku spółka komandytowa nie była jeszcze podatnikiem podatku CIT.


Data publikacji: 2022-06-10, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU