Obowiązkiem każdego podatnika jest płacenie należności wobec US i ZUS-u. Oprócz tych płatności przedsiębiorca musi także regulować zobowiązania jakie ma wobec sprzedawców, u których zakupił towar lub usługę. Czasami podatnik nie ma możliwości opłacenia należności ze swojego konta i prosi osobę trzecią żeby dokonała płatności ze swojego konta w jego imieniu. Czy taka ewentualność jest możliwa? zaplata z obcego konta za wydatki firmowe, podatki i zus

Zapłata za poniesione wydatki firmowe z nie swojego konta

Czasami podatnicy nie są w stanie płacić kontrahentom za zakupione towary, czy wykonane usługi. W tej sytuacji zapłata często dokonywana jest z cudzego konta bankowego. 

PRZYKŁAD 1
Podatnik prowadzi sprzedaż nabiału. Od mleczarni zakupił masło w dużej ilości. Termin płatności został ustalony na 2 miesiące. Podatnik nie posiada na swoim koncie wystarczających środków na opłacenie transakcji. W związku z tym scedował zapłatę za towar na swojego dłużnika, który w jego imieniu uregulował zobowiązanie. Czy taka forma opłacenia faktury za zakupiony towar nie będzie powodem, dla którego podatnik nie będzie mógł zaliczyć wydatku do kosztów uzyskania przychodów? 

Koszty jakie ponosi podatnik powinny zostać ocenione pod kątem ich celowości, czyli dążenia do uzyskania przychodów. Wydatek może zostać uznany za koszt uzyskania przychodu, jeżeli pomiędzy nim, a osiągniętym przychodem zachodzi związek przyczynowy (poniesiony wydatek ma wpływ na powstanie lub zwiększenie przychodu). W omawianym przykładzie taki warunek został spełniony. 

Obowiązujące przepisy nie zabraniają, aby kontrahenci nie przyjmowali zapłaty za towary z konta innego niż rachunek przedsiębiorcy. 
W omawianej sytuacji towar zamawia inny podmiot, a inny dokonuje zapłaty. W oparciu o przepisy nie ma przeciwwskazań żeby wydatek nie mógł być uznany za koszt uzyskania przychodu. W tym przypadku sposób zapłaty nie ma wpływu na rozpoznanie kosztu uzyskania przychodu.

Zapłata należności podatkowych nie ze swojego konta

Zobowiązanie podatkowe wygasa w całości lub w części po dokonanej zapłacie (art. 59 par. 1 pkt 1 ustawy Ordynacja podatkowa).  

Terminem dokonania zapłaty podatku jest:
  • dzień wpłacenia kwoty podatku w kasie urzędu skarbowego lub w kasie podmiotu, który obsługuje organ podatkowy bądź na bankowy rachunek urzędu w banku lub w placówce pocztowej zgodnie z ustawą z dnia 23 listopada 2012 roku, Prawo pocztowe w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, w biurze usług płatniczych, w instytucji płatniczej, w małej instytucji płatniczej lub w instytucji pieniądza elektronicznego lub dzień pobrania podatku przez płatnika bądź inkasenta - przy zapłacie podatku gotówką
  • dzień obciążenia rachunku bankowego podatnika, rachunku podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub rachunku płatniczego podatnika w instytucji płatniczej, w małej instytucji płatniczej lub instytucji pieniądza elektronicznego zgodnie z poleceniem przelewu. W przypadku zapłaty za pomocą instrumentu płatniczego innego niż polecenie przelewu zwanego instrumentem płatniczym będzie dzień uzyskania potwierdzenia autoryzacji transakcji płatniczej - w obrocie bezgotówkowym.
Obecnie większość podmiotów gospodarczych dokonuje zapłaty podatku w formie bezgotówkowej. Na skutek takiego działania zobowiązania podatnika wobec urzędu wygasają. W niektórych okolicznościach zapłata podatku z konta osoby trzeciej może również spowodować wygaśnięcie zobowiązania.

Zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej, zapłata podatku może nastąpić także przez:
  • małżonka podatnika
  • zstępnych i wstępnych
  • pasierba
  • rodzeństwo
  • ojczyma
  • macochę
  • aktualnego właściciela przedmiotu hipoteki przymusowej lub zastawu skarbowego jeżeli podatek zabezpieczony jest hipoteką przymusową lub zastawem skarbowym
  • inny podmiot jeżeli kwota podatku nie przekracza 1 000 zł.
W wymienionych przypadkach uznaje się, że to podatnik dokonał zapłaty zobowiązania podatkowego. 

PRZYKŁAD 2
Przedsiębiorca sprzedaje odzież. W marcu powinien zapłacić podatek VAT w wysokości 17 000 zł. Przedsiębiorca nie ma na koncie takiej kwoty, a jego kontrahent spóźnia się z płatnością i w związku z tym podatnik nie ma jak opłacić zobowiązania, dlatego zwrócił się o pomoc do ojca, który zapłacił za niego podatek. Czy w tej sytuacji zostanie uznane, że podatek został zapłacony i zobowiązanie podatkowe wygaśnie?

Odpowiedź:
Tak, pod warunkiem że z polecenia przelewu będzie wynikało, że ojciec płaci podatek za syna. 

Zapłata składek ZUS z nie swojego konta

Zgodnie z art. 47 ust. 4b ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych osoba prowadząca działalność gospodarczą zobowiązana jest do opłacania składek za ubezpieczenia społeczne oraz zdrowotne w formie bezgotówkowej za pośrednictwem rachunku bankowego płatnika składek. Podatnik powinien dokonywać wpłaty ze swojego rachunku bankowego. 

PRZYKŁAD 3
Podatnik prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą. Składki ZUS za czerwiec opłacił z prywatnego konta (zawsze płacił z konta firmowego). Czy mógł zapłacić składki ze swojego prywatnego rachunku bankowego? 

Odpowiedź:
Przepisy nie zabraniają dokonywać zapłaty z innego konta niż firmowe. Ważne, aby rachunek należał do podatnika. Pozwala to przedsiębiorcom płacić składki ze wszystkich rachunków bankowych, które są w ich posiadaniu. 
W związku z tym jeżeli podatnik zapłaci składki ZUS ze swojego prywatnego konta,  spowoduje to wygaśnięcie zaległości wobec ZUS-u. 

Art. 46 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych wskazuje, że obowiązkiem płatnika składek jest opłacanie należnych składek za każdy miesiąc kalendarzowy. Zgodnie z wymienionym przepisem zobowiązanie ZUS powinien wykonać podmiot, którego ono dotyczy. Nie oznacza to jednak, że inna osoba niż płatnik składek, który nie może dokonać ich zapłaty z różnych powodów, nie może opłacić zobowiązania. ZUS nie powinien podważyć tego, że inny podmiot zapłacił składki za płatnika.

PRZYKŁAD 4
Biuro rachunkowe współpracuje z klientem, który w ramach współpracy chce żeby biuro w jego imieniu opłacało za niego składki ubezpieczeniowe ZUS. Oczywiście klient będzie przekazywał na ten cel środki finansowe. Pośrednictwo w zapłacie składek będzie wynikać z podpisanej umowy. Czy możliwe jest opłacanie składek w ten sposób?

Odpowiedź:
Tak, jest to możliwe. W tym przypadku wybrana forma opłacania składek na ZUS jest skuteczna. ZUS nie powinien uznać, że składki nie zostały opłacone

UWAGA:
Aby zapłata wydatków, podatków, składek ubezpieczeniowych ZUS z cudzego konta została uznana, należy w treści dowodu zapłaty dokładnie wskazać kogo dotyczy dana zapłata.


Data publikacji: 2021-10-07, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU