Dla przedsiębiorcy potwierdzeniem braku zaległości w podatkach jest zaświadczenie o niezaleganiu otrzymane w Urzędzie Skarbowym, o które można ubiegać się nawet w sytuacji opóźnień w spłacie. zaswiadczenie o niezaleganiu w podatkach

Zaświadczenie o braku zaległości podatkowych – kiedy jest potrzebne?

Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach uzyskane z Urzędu Skarbowego potrzebne jest między innymi w przypadku: 
 • kiedy podatnik ubiega się o kredyt firmowy lub osobisty
 • sprzedaży nieruchomości
 • podpisywania umowy leasingowej
 • zakupów na raty
 • udziału w zamówieniach publicznych
 • potwierdzania wiarygodności kontrahenta.

Sposób składania wniosku o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach 

Zaświadczenie o braku zaległości w podatkach można uzyskać na kilka sposobów:
 • osobiście w danej placówce US właściwej dla miejsca zamieszkania podatnika, z wyjątkiem dokumentu poświadczającego zapłatę podatku od nieruchomości lub opłaty za korzystanie ze środowiska
 • internetowo poprzez stronę internetową Ministerstwa Finansów (opcja ta wymaga posiadania profilu zaufanego lub podpisu elektronicznego)
 • przez wysłanie wypełnionego i podpisanego formularza pocztą tradycyjną.

Informacje jakie trzeba umieścić we wniosku

Wniosek o wydanie zaświadczenia musi zawierać wymagane informacje. W przeciwnym razie zaświadczenie nie zostanie sporządzone. Przede wszystkim muszą zostać wprowadzone poprawne:
 • dane osobowe podatnika, jak jego imię i nazwisko, adres zamieszkania i korespondencyjny, o ile jest inny od miejsca zamieszkania
 • dane osobowe pełnomocnika jeżeli zostanie ustanowiony
 • cel, dla którego zaświadczenie ma zostać wydane
 • ilość potrzebnych egzemplarzy.
Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie zapłaty opłaty skarbowej. Przy składaniu wniosku online wystarczy potwierdzenie przelewu.

Koszt wydania zaświadczenia

Złożenie wniosku i wydanie zaświadczenia wiąże się z kosztami. 
 • wydanie tylko 1 egzemplarza zaświadczenia - opłata skarbowa 21 zł wpłacona na konto urzędu miasta lub gminy, na obszarze których znajduje się właściwy urząd skarbowy
 • wniosek o wydanie zaświadczenia dotyczącego opłaty za korzystanie ze środowiska – oplata skarbowa 17 zł (taka sama opłata obowiązuje w przypadku ustanowienia pełnomocnictwa PPS-1)
 • ustanowienie pełnomocnictwa ogólnego PPO-1 – opłata skarbowa 0 zł.
Pełnomocnicy będący członkami najbliższej rodziny (żona, mąż, dzieci, rodzice, rodzeństwo, dziadkowie i wnukowie) nie ponoszą żadnej opłaty za jego ustanowienie. Opłaty nie poniosą też podatnicy wnioskujący o wydanie zaświadczenia w sprawach: alimentów, opieki, kurateli, przysposobienia lub ubezpieczenia społecznego. 

Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach - termin

Urząd Skarbowy na wydanie zaświadczenia ma 7 dni licząc od daty złożenia wniosku. Dokument zostanie przekazany podatnikowi ta samą drogą jaką został złożony wniosek. W niektórych okolicznościach przed wydaniem zaświadczenia urząd może skontaktować się z podatnikiem.


Data publikacji: 2021-10-13, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU