Podatnicy, którzy wybrali ryczał ewidencjonowany jako formę opodatkowania wyliczają podatek dochodowy w oparciu o osiągnięty przychód. Przy ryczałcie nie ma możliwości odliczania kosztów podatkowych. Jednocześnie przedsiębiorca może skorzystać z niektórych ulg i odliczeń, chociaż nie wszystkie dostępne są dla ryczałtowców. Z jakich ulg i odliczeń skorzysta przedsiębiorca, który wybrał ryczałt ewidencjonowany jako formę opodatkowania? ryczalt ulgi podatkowe

Podatnik rozliczający się ryczałtowo

Z możliwości opodatkowania przychodów na zasadach ryczałtu ewidencjonowanego może skorzystać podatnik prowadzący działalność gospodarczą lub zajmujący się najmem prywatnym. Ryczałtowiec ma obowiązek rozliczenia się z podatku w każdym roku podatkowym na formularzu PIT-28

Ryczałt – czy występują ulgi podatkowe? 

Podatnik, który rozlicza podatek dochodowy ryczałtowo nalicza go od osiągniętego przychodu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami może pomniejszyć przychód i tym samym podatek między innymi odliczając stratę od przychodu, o której mowa jest w art. 9 ust. 3 – 3b ustawy o podatku dochodowym oraz o poniesione wydatki określone w ustawie o podatku dochodowym o ile nie zostały odliczone od dochodu lub nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w oparciu o ustawę o podatku dochodowym. W przypadku ryczałtu katalog możliwych wydatków jakie podatnik może odliczyć od przychodu jest mało rozległy.

Ryczałtowiec ma prawo zmniejszyć przychód zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy o PIT o:
 • opłacone składki na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne
 • wpłaty na IKZE
 • kwoty składek członkowskich zapłaconych na rzecz związków zawodowych w wysokości nieprzekraczającej kwoty 500 zł w roku podatkowym
 • wydatki na cele rehabilitacyjne
 • wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych jakie zostały poniesione w roku podatkowym przez niepełnosprawnego podatnika lub podatnika, który ma na utrzymaniu osoby niepełnosprawne
 • wydatki poniesione przez podatnika z tytułu użytkowania Internetu w wysokości nieprzekraczającej kwoty 760 zł w roku podatkowym
 • ulgę termomodernizacyjną - zgodnie z art. 26h ustawy o PIT
 • ulgę na zabytki - zgodnie z art. 26hb ustawy o PIT
 • ulgę na złe długi
 • straty z działalności gospodarczej.
Dodatkowo jak wskazuje art. 11 ust. 3a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, podatnik prowadzący działalność gospodarczą i osiągający z niej przychody, który rozlicza podatek ryczałtowo ma prawo odliczyć od przychodów wydatki określone w art. 26hd ust. 1 i 2 ustawy o podatku dochodowym pod warunkiem, że nie zostały one odliczone od dochodu zgodnie z ustawą o podatku dochodowym, jak np. ulga na terminale płatnicze. 

Odliczenia z tytułu ulgi na złe długi
 • mogą zostać pomniejszone o zaliczaną do należnych przychodów wartość wierzytelności o zapłatę świadczenia pieniężnego, o której mówi art. 4 pkt 1a ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom, które nie zostały uregulowane lub zbyte z zastrzeżeniem, że zmniejszenia należy dokonać w rocznym zeznaniu podatkowym składanym za rok podatkowy, w którym upłynęło 90 dni licząc od dnia upływu terminu zapłaty określonego na fakturze, rachunku lub na umowie
 • podlegają zwiększeniu o wartość zobowiązania z tytułu zakupu towaru do zapłaty świadczenia pieniężnego, o którym mowa jest w art. 4 pkt 1a ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom, które nie zostały uregulowane i są związane z prowadzoną działalnością z zastrzeżeniem, że zwiększenia dokonuje się w zeznaniu podatkowym składanym za rok podatkowy, w którym upłynęło 90 dni licząc od dnia upływu terminu zapłaty określonego na fakturze, rachunku lub na umowie.

Ryczałt ewidencjonowany – ulgi w 2024 roku nie wymienione powyżej

W 2024 roku podatnicy rozliczający się ryczałtem ewidencjonowanym mogą skorzystać z następujących ulg: 
 • wspólne rozliczanie małżonków dostępne jest od momentu wejścia w życie przepisów ustanowionych Polskim Ładem.
  Z możliwości wspólnego rozliczenia z małżonkiem skorzystają podatnicy, którzy w 2023 roku prowadzili działalność gospodarczą opodatkowaną ryczałtem ewidencjonowanym i nie osiągnęli żadnego przychodu z tej działalności 
 • darowizny przekazane na różne cele, między innymi: 
  • pożytku publicznego
  • kultu religijnego
  • krwiodawstwa
  • przeciwdziałania COVID-19
 • ulga rehabilitacyjna
 • ulga na Internet
 • ulga abolicyjna
 • ulga mieszkaniowa, która była już wcześniej nabyta, np. odsetki.

Ryczałt ewidencjonowany – z jakich ulg nie skorzysta ryczałtowiec?

Przedsiębiorca może odjąć tylko te wydatki, które nie zostały odliczone z podatku PIT. Chodzi o to, aby nie doszło do sytuacji, w której ta sama ulga podatkowa zostanie zastosowana dwa razy. Katalog ulg przewidzianych do odliczenia jest katalogiem zamkniętym i jest ograniczony wyłącznie do wydatków wymienionych w przepisach. Oznacza to, że przedsiębiorca, który rozlicza się za pomocą ryczałtu ewidencjonowanego nie ma możliwości skorzystania z innych ulg, jak chociażby:
 • z ulgi na wspierających sport, kulturę lub edukację
 • z ulgi na prototyp
 • ulgi prowzrostowej
 • ulgi prorodzinnej.
Dość popularna wśród podatników ulga prorodzinna, czyli inaczej ulga na dzieci jest wyłączona z możliwości skorzystania z niej przez podatnika rozliczającego się ryczałtowo. Nie może on też skorzystać ze wspólnego rozliczania z dzieckiem jako samotny rodzic. 

Ryczałt, a składki na ubezpieczenie zdrowotne

Początkowo do końca 2021 roku przedsiębiorca na ryczałcie miał prawo od wyliczonego podatku odliczyć opłaconą składkę zdrowotną. Z początkiem 2022 roku możliwość ta została zniesiona. Od lipca 2022 roku podatnicy zgodnie z art. 11 ust 1a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym mają prawo pomniejszyć uzyskane przychody o 50% składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacone w danym roku podatkowym:
 • w ramach prowadzonej działalności gospodarczej opodatkowanej ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych
 • za osoby współpracujące z podatnikiem, który wybrał opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych 
  o ile nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie.
Zgodnie z art. 11 ust. 1b ustawy wysokość wydatków powinna zostać ustalona w oparciu o dokumenty stwierdzające ich poniesienie. 

Podsumowanie

Podatnik, który rozlicza się na zasadzie ryczałtu musi pamiętać o tym, że nie wszystkie ulgi i odliczenia są dla niego dostępne. W ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym znajduje się katalog odliczeń od przychodu, które przewidziane są dla osób rozliczających się na zasadach ryczałtu. Ryczałtowiec nie może też skorzystać ze wszystkich dostępnych ulg podatkowych.


Data publikacji: 2024-03-05, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU