Obecnie większość usług sprzedawana jest za pośrednictwem Internetu. Jeżeli przedsiębiorca świadczy usługi, które nie wymagają bezpośredniego kontaktu z klientem to nic nie stoi na przeszkodzie, aby wykonywał je właśnie w taki sposób. Dzięki temu może zaoszczędzić na kosztach związanych z prowadzeniem firmy. Czy sprzedaż usług online wymaga ewidencjonowania na kasie fiskalnej? obowiazek wystawienia paragonu za uslugi online

Sprzedaż usług przez Internet – czy trzeba posiadać kasę fiskalną?

Nie każda sprzedaż musi podlegać pod ewidencjonowanie na kasie fiskalnej. Podatnik może zostać zwolniony z kasy fiskalnej, jeżeli przedmiotem sprzedaży online są usługi wymienione w par. 4 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, takie jak:
  • usługi w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów z wyłączeniem usług wykonywanych przez osoby wymienione w załączniku do rozporządzenia w poz. 48 (osoby niewidome)
  • usługi prawnicze z wyłączeniem czynności notarialnych
  • usługi doradztwa podatkowego.
Podatnik świadczący wymienione usługi może zostać zwolniony z kasy fiskalnej, jeżeli będzie wykonywał je z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość. Dodatkowo musi zostać spełniony jeszcze jeden warunek wymieniony w poz. 37 załącznika do rozporządzenia, który mówi, że:
  • sprzedawca powinien otrzymać całość zapłaty za pośrednictwem poczty, banku lub SKOK-u, a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę musi jednoznacznie wynikać jakiej dokładnie czynności dotyczy zapłata. 
Podsumowując, sprzedaż usług online może zostać zwolniona z obowiązku ewidencjonowania na kasie fiskalnej dopiero po spełnieniu określonych warunków. 

Najbardziej popularną formą zwolnienia z kasy fiskalnej jest zwolnienie podmiotowe z powodu limitu sprzedaży wynoszącego 20 000 zł.

PRZYKŁAD 1 
Przedsiębiorca zajmuje się świadczeniem usług w zakresie rozliczania podatków na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Czy ma prawo skorzystać ze zwolnienia z kasy fiskalnej?

Odpowiedź:
Tak, przedsiębiorca może skorzystać ze zwolnienia z kasy fiskalnej pod warunkiem, że usługa wykonywana jest przez Internet i zapłata za usługę zostanie dokonana na rachunek bankowy przedsiębiorcy, a nabywca wskaże czego dotyczy płatność.

PRZYKŁAD 2
Przedsiębiorca udziela przez Internet konsultacji medycznych. Przelewy dokonywane przez klientów w większości nie posiadają numeru transakcji, po których z łatwością można byłoby zidentyfikować wykonaną usługę. Czy przedsiębiorca na podstawie zamieszczonej informacji, że jest to zapłata za usługę może zidentyfikować daną transakcję i czy w takiej sytuacji może skorzystać ze zwolnienia z kasy fiskalnej? 

Odpowiedź:
W powyższej sytuacji przedsiębiorca nie może skorzystać ze zwolnienia z kasy fiskalnej, ponieważ z wykonanych przelewów nie wynika jednoznacznie jakiej usługi dotyczy płatność. W związku z tym warunek wymieniony w poz. 37 załącznika do rozporządzenia w sprawie zwolnień z kas nie został spełniony i podatnik ma obowiązek ujmować sprzedaż usług online na kasie fiskalnej.

PRZYKŁAD 3
Przedsiębiorca sprzedaje przez Internet usługi związane z dostępem do filmów treningowych. Prowadzi też warsztaty z tego zakresu. Można z nich korzystać wyłącznie poprzez stronę internetową. Klienci za dostęp do serwisu nie zawsze płacą przelewem. Czasami zdarzają się wpłaty gotówkowe. Czy w tej sytuacji przedsiębiorca ma prawo skorzystać ze zwolnienia z kasy fiskalnej?

Odpowiedź:
Tak, w omówionym przypadku przedsiębiorca ma prawo skorzystać ze zwolnienia z kasy fiskalnej. Usługi świadczone przez przedsiębiorcę nie zostały wymienione w par. 4 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia w sprawie zwolnień z kas fiskalnych. Oznacza to, że sprzedaż usług online nie musi być koniecznie dokumentowana za pomocą urządzenia rejestrującego. Przedsiębiorca może skorzystać ze zwolnienia z kasy fiskalnej na podstawie przepisu wskazującego na nieprzekroczenie limitu sprzedaży wynoszącego 20 000 zł. 

Sprzedaż usług online, a wydanie paragonu fiskalnego

Jak wskazuje art. 111 ust. 3a ustawy o podatku od towarów i usług przedsiębiorca, który dokonuje sprzedaży towarów lub usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej ma obowiązek wystawić i wydać nabywcy paragon fiskalny lub fakturę do każdej dokonanej sprzedaży. Dokumenty mogą być wystawione w postaci papierowej lub elektronicznej. Powyższy obowiązek dotyczy każdego sprzedawcy, który nie jest zwolniony z kasy fiskalnej. Sprzedawca objęty zwolnieniem powinien prowadzić tzw. ewidencję sprzedaży bezrachunkowej lub wystawiać faktury dla każdej dokonanej sprzedaży. 
W przypadku sprzedaży online paragon fiskalny w formie papierowej nie zawsze może być wydany klientowi. Głównym powodem takiego stanu jest fakt, że nabywca nie ma obowiązku podawać sprzedawcy swojego adresu ani nie musi odbierać paragonu osobiście w siedzibie sprzedawcy. W tej sytuacji pojęcie „wydania paragonu” może być szeroko rozumiane, zwłaszcza wtedy, kiedy sprzedaż usług miała miejsce przez Internet i nie doszło do bezpośredniego kontaktu sprzedawca – nabywca, a towary nie są wysyłane pod wskazany adres. Podobne stanowisko prezentowane jest przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie i zostało przedstawione w wyroku nr sygn. III SA/Wa 2043/18 z dnia 8 kwietnia 2019 roku. Sąd zajmował się sprawą związaną ze sprzedażą biletów online, które następnie przekazywane były klientom. W opisanej sytuacji podatnik nie miał fizycznej możliwości wydania paragonu klientowi w miejscu sprzedaży.
W wydanym wyroku sąd napisał między innymi, że:

warunek «wydania» paragonu będzie spełniony poprzez udostępnienie i umożliwienie jego odbioru w miejscu siedziby Skarżącej, o czym informacja znajdować się będzie m.in. na stronie internetowej Skarżącej.
Skarżąca w każdym przypadku, gdy wymaga tego ustawa ewidencjonuje sprzedaż przy pomocy kasy fiskalnej i drukuje paragony. Ponadto, sprzedaż ta wraz z płatnością dokonaną online jest uwidoczniona w systemie internetowym. Zasadniczo nie ma więc obawy o zaniżanie obrotu przy tego rodzaju sprzedaży.
Sąd w powołanym wyżej wyroku wskazał, że nakładanie na Skarżącą obowiązku wysyłania paragonów pocztą, jako spełnienie warunku «wydania» z art. 111 ust. 3a pkt 1 ustawy o VAT, jest po pierwsze obciążeniem nieproporcjonalnym do celu, w jakim wprowadzony został obowiązek ewidencjonowania obrotu przy pomocy kasy fiskalnej, a po drugie, jest to co do zasady obowiązek, którego wykonanie napotyka obiektywne trudności. Sąd argumentował, że przy sprzedaży biletów online sprzedawca nie uzyskuje informacji o adresie nabywcy. Ponadto wysyłanie paragonów pocztą, zważywszy na ich ilość, generowałoby znaczące koszty związane zarówno z opłatami pocztowymi, jak i wynagrodzeniem dodatkowych pracowników.


Sprzedaż usług online – e-paragony

W rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie kas fiskalnych w par. 19a można przeczytać, że wydanie paragonu w formie elektronicznej może nastąpić tylko i wyłącznie wtedy, kiedy zostanie on nabity na kasę fiskalną online. Jedynie dokument, który został utworzony przez kasę online stanowiący zbiór uporządkowanych i ustrukturyzowanych danych z dokumentów fiskalnych oraz niefiskalnych, które zostały zapisane w pamięci fiskalnej lub pamięci chronionej kasy w formacie określonym w protokole komunikacyjnym przesyłania danych jest dokumentem w postaci elektronicznej. Paragon w formie elektronicznej może być wydany nabywcy tylko za jego zgodą i powinien być przesłany tylko w sposób wcześniej z nim uzgodniony. W przypadku sprzedaży usług online, przedsiębiorca nie może wystawić paragonu na zwykłej kasie fiskalnej z papierowym lub elektronicznym zapisem kopii, która jest inna niż kasa fiskalna online. Nie może takiego paragonu przesłać do klienta w formie PDF-u. E-paragony są dokumentami wystawianymi tylko na kasie fiskalnej online.
W interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 16 kwietnia 2021 roku, nr sygn. 0114-KDIP1-3.4012.109.2021.1.JG można przeczytać, że: 

w chwili obecnej na rynku brak jest kasy on-line, która spełniałaby wymagania techniczne pozwalające na przesyłanie paragonów w postaci elektronicznej do konsumenta. Taka sytuacja będzie możliwa dopiero w przyszłości, gdy pojawią się na rynku kasy rejestrujące on-line, które będą posiadały potwierdzoną przez GUM w decyzji taką funkcjonalność. Co do zasady paragon fiskalny powinien być wystawiony i wydany w postaci papierowej. (...) na rynku występują już kasy on-line i są branże, które zobowiązane są do ewidencjonowania obrotów przy ich pomocy, jednakże istniejące obecnie kasy on-line nie spełniają wymogów technicznych pozwalających na emisję i przesyłanie paragonów w postaci elektronicznej do konsumenta.


Data publikacji: 2023-05-08, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU