Za pomocą paragonu fiskalnego można dokumentować również sprzedaż towarów lub usług wykonywanych na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. W obecnych czasach sprzedaż może być prowadzona zarówno stacjonarnie jak i online. Czy w przypadku sprzedaży internetowej jest obowiązek wystawiania paragonów? paragon sprzedaz uslug online

Ewidencja za pomocą paragonu fiskalnego

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o podatku od towarów i usług, podatnicy którzy dokonują sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych mają obowiązek prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego za pomocą kas rejestrujących (art. 111 ust. 1 ustawy o VAT).

Z kolei par. 3 ust. 1 rozporządzenia w sprawie kas mówi, że podatnicy mają prowadzić ewidencję każdej czynności sprzedaży, również sprzedaży zwolnionej od podatku przy użyciu kas, które zostały nabyte w czasie kiedy obowiązywało potwierdzenie, że kasa spełnia funkcje i wymagania techniczne przewidziane dla kas działających w trybie fiskalnym po dokonaniu fiskalizacji kasy.

Dodatkowo, zgodnie z par. 6 ust. 1 pkt 1 wymienionego rozporządzenia podatnicy prowadzący ewidencję muszą wystawić i wydać nabywcy bez jego żądania paragon fiskalny dokumentujący dokonaną sprzedaż. Wydanie musi nastąpić nie później niż z chwilą przyjęcia zapłaty i to niezależnie od formy płatności.

Zwolnienie z obowiązku wydawania paragonu fiskalnego

W niektórych szczególnych przypadkach posiadanie kasy fiskalnej nie jest konieczne. Zgodnie z art. 111 ust. 8 ustawy o VAT Minister Finansów ma prawo do określania tych przypadków. W wydanym rozporządzeniu MF w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji z zastosowaniem kas rejestrujących zostały podane okoliczności, które pozwalają na niestosowanie kasy fiskalnej.

Zgodnie z par. 2 tego rozporządzenia z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, ale nie dłużej niż do 31 grudnia 2021 roku zostały zwolnione czynności wymienione w tym załączniku. W poz. 37 tego załącznika znajduje się zapis, zgodnie z którym z obowiązku ewidencjonowania na kasie fiskalnej zwolnione jest świadczenie usług dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych jeżeli zapłata za wykonaną czynność zostanie uregulowana w całości za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej na rachunek bankowy podatnika lub jego rachunek w kasie spółdzielczej oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem. Z ewidencji oraz z dowodów dokumentujących musi wynikać jakich czynności dotyczy dana zapłata. 

Aby usługa online mogła być zwolniona z obowiązku ewidencjonowania obrotu na kasie rejestrującej muszą być łącznie spełnione następujące warunki:
  • zapłata musi być w całości uregulowana za pośrednictwem poczty lub banku na rachunek bankowy sprzedawcy
  • z ewidencji i dowodów dokumentujących sprzedaż musi wynikać jakiej konkretnie czynności dotyczyła dana zapłata
  • przedmiotem świadczenia nie mogą być usługi wymienione w par. 4 rozporządzenia. 
Z obowiązujących w Polsce przepisów wynika, że podatnik ma obowiązek wystawić fakturę dokumentującą sprzedaż na rzecz innego przedsiębiorcy (art. 106b ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT). Jednocześnie ustawa nie zabrania, aby przedsiębiorca wystawił fakturę konsumentowi.

Podatnik prowadzący działalność gospodarczą ma obowiązek na wyraźne żądanie kupującego lub usługobiorcy wystawić rachunek potwierdzający dokonaną sprzedaż lub wykonaną usługę, jeżeli z odrębnych przepisów nie wynika obowiązek wystawienia faktury (art. 87 par. 1 Ordynacji podatkowej).
Dowodem potwierdzającym zapłatę może być wyciąg z rachunku bankowego. Dana operacja musi być przypisana do konkretnej usługi, dlatego też kupujący w tytule przelewu powinien wpisać numer faktury lub rachunku. 

PRZYKŁAD 1
Podatnik świadczy usługi sprzedaży internetowej. Całość transakcji odbyła się online. Na koniec, po wykonaniu usługi klient otrzymał fakturę dokumentującą jej wykonanie. Zapłaty dokonał przelewem bankowym. W treści przelewu umieścił informację czego konkretnie dotyczy zapłata. Takie działanie pozwoliło podatnikowi na nieewidencjonowanie usługi na kasie fiskalnej, co oznacza, że nie ma on obowiązku wydania paragonu.

Sprzedaż online usług doradztwa podatkowego i doradztwa prawniczego, a paragony

Zgodnie z par. 4 rozporządzenia ust. 1 pkt 2 zwolnienie nie dotyczy świadczenia usług:
  • prawniczych, z wyłączeniem usług wymienionych w poz. 27 załącznika do rozporządzenia (usługi związane z rynkiem nieruchomości o ile świadczenie usług zostało w całości udokumentowane fakturą)
  • doradztwa podatkowego.
Jeżeli świadczenie usług prawniczych lub doradztwa podatkowego było zgodne z warunkami określonymi w poz. 37 załącznika do rozporządzenia i odbywało się wyłącznie przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość (telefon, e-mail, komunikatory społeczne) bądź, których rezultat był przekazywany wyłącznie za pośrednictwem tych środków można skorzystać ze zwolnienia od obowiązku posiadania kasy fiskalnej. Jednak trzeba pamiętać o tym, aby były spełnione łącznie warunki z poz. 37 załącznika do rozporządzenia. 

PRZYKŁAD 2
Doradca podatkowy z Warszawy udzielił przez telefon porady prawnej osobie mieszkającej w Krakowie. Po udzieleniu porady, klient wykonał przelew za usługę i w treści przelewu wpisał informację: „opłata za poradę podatkową z dnia 1 marca 2020 r.”. Powyższa usługa jest zwolniona z konieczności wydawania paragonu.

Podsumowanie

Zarówno sprzedaż towarów jak i świadczenie usług dokonywane na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych wymaga od podatnika ewidencjonowania tych czynności na kasie rejestrującej i wydania paragonu fiskalnego. Jednak po spełnieniu określonych warunków związanych z odpowiednim udokumentowaniem oraz z formą zapłaty, podatnik może zostać zwolniony z tego obowiązku, jeżeli świadczy usługi online.


Data publikacji: 2020-04-25, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU