W niektórych okolicznościach członkowie zarządu spółki prawa handlowego ponoszą pełną odpowiedzialność za zobowiązania spółki, pomimo, że na ogół ich odpowiedzialność jest ograniczona. odpowiedzialnosc zarzadu spolki za zobowiazanie podatkowe

Członkowie zarządu, a odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe spółki (zaległości podatkowe)

Kwestie związane z zobowiązaniami podatkowymi reguluje Ordynacja podatkowa w art. 116. Za zaległości podatkowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji, akcyjnej, akcyjnej w organizacji odpowiadają solidarnie członkowie zarządu całym swoim majątkiem, pod warunkiem, że egzekucja z majątku spółki była w całości lub w części bezskuteczna. Dodatkowo członek zarządu nie wykazał:
  • że wniosek o ogłoszenie upadłości został zgłoszony w wymaganym terminie lub zostało wszczęte postępowanie, które ma zapobiec ogłoszeniu upadłości (postępowanie układowe)
  • że niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości lub niewszczęcie postępowania zapobiegającego ogłoszeniu upadłości nastąpiło bez winy członka zarządu
  • nie wskazał mienia spółki, z którego mogłaby nastąpić egzekucja zaspokajająca zaległości podatkowe spółki w większej części. 
Odpowiedzialnością członków zarządu objęte są zaległości podatkowe powstałe za zobowiązania w stosunku, do których upłynął termin płatności w czasie, w którym członek zarządu pełnił obowiązki członka w spółce oraz inne zaległości wymienione w art. 52, które powstały w okresie pełnienia przez niego obowiązków członka zarządu. 

W sytuacji, kiedy spółka (z o. o. w organizacji lub spółka akcyjna w organizacji) nie posiada zarządu, to odpowiedzialnością za zaległości podatkowe spółki zostaje obarczony jej pełnomocnik lub wspólnicy (jeżeli pełnomocnik nie został powołany). 
Powyższe zasady stosowane są również w stosunku do byłego członka zarządu oraz byłego pełnomocnika i wspólnika spółki w organizacji. 

Art. 116 par. 1 Ordynacji podatkowej
zawiera zapis odnoszący się do instytucji odpowiedzialności, przy czym odpowiedzialność członków zarządu spółki obejmuje zobowiązania podatkowe powstałe podczas pełnienia obowiązków członków zarządu spółki. Powyższe przepisy stosowane są również do byłych członków zarządu. Odpowiedzialność podatkowa obejmuje nie tylko okres pełnienia obowiązków członka spółki, ale również czas, kiedy działalności tej już nie prowadził, czyli w okresie ograniczonej odpowiedzialności. Taka osoba powinna wykazać w prowadzonym postępowaniu, że istnieją przesłanki, takie jak te wskazane w Ordynacji podatkowej, dzięki którym mogłaby zostać zwolniona od odpowiedzialności za zaległości podatkowe spółki.

Zgodnie z art. 116 par. 4 Ordynacji podatkowej, odpowiedzialność za zobowiązania spółki ponoszą nie tylko aktualni, ale również byli członkowie zarządu. Bez znaczenia jest fakt, że nie mają oni już wpływu na prowadzoną działalność spółki. Jedną z przesłanek o dużym znaczeniu dla stwierdzenia istnienia odpowiedzialności podatkowej w stosunku do członka zarządu, która koniecznie musi zostać spełniona jest fakt, czy dana osoba była członkiem zarządu w okresie, w którym powstało zobowiązanie podatkowe, które następnie stało się zaległością podatkową.    

Przedawnione zobowiązania podatkowe      

Niektóre zobowiązania podatkowe mogą z różnych powodów ulec przedawnieniu. Co do zasady większość zaległości przedawnia się po upływie 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności. Termin początkowy i końcowy przedawnienia ściśle związany jest z terminem płatności zobowiązania. Po wygaśnięciu zobowiązania rozpoczyna się okres, od którego wierzyciel, w tym przypadku urząd skarbowy nie może domagać się uregulowania świadczenia, czyli zgodnie z prawem nie ma możliwości wyegzekwowania należnej kwoty. 
Zobowiązanie podatkowe powstaje na skutek doręczenia decyzji ustalającej. Jeżeli zostanie ona doręczona po upływie 3 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy, to zobowiązanie podatkowe nie powstanie. W przypadku, gdyby podatnik: 
  • nie złożył deklaracji w terminie przewidzianym przepisami prawa podatkowego
  • w złożonej deklaracji nie ujawnił wszystkich informacji potrzebnych do ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego,
to zobowiązanie podatkowe nie powstanie, jeżeli decyzja ustalająca wysokość zobowiązania zostanie doręczona po upływie 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.


Data publikacji: 2022-06-29, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU