Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą ponosi całkowitą odpowiedzialność finansową za zobowiązania podatkowe. Czy taka sama odpowiedzialność ciąży też na współmałżonku lub na innych członkach rodziny? odpowiedzialnosc podatkowa wspolmalzonka

Odpowiedzialność podatnika i odpowiedzialność solidarna

Art. 26 Ordynacji podatkowej wskazuje, że: 

Podatnik odpowiada całym swoim majątkiem za wynikające ze zobowiązań podatkowych podatki.

W niektórych okolicznościach odpowiedzialnością za zobowiązania podatkowe podatnika zostają obarczone solidarnie razem z nim również osoby trzecie. W tej kwestii zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego dla zobowiązań cywilnoprawnych. Osoba trzecia ponosi odpowiedzialność podatkową, którą wobec niej może orzec organ podatkowy w drodze decyzji. W tej sytuacji osoby trzecie odpowiadają całym swoim majątkiem solidarnie razem z następcą prawnym podatnika za przejęte przez niego zaległości podatkowe oraz za:
 • podatki niepobrane oraz pobrane, które nie zostały wpłacone przez płatników lub inkasentów
 • odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych
 • niezwrócone w terminie zaliczki naliczonego podatku VAT
 • oprocentowanie zaliczek VAT
 • koszty postępowania egzekucyjnego.
Odpowiedzialność solidarna oznacza, że organy podatkowe mają prawo dochodzić należności podatkowych nie tylko od podatnika, ale również od innych osób z nim związanych tego rodzaju odpowiedzialnością. W przypadku podatków wierzycielem jest organ podatkowy, który może zażądać od podatnika (dłużnika) lub wszystkich dłużników łącznie, od kilku z nich bądź od każdego z osobna spełnienia całości lub części świadczenia. Najczęściej do spełnienia świadczenia powoływany jest ten dłużnik, od którego najbardziej prawdopodobne jest wyegzekwowanie długu. W sytuacji, kiedy całość zobowiązania zostanie spłacona przez jednego z dłużników, to pozostali zostają zwolnieni z obowiązku zapłaty. 

Odpowiedzialność współmałżonka 

Zgodnie z prawem solidarnie razem z podatnikiem za zobowiązania podatkowe odpowiada współmałżonek, z którym łączy go małżeńska wspólność majątkowa. Odpowiedzialnością objęty jest:
 • odrębny majątek podatnika
 • wspólny majątek podatnika i małżonka.
Na podstawie odrębnych przepisów małżonkowie będący opodatkowani łącznie od sumy swoich dochodów są solidarnie odpowiedzialni za zobowiązania podatkowe. Ich wierzytelność o zwrot nadpłaty podatku od sumy dochodów ma charakter solidarny. Jeżeli jeden z małżonków umrze, to drugi ponosi odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe i przysługuje mu też wierzytelność o zwrot nadpłaty podatku. 

Wszelkie ograniczenia, zniesienia, wyłączenia lub ustania wspólności majątkowej nie dotyczą zobowiązań podatkowych, które powstały przed dniem: 
 • zawarcia umowy o ograniczeniu lub wyłączeniu ustawowej wspólności majątkowej
 • zniesienia wspólności majątkowej przez prawomocne orzeczenie sądu
 • ustania wspólności majątkowej w przypadku ubezwłasnowolnienia małżonka
 • uprawomocnienia się orzeczenia sądu o separacji.
W przypadku:
 • rozwodu małżonków
 • separacji małżonków
 • unieważnienia małżeństwa,
osoba, która pozostawała w związku małżeńskim z podatnikiem odpowiada całym swoim majątkiem za zobowiązania podatkowe małżonka, które powstały w trakcie wspólności majątkowej do wysokości przysługującego jej udziału w majątku wspólnym. 

Odpowiedzialność członków rodziny za zobowiązania podatkowe

Zgodnie z obowiązującymi przepisami za zobowiązania podatkowe solidarnie razem z podatnikiem odpowiadają również inni członkowie rodziny nie związani z nim wspólnością majątkową, którzy stale współdziałali razem z przedsiębiorcą w prowadzeniu działalności gospodarczej i osiągali z tego tytułu korzyści.

Odpowiedzialnością objęci są:
 • zstępni
 • wstępni
 • rodzeństwo
 • małżonkowie zstępnych
 • osoby przysposobione
 • osoby pozostające z podatnikiem w faktycznym pożyciu,
z wyłączeniem osób, wobec których podatnik miał obowiązek alimentacyjny w zakresie wynikającym z tego obowiązku. Chodzi o okres stałego współdziałania tych osób z podatnikiem. Odpowiedzialność ogranicza się do wysokości uzyskanych korzyści.


Data publikacji: 2022-08-13, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU