Osoby, które noszą się z zamiarem otworzenia własnej działalności gospodarczej zastanawiają się jaką formę prawną wybrać. Czy ma to być jednoosobowa działalność gospodarcza, czy lepszym rozwiązaniem będzie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością? Która z nich zapewni większe bezpieczeństwo majątku? spolka jdg zabezpieczenie majatku wlasciciela

Jednoosobowa działalność gospodarcza – bezpieczeństwo majątku oraz dochody współmałżonka

Własna firma, to przede wszystkim duża odpowiedzialność na wielu poziomach. Oznacza dbanie o pracowników, terminowość wykonywanych zleceń, a także, co jest niezwykle ważne dbałość o majątek własny i innych członków rodziny. Przy JDG, przedsiębiorca może w łatwy sposób wnieść do firmy własny majątek i może go też łatwo wycofać. Minusem tej formy jest to, że za wszelkie zobowiązania firmy, przedsiębiorca odpowiada całym swoim osobistym majątkiem oraz majątkiem wspólnym łączonym ze współmałżonkiem. Rozwiązaniem na uniknięcie wspólnej odpowiedzialności i ochronę majątku rodziny jest zawarcie intercyzy, czyli małżeńskiej umowy majątkowej z zapisem o rozdzielności majątkowej małżonków. W razie problemów finansowych i niemożliwością wywiązania się z zobowiązań finansowych, komornik nie ma prawa zająć wynagrodzenia współmałżonka. 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, a bezpieczeństwo majątku

Dobrym sposobem na ochronę majątku osobistego jest założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. W jej przypadku majątek spółki jest oddzielony od majątku prywatnego przedsiębiorcy. Spółka z o. o. po dokonaniu wpisu do rejestru KRS uzyskuje osobowość prawną i od tej pory staje się podmiotem praw i obowiązków. Ma prawo do dokonywania we własnym imieniu czynności prawnych. Jest właścicielem całego jej majątku, na który mogą składać się: nieruchomości, samochody, meble i inne przedmioty. W przypadku zaciągnięcia przez spółkę zobowiązania finansowego, to odpowiada ona za nie całym swoim majątkiem. Oznacza to, że wierzyciel w przypadku braku spłaty może dochodzić należności z majątku spółki. Spółka z o. o. może być założona po spełnieniu określonych warunków. Jednym z nich jest wniesienie kapitału zakładowego w wysokości minimum 5 000 zł. Wniesiony kapitał może mieć formę wkładów pieniężnych lub niepieniężnych, czyli tzw. aportu, którym przykładowo może być nieruchomość, prawa autorskie lub dowolny przedmiot. 

Przedsiębiorca jako udziałowiec spółki odpowiada za jej zobowiązania tylko do wysokości wkładu jaki do niej wniósł. W przypadku członka zarządu odpowiedzialność jest większa, bowiem zostaje przeniesiona na majątek prywatny. Członek odpowiada za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem. Jeżeli egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna, to wtedy członkowie zarządu odpowiadają solidarnie za jej zobowiązania. Jeżeli członek zgłosi wniosek o ogłoszenie upadłości w odpowiednim terminie lub wykaże, że niezgłoszenie wniosku w terminie nie było spowodowane z jego winy, to wtedy może zostać zwolniony z odpowiedzialności. Upadłość zgłasza się do 30 dni licząc od dnia, w którym wystąpiła podstawa do jej ogłoszenia. 

Podsumowanie

Prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej przez osoby fizyczne nie chroni przed utratą majątku prywatnego w razie, jeżeli wierzyciel będzie żądał wywiązania się z zobowiązań finansowych firmy. W tym przypadku przedsiębiorca odpowiada za zobowiązania firmowe całym swoim majątkiem prywatnym. Komornik ma prawo zająć cały majątek nieruchomy i ruchomy aż do zaspokojenia wierzytelności. Jednoosobowa działalność gospodarcza wykonywana jest pod własnym imieniem i nazwiskiem. Zobowiązania zaciągane są osobiście przez przedsiębiorcę. 

Prowadząc działalność w formie spółki z o. o. majątek prywatny przedsiębiorcy stanowi odrębny majątek w stosunku do majątku spółki.


Data publikacji: 2022-09-01, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU