Członkowie zarządu mają możliwość korzystania z firmowej karty bankowej. Zdarza się, że wykorzystują ją w celach prywatnych. W takiej sytuacji trzeba zastanowić się nad sposobem opodatkowania danej czynności. korzystanie z firmowej karty platniczej przez czlonka zarzadu

Ustalenie źródła przychodów członka zarządu

Członek zarządu może pełnić w spółce różne funkcje. Może wykonywać czynności w oparciu o określony rodzaj źródła przychodu. Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT za źródło przychodów uważa się działalność wykonywaną osobiście. W oparciu o art.13 pkt 9 ustawy, za przychody z działalności wykonywanej osobiście uważa się przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzaniu przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, a także przychody z tego rodzaju umów zawierane w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej z wyłączeniem przychodów, o których mowa jest w pkt 7. Przychody uzyskane z wymienionych tytułów zawsze są przychodami z działalności wykonywanej osobiście. Nawet wtedy, kiedy zawierane są w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej. 

Przychodami są też otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w danym roku kalendarzowym środki pieniężne, wartości pieniężne oraz wartość świadczeń otrzymanych w naturze i innych świadczeń nieodpłatnych. W związku z tym przychodami jest każda forma jaką podatnik otrzymał, zarówno pieniężna jak i niepieniężna, a także nieodpłatne świadczenia otrzymane przez podatnika. 

Do nieodpłatnego świadczenia można też zaliczyć możliwość korzystania z firmowej karty bankowej w zakresie używania jej do celów prywatnych przez członka zarządu.

Zgodnie z treścią art. 11 ust. 2a ustawy wartość pieniężną innych świadczeń nieodpłatnych ustala się wtedy, kiedy:
  • przedmiotem świadczenia są usługi wchodzące w zakres działalności gospodarczej osoby korzystającej ze świadczenia – wg cen stosowanych wobec innych odbiorców
  • przedmiotem świadczeń są zakupione usługi – wg cen zakupu
  • przedmiotem świadczeń jest udostępnienie lokalu lub budynku – wg równowartości czynszu, jaki by przysługiwał w przypadku zawarcia umowy najmu tego lokalu lub budynku
  • pozostałe przypadki – na podstawie cen rynkowych stosowanych przy świadczeniu usług lub udostępnianiu rzeczy bądź praw tego samego rodzaju i gatunku przy uwzględnieniu w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca udostępnienia.
Za dodatkowe świadczenia dla członków zarządu zaliczają się także źródła przychodu określone w art. 13 pkt 9 ustawy o PIT, czyli kontrakt menedżerski. W wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z Białegostoku z dnia 22 grudnia 2010 roku, nr I SA/Bk 555/10, w którego treści można wyczytać, że wydatki będące częścią dodatkowego wynagrodzenia zarządzającego spółką mogą stanowić przychody w rozumieniu art. 13 pkt 9 ustawy o PIT. Ich wysokość ma wpływ na podstawę opodatkowania osoby zarządzającej daną spółką. Wykazane wydatki muszą odpowiadać pracy menedżera wykonywanej na podstawie zawartej umowy o zarządzaniu przedsiębiorstwem.
Podobne zdanie ma też Naczelny Sąd Administracyjny, który w wyroku z dnia 6 grudnia 2012 roku, nr II FSK 709/11. NSA, wskazał na art. 11 ust. 1 ustawy o PIT. Wszyscy członkowie zarządu, którzy posiadają firmową kartę bankową i którym spółka udostępnia ją do wykorzystywania na potrzeby prywatne uzyskują w ten sposób przychody z nieodpłatnych świadczeń. Za przychód podlegający opodatkowaniu uważa się wartość prywatnych wydatków opłaconych przez członka zarządu za pomocą firmowej karty bankowej. 

Obowiązki spółki wobec członka zarządu 

Spółka jako płatnik ma obowiązek odprowadzić w trakcie roku podatkowego zaliczkę na podatek dochodowy od przychodów pochodzących z nieodpłatnych świadczeń uzyskanych przez członka zarządu. Po zakończeniu roku dodatkowo musi sporządzić informację na formularzu PIT-11

Firmowa karta bankowa używana do celów firmowych

W sytuacji, kiedy członek zarządu korzysta z karty firmowej dla celów firmowych, to nie występuje u niego przychód podatkowy, ponieważ z tytułu poniesionego wydatku nie wystąpiło u niego żadne przysporzenie, które powiększyłoby jego aktywa lub pozwoliło mu zaoszczędzić na wydatkach. W takim przypadku spółka nie pełni roli płatnika i w związku z tym nie jest zobowiązana do obliczenia, pobrania i wpłacenia podatku na konto właściwego urzędu skarbowego. Potwierdzeniem na prawidłowość tej zasady jest interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 2 lipca 2013 roku, nr IPPB2/415-353/13-2/MG

Podsumowanie

Używanie firmowej karty bankowej przez członka zarządu może wywoływać dla niego różny skutek podatkowy w zależności od okoliczności w jakich była używana. Jeżeli członek zarządu korzystał z karty firmowej dla celów prywatnych, to w takiej sytuacji powstaje u niego przysporzenie w postaci uzyskania przychodu z nieodpłatnych świadczeń, a to podlega opodatkowaniu. Używanie karty firmowej dla celów firmowych nie wywołuje dla członka zarządu żadnego skutku podatkowego.


Data publikacji: 2022-09-11, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU