Jednym z obowiązków właścicieli i użytkowników gruntów wieczystych jest dokonywanie wpłat na wieczyste użytkowanie gruntu. Obowiązkiem zapłaty podatku gruntowego zostali objęci również posiadacze obiektów będących własnością gminy lub skarbu państwa. podatek gruntowy

Powstanie obowiązku zapłaty podatku gruntowego

Umowa użytkowania wieczystego powinna być zawarta w formie aktu notarialnego z obowiązkiem wpisu do księgi wieczystej. W ten sposób użytkownik uzyskuje takie same uprawnienia jakie przysługują właścicielowi. Co do zasady użytkowanie wieczyste zawierane jest na 99 lat. Okres ten może zostać skrócony, ale nie może być krótszy niż 40 lat.

Użytkownik wieczysty ma:
 • prawo do korzystania z gruntu bez osób trzecich
 • prawo dysponowania przysługującym mu prawem, co znaczy, że możliwa jest sprzedaż, obciążenie oraz dziedziczenie
 • pełne prawo do budowli jakie zostały wzniesione na użytkowanym gruncie.

Wysokość podatku gruntowego

jest stała i nie zależy od dochodu jaki można uzyskać z użytkowania gruntu. Jego wysokość ustalają władze gminy, na której terenie znajduje się dany grunt. Kwotę należną do zapłaty oblicza się mnożąc stawkę przez powierzchnię gruntu. 
Znane są cztery stawki procentowe:
 • 0,3% ceny nieruchomości przeznaczonej na cele obronności, pod budowę obiektów sakralnych oraz na działalność charytatywną
 • 1% ceny nieruchomości przeznaczonej na cele rolne, mieszkaniowe oraz działalność sportową
 • 2% ceny nieruchomości przeznaczonej na działalność turystyczną
 • 3% ceny na pozostałe nieruchomości gruntowe.
Wysokość podatku gruntowego nie zależy od klasy gruntu. Przy pierwszej opłacie z tytułu użytkowania wieczystego stawka procentowa wynosi od 15% do 25% ceny nieruchomości gruntowej. 

Jeżeli nieruchomość gruntowa została oddana w użytkowanie wieczyste na więcej niż jeden cel, stawkę procentową opłaty rocznej przyjmuje się dla celu podstawowego, na który nieruchomość została oddana w użytkowanie wieczyste

(art. 73 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami). 

Podatek gruntowy
płaci się w każdym roku przez cały okres trwania użytkowania. Opłaty wnoszone są z góry za cały bieżący rok w terminie do dnia 31 marca. Za opóźnienia w opłacie naliczane są odsetki karne w wysokości przewidzianej przepisami ordynacji podatkowej. 

Podatek gruntowy – kiedy przysługuje zwolnienie od zapłaty?

Podatku gruntowego nie trzeba płacić w przypadku gruntów, które:
 • leżą pod wodami płynącymi i kanałami żeglownymi
 • są drogą lub pasem drogowym
 • są użytkiem rolnym, gruntem zadrzewionym i zakrzewionym na użytkach rolnych, są lasem (wtedy płaci się podatek rolny lub leśny)
 • są nieużytkiem lub użytkiem ekologicznym.


Data publikacji: 2021-05-13, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU