Obowiązkiem każdego czynnego podatnika VAT jest wpłata podatku należnego do urzędu skarbowego. Podatek należny może być pomniejszony o kwotę podatku naliczonego. Często podatnicy mylą te dwa pojęcia. Czym zatem jest podatek naliczony, a czym należny? podatek nalezny naliczony

Czym jest podatek należny?

Podatek należny, czyli należący się Państwu. Jest wartością podatku jaka wynika ze sprzedaży towarów lub usług. Jego wysokość zależy od ceny netto i stawki podatku VAT. 

Zasada ogólna wskazuje, że obowiązek podatkowy powstaje w momencie dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi. Jeżeli przed dostawą towaru, sprzedawca otrzymał zaliczkę za całość zamówienia lub jego część, to obowiązek podatkowy powstanie w dniu otrzymania środków, proporcjonalnie do otrzymanej kwoty. 

Czym jest podatek naliczony?

Zgodnie z przepisami podatkowymi, przedsiębiorca ma prawo zmniejszyć kwotę podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

W świetle art. 86 ust. 2 ustawy o VAT kwotą podatku naliczonego jest: 
  • wysokość podatku, który przedsiębiorca zapłacił za zakup towarów, materiałów lub usług, które wiążą się z prowadzoną działalnością gospodarczą (podatek wynikający z faktury)
  • suma podatku jaka wynika z dokumentu celnego i deklaracji importowej (przy imporcie towarów)
  • zryczałtowany zwrot podatku wynikający z nabycia produktów rolnych przy dostawie opodatkowanej
  • kwota podatku należnego wynikająca z wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, dostawy towarów, dla których podatnikiem jest nabywca oraz świadczenia usług, dla których podatnikiem jest ich usługobiorca. Podatek należny może być uwzględniony w rejestrze VAT sprzedaży i zakupu.

Prawo do odliczenia podatku VAT

nie dotyczy wszystkich. Taką możliwość mają jedynie czynni podatnicy podatku VAT. Odliczenia nie mogą dokonać osoby nieprowadzące działalności gospodarczej oraz podmioty zwolnione z VAT. Dodatkowo nie wszystkie transakcje objęte są prawem do odliczenia. Podatku nie można odliczyć od wydatków poniesionych na zakupy niezwiązane z prowadzoną działalnością gospodarczą, a także przy nabyciu usług noclegowych oraz gastronomicznych.

Terminy do odliczenia 

Termin do odliczenia podatku ma miejsce w okresie otrzymania faktury (nie mylić z datą wystawienia). Z możliwości odliczenia można skorzystać w jednym z trzech kolejnych okresów rozliczeniowych (rozliczenie VAT miesięczne) lub dwóch kolejnych okresach rozliczeniowych (rozliczenie VAT kwartalne).

PRZYKŁAD 1 
Czynny podatnik VAT, rozliczający się w okresie miesięcznym otrzymał we wrześniu fakturę. Prawo do odliczenia podatku VAT z tej faktury przysługuje mu za miesiąc wrzesień lub w jednym z trzech kolejnych okresów rozliczeniowych (miesięcy): w październiku, listopadzie lub grudniu. 

PRZYKŁAD 2 
Przedsiębiorca, czynny podatnik VAT składa kwartalne pliki JPK_V7. We wrześniu otrzymał fakturę VAT. Prawo do odliczenia podatku VAT z tej faktury przysługuje mu we wrześniu (III kwartał), IV kwartale roku lub w I kwartale następnego roku podatkowego. 

Jeżeli podatnik przekroczy wskazane okresy, to tym samym pozbawia się prawa do odliczenia podatku VAT w bieżącym okresie. Wartość transakcji powinien zaksięgować w KPiR w kwocie netto. Inną możliwością jest zaksięgowanie faktury w miesiącu, w którym podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia VAT. W następnej kolejności powinien dokonać korekty złożonego pliku JPK_V7. 

Sposób postępowania podatnika rozliczającego się ryczałtem może być podobny do tego stosowanego przy zasadach ogólnych, czyli księgowanie faktury w miesiącu, w którym przysługuje prawo do odliczenia VAT, a w następnej kolejności dokonanie korekty w pliku JPK_V7 lub zaniechanie księgowania danej transakcji.  

Podsumowanie

Stosując się do ogólnie obowiązującej zasady, prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy wynikający z nabytych lub importowanych przez podatnika towarów bądź usług. Jednak nie może to być czas wcześniejszy niż rozliczenie za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę.


Data publikacji: 2021-08-10, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU