Przedsiębiorca będący właścicielem nieruchomości w prowadzonej działalności gospodarczej ma obowiązek zapłaty podatku od nieruchomości. W jakich sytuacjach podatnik może nadpłacić podatek od nieruchomości i jakie to wywołuje skutki podatkowe? Jak powinno wyglądać księgowanie takiego przychodu w KPiR? To tylko niektóre z najczęściej pojawiających się pytań w tym zakresie. jak zaksiegowac w kpir nadplate podatku od nieruchomosci

Podatek od nieruchomości w prowadzonej działalności gospodarczej, a jego nadpłata

Podatnikiem podatku od nieruchomości jest jej właściciel. Obowiązek podatkowy w tym zakresie spoczywa zarówno na osobach fizycznych, jak i spółkach.  

Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych podatkiem od nieruchomości objęte są wymienione poniżej nieruchomości lub obiekty budowlane, takie jak:
  • grunty
  • budynki lub ich części
  • budowle lub ich części
związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. 

Obowiązek podatkowy w zakresie nieruchomości powstaje już od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym miały miejsce okoliczności uzasadniające jego powstanie. Określone zdarzenie mogące mieć wpływ na wysokość opodatkowania w danym roku, jak przykładowo zmiana sposobu wykorzystywania przedmiotu opodatkowania lub jego części może przyczynić się do podwyższenia lub obniżenia podatku już od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniało takie zdarzenie. Obowiązek podatkowy wygasa wtedy, kiedy ustaną okoliczności uzasadniające zapłatę podatku. Powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego w trakcie roku podatkowego wymaga ustalenia podatku za ten rok w stosunku proporcjonalnym do liczby miesięcy, na które przypadał. 

Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych – formularz wg wzoru IN-1

Osoby fizyczne zobowiązane są do składania informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych za pomocą formularza ustalonego zgodnie ze wzorem IN-1 w terminie 14 dni licząc od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości lub od dnia zaistnienia zdarzenia. W przypadku osób fizycznych podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy ustalany jest w drodze decyzji przez organ podatkowy właściwy dla miejsca położenia danych obiektów podlegających pod opodatkowanie.

Podatek może być zapłacony w całości w jednej racie za cały rok lub w ratach ustalonych proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego w następujących terminach:
  • do 15 marca
  • do 15 maja
  • do 15 września
  • do 15 listopada
danego roku podatkowego. Jeżeli obowiązek podatkowy wygaśnie w trakcie roku lub będzie miało miejsce zdarzenie będące powodem zmiany w podatku, to w takiej sytuacji organ podatkowy zmienia decyzję jego dotyczącą. Powyższa sytuacja może przyczynić się do powstania nadpłaty w podatku od nieruchomości. 

Nadpłata w podatku od nieruchomości w świetle przepisów Ordynacji podatkowej

Z przepisów Ordynacji podatkowej w zakresie nadpłaty w podatku od nieruchomości wynika, że nadpłata występuje wtedy, kiedy podatek został nadpłacony lub nienależnie zapłacony. Nadpłata powstaje w dniu zapłaty nienależnego podatku lub w przypadku zapłaty w wysokości większej od tej, którą podatnik powinien zapłacić. Nadpłata w zakresie podatku od nieruchomości podlega zwrotowi w terminie 30 dni od dnia wydania nowej decyzji. 

Zgodnie z powyższym, jeżeli wydana decyzja podatkowa będzie ustalała podatek w zawyżonej wysokości, to po jego zapłacie w tej kwocie wystąpi nadpłata w podatku. Wtedy urząd skarbowy zobowiązany jest wydać nową decyzję, a zapłacony podatek od nieruchomości będzie stanowił nadpłatę, która powinna zostać zwrócona do podatnika. 

Ujęcie nadpłaty podatku od nieruchomości w księgach podatkowych

Zwrot zapłaconego przez podatnika podatku nie stanowi dla niego przychodu podatkowego, jeżeli podatek od nieruchomości nie został wcześniej zaliczony do kosztów podatkowych. Wynika to z obowiązujących w Polsce przepisów podatkowych. 
Zgodnie z treścią art. 14 ust. 3 pkt 3 ustawy o PIT za przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej nie uważa się umorzonych oraz zaniechanych podatków i opłat zaliczonych do dochodu budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego, które nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Przepis w zakresie przedmiotowym odnosi się do podatków i opłat podlegających zwrotowi, umorzeniu lub w stosunku, do których został zaniechany pobór, które stanowią dochody budżetu państwa i dochody budżetów samorządowych jednostek terytorialnych. Warunek, podatek nie mógł być wcześniej zaliczony przez podatnika do kosztów uzyskania przychodu. 
Zaniechanie i umorzenie poboru podatku stosuje się w oparciu o właściwe przepisy takie jak: art. 22, art. 67a i art. 67b Ordynacji podatkowej.

Zwrot podatku odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w art. 76 Ordynacji podatkowej. Par. 1 tego przepisu wskazuje, że nadpłata razem z oprocentowaniem zostaje z urzędu zaliczona:
  • do zaległości podatkowych razem z odsetkami za zwłokę
  • do odsetek za zwłokę określonych w decyzji, o której mówi art. 53a
  • do bieżących zobowiązań podatkowych.
W przypadku braku zaległości nadpłata podlega zwrotowi z urzędu o ile podatnik nie złoży wniosku o zaliczenie jej w całości lub w części na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych. 

Przepisy podatkowe obowiązujące w Polsce wskazują na to, że kosztem podatkowym może być tylko ten wydatek, który związany jest z prowadzoną działalnością gospodarczą. Wydatek jaki przedsiębiorca ponosi na zapłatę podatku od nieruchomości spełnia kryteria kosztu podatkowego. W przypadku przedsiębiorców za koszt podatkowy nie jest uznawany jedynie podatek dochodowy oraz podatek od spadków i darowizn. W związku z powyższym zwrócona podatnikowi nadpłata podatku od nieruchomości jest dla niego przychodem z tytułu podatku ze względu na to, że jest on kosztem uzyskania przychodu w prowadzonej działalności. Taki przychód powinien być ujęty w książce przychodów i rozchodów w kolumnie 8 – „Pozostałe przychody”.  

Otrzymany zwrot nadpłaty podatku od nieruchomości nie wymaga korekty w kosztach podatkowych. Poniesiony wydatek na zapłatę podatku nadal jest kosztem podatkowym. Dla podatników prowadzących KPiR za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodu uważany jest dzień wystawienia faktury lub rachunku bądź innego dowodu na podstawie, którego można zaksięgować koszt. W związku z tym kwota podatku będzie kosztem w dniu wydania decyzji określającej wysokość podatku od nieruchomości. Wysokość podatku od nieruchomości należy zaksięgować w KPiR w kolumnie 13 – „Pozostałe wydatki”

Podsumowanie

Otrzymany zwrot nadpłaty podatku od nieruchomości uważany jest za przychód z działalności. Jeżeli przedsiębiorca prowadzi Książkę Przychodów i Rozchodów, to taki przychód ujmuje w rubryce „Pozostałe przychody”. Otrzymana kwota nie wymaga dokonania korekty kosztów.


Data publikacji: 2023-05-12, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU