Czasami przedsiębiorca zmuszony sytuacją decyduje się na zawieszenie działalności gospodarczej. Zawiesić można nie tylko jednoosobową działalność gospodarczą, ale również spółkę cywilną. zawieszenie spolki cywilnej

Czym jest spółka cywilna?

Umowę spółki cywilnej zawierają pomiędzy sobą wspólnicy. Zgodnie z treścią art. 860 Kodeksu cywilnego wspólnicy podpisując umowę zobowiązują się do tego, że będą dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego głównie przez wniesienie wkładów. Wymagane jest żeby umowa spółki potwierdzona była formą pisemną. 

W kolejnym równie ważnym przepisie (art. 863 KC) jest napisane, że wspólnik nie może rozporządzać udziałem we wspólnym majątku wspólników ani też udziałem w poszczególnych składnikach majątku, ani nie może domagać się podziału wspólnego majątku wspólników. Majątek spółki cywilnej stanowi współwłasność łączną wspólników, czyli każdy wspólnik ma prawo do całego majątku spółki. 

Każdy wspólnik ma też prawo do prowadzenia spraw spółki cywilnej (art.865 KC) w zakresie zwykłych czynności i niepotrzebna jest do tego uchwała wspólników. Każdy sprzeciw jednego z pozostałych wspólników wprowadzeniu sprawy jeszcze przed jej zakończeniem wymaga uchwały wspólników. Nie wymaga jej natomiast nagła czynność, której zaniechanie mogłoby narazić spółkę na straty. 

Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy Prawo przedsiębiorców, wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej uważani są za przedsiębiorców mających możliwość zawieszenia działalności spółki cywilnej.

Zawieszenie spółki cywilnej – zasady

Zasady jakie dotyczą zagadnienia związanego z zawieszeniem działalności spółki cywilnej zawiera ustawa Prawo przedsiębiorców. Art. 23 ustawy PP mówi, że przedsiębiorca wpisany do CEIDG ma prawo zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na czas określony lub nieokreślony, który jednak nie może być krótszy niż 30 dni. 

Zagadnienia związane z zawieszeniem działalności znajdują się w art. 22 ust. 3–5 ustawy Prawo przedsiębiorców. Zgodnie z wymienionym przepisem:
  • przedsiębiorca, który wykonuje działalność gospodarczą jako wspólnik spółki cywilnej lub poza spółką może zawiesić działalność gospodarczą w jednej z wymienionych form
  • przedsiębiorca wykonujący działalność jako wspólnik w więcej niż w jednej spółce cywilnej może zawiesić wykonywanie działalności w jednej lub w kilku spółkach.
Zawieszenie wykonywania działalności spółki cywilnej staje się skuteczne jeżeli wszyscy wspólnicy spółki zawieszą działalność. 

PRZYKŁAD 1
W skład spółki cywilnej wchodzi 3 wspólników. Aby można było uznać, że spółka zawiesiła działalność, to wniosek o zawieszenie musi złożyć każdy ze wspólników. 
Dodatkowo wymagane jest wskazanie, że osoba fizyczna może jednocześnie prowadzić własną jednoosobową działalność gospodarczą i być wspólnikiem spółki cywilnej. Nie stanowi to przeszkody w zawieszeniu jednoosobowej działalności gospodarczej przy dalszym wykonywaniu działalności w spółce cywilnej. 

PRZYKŁAD 2
Osoba fizyczna jest jednocześnie wspólnikiem spółki cywilnej oraz prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą. Złożyła do CEIDG wniosek o zawieszenie jednoosobowej działalności. Nie jest to przeszkodą, aby nadal mogła wykonywać działalność w spółce. Taka osoba może też być wspólnikiem w kilku spółkach, nie tylko jednej. Nie ma przeciwwskazań, aby zawiesiła działalność tylko w jednej spółce lub w kilku.

Zawieszenie spółki cywilnej – skutki

Zgodnie z obowiązującym przepisem, przedsiębiorca będący osobą fizyczną po złożeniu wniosku i wykreśleniu z CEIDG nie może wykonywać ani osiągać bieżących przychodów z działalności gospodarczej (art. 26 ustawy Prawo przedsiębiorców). 

W okresie zawieszenia wykonywania działalności przedsiębiorca może: 
  • wykonywać wszystkie czynności, które są niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów, w tym również rozwiązywania zawartych wcześniej umów
  • przyjmować należności i obowiązkowo regulować zobowiązania powstałe przed datą zawieszenia wykonywania działalności
  • zbywać własne środki trwałe i wyposażenie
  • wykonywać wszystkie obowiązki nakazane prawem
  • osiągać przychody finansowe, również z działalności prowadzonej przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej
  • powołać lub odwołać zarządcę sukcesyjnego
  • zostać poddany kontroli na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą.
Przedsiębiorca ma też prawo lub obowiązek uczestniczenia w postępowaniach sądowych, podatkowych i administracyjnych związanych z działalnością gospodarczą, która była wykonywana jeszcze przed jej zawieszeniem.

Podsumowanie

Przedsiębiorca ma prawo zawiesić działalność gospodarczą. Zgodnie z przepisami za przedsiębiorcę uważa się wspólnika spółki cywilnej, a nie samą spółkę. Spółka cywilna jest skutecznie zawieszona jeżeli każdy ze wspólników złoży wniosek o zawieszenie działalności w tym zakresie.


Data publikacji: 2020-12-15, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU
Ala
16 Listopad 2021

Spółka składa się z dwóch wspólników, dwóch prowadzi spółkę cywilną . Spółka działa na podstawie umowy prawa cywilnego. W CEIDG mamy zarejestrowaną działalność każdy indywidualnie .
Chcemy zawiesić spółkę cywilną i indywidualną działalność.
Czy trzeba składać dwa wnioski o zawieszenie spółki i indywidualną działalność gospodarczą?

Ryszard
22 Luty 2021

Spółka cywilna składa się z dwóch wspólników, jeden z nich prowadzi drugą spółkę cywilną.
Pytanie: czy wspólnik, który prowadzi drugą spółkę cywilną może zawiesić działalność w tej pierwszej, bez konsekwencji na prowadzenie dalej działalności w tej spółce przez jednego wspólnika, który jej nie zawiesił?
(spółka zatrudnia 1 pracownika w wymiarze 1/8 etatu)