Przepisy ustawy o zatrudnieniu pracowników tymczasowych wskazują na obowiązek zawarcia umowy o pracę na czas określony, a z kolei osoby, które nie są pracownikami agencji, zawierają umowę prawa cywilnego. W niniejszej publikacji wskazane zostaną elementy, które muszą znaleźć się w umowie o pracę tymczasową, a także wymogi umożliwiające podpisanie umowy. praca tymczasowa jak sporzadzic umowe

Umowa o pracę tymczasową - jakie zawiera elementy?

Umowa o pracę tymczasową jest zawierana pomiędzy pracownikiem a agencją, jednak na jej treść ma wpływ przede wszystkim pracodawca oferujący zatrudnienie.

Elementy umowy o pracę tymczasową:
  • rodzaj wykonywanej pracy,
  • warunki wyznaczone w 9 ust. 1 pkt 1,4 i 5,
  • wymiar wykonywanej pracy,
  • miejsce świadczenia pracy,
  • strony zawierające umowę,
  • dane pracodawcy,
  • datę zawarcia,
  • wynagrodzenie za pracę — wraz z terminem oraz sposobem jego wypłacania,
  • okres wykonywania pracy tymczasowej.

Zgodnie z obowiązującymi zasadami, wynagrodzenie pracownika jest regulowane minimum raz w miesiącu, najpóźniej do 10 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.

Okres wykonywania pracy tymczasowej jest uwarunkowany przepisami art. 20 u.z.p.t — zarówno pracownik, jak i osoba, która nie uzyskała statusu pracownika, może być skierowana do wykonywania pracy na rzecz jednego pracodawcy użytkownika przez okres, który po zsumowaniu nie przekracza 18 miesięcy w trakcie 36 kolejnych miesięcy.

Prawo pozwala, aby agencja pracy tymczasowej wyznaczyła pracownika tymczasowego do świadczenia pracy w sposób ciągły przez okres nie dłuższy niż 36 miesięcy dla jednego pracodawcy użytkownika. W trakcie pracy zatrudniona osoba będzie wykonywać zadania, które w normalnych okolicznościach świadczy inny pracownik zatrudniony przez pracodawcę użytkownika. Pracodawcy z kolei przysługuje prawo do zatrudniania pracownika tymczasowego przez ten okres.

Jeżeli maksymalny czas pracy tymczasowej dobiegnie końca, pracownik tymczasowy może podjąć zatrudnienie u danego pracodawcy dopiero po upływie 36 miesięcy.

Wskazany limit dotyczy pracowników zawierających umowę o pracę oraz umowę cywilnoprawną.

Dodatkowe elementy umowy o pracę tymczasową

Umowa o pracę tymczasową musi zawierać wszystkie wskazane powyżej elementy, ale przedsiębiorca ma prawo dołączyć do umowy dodatkowe zapisy, które nie są obligatoryjne. Uzupełniające informacje ułatwią rozwiązanie stosunku pracy przed wyznaczonym terminem. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, tymczasową umowę o pracę rozwiązuje się za wypowiedzeniem, a jego długość jest uwarunkowana okresem, na jaki podpisano umowę. Dla umów zawartych na 2 tygodnie okres wypowiedzenia to 3 dni, jeżeli umowa została zawarta na dłużej niż 2 tygodnie, stronę obowiązuje tygodniowe wypowiedzenie.

W umowie mogą znaleźć się wskazówki dotyczące dodatkowych uprawnień płacowych, opcji wydłużenia okresu wypowiedzenia, umowna regulacja czasu pracy (mowa o indywidualnym rozpoczynaniu i kończeniu pracy), wyznaczony system czasu pracy - odnosi się to do pracy w weekendy albo skróconego tygodnia pracy.

W celu zabezpieczenia firmy w umowie można zawrzeć klauzulę poufności, która pozwala chronić interesy pracodawcy użytkownika.

Pracodawca, który pragnie wprowadzić do umowy dodatkowe regulacje, musi dokonać uzgodnień z agencją pracy tymczasowej.

Jakie są wymogi formalne dla umowy tymczasowej?

Każda umowa o pracę tymczasową musi zostać przygotowana w formie pisemnej. Gdy ten warunek nie zostanie dopełniony, w terminie nieprzekraczającym 2 dni od rozpoczęcia pracy pracownik tymczasowy musi uzyskać dokument potwierdzający warunki umowy. Jeżeli agencja pracy tymczasowej nie spełni tej zasady, musi liczyć się z nałożeniem sankcji wykroczeniowej.

Kolejnym obowiązkiem agencji jest dostarczenie informacji pozwalających na nawiązanie kontaktu z jej przedstawicielami. Informacja zostaje przekazana w formie elektronicznej albo papierowej w terminie 7 dni, liczonych od zawarcia umowy. Wymagane informacje to adres, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, a także dni i przedział godzinowy, kiedy można nawiązać kontakt. Jeżeli jedna lub więcej z podanych powyżej informacji ulegnie zmianie, stosowna wiadomość musi zostać przekazana pracownikowi w terminie 7 dni, liczonych od wystąpienia modyfikacji - co jest zgodne z przepisami ust. 2a.


Data publikacji: 2023-11-24, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU