Przeglądając oferty pracy, często można zauważyć zapis „mile widziany status studenta”. Jest to bezpośrednio związane z ulgami oraz uprawnieniami dedykowanymi dla przedsiębiorcy, oraz zatrudnionej osoby, która uczęszcza na studia. Dla studentów najlepszą formą zatrudnienia jest umowa zlecenie. W niniejszej publikacji odpowiemy na pytania, kim jest student i jakie są korzyści z jego zatrudnienia. jak zatrudnic studenta na umowe zlecenie

Składki ZUS na umowie zlecenia a status studenta

Zarówno studenci, jak i uczniowie, którzy nie ukończyli 26. roku życia, nie mają obowiązku opłacania składek ZUS. Po przekroczeniu wyznaczonego przez ustawodawcę wieku albo utracie statusu studenta pracownik zostaje objęty ubezpieczeniem na zasadach ogólnych, co oznacza obowiązek regulowania składek ZUS.

Standardowe składki ZUS na umowie zlecenie

Podpisując umowę zlecenia, wysokość składek ZUS jest inna niż dla pracownika zawierającego umowę o pracę.

Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych wyznacza następujące składki:
  • 9,76% wynagrodzenia brutto (składka emerytalna),
  • 1,5% wynagrodzenia brutto (składka rentowa),
  • 2,45% wynagrodzenia brutto (składka chorobowa),
  • 9% wynagrodzenia pomniejszonego o składki na ubezpieczenie społeczne (składka zdrowotna).
Zatrudniona osoba decyduje, czy po zawarciu umowy zlecenia będzie odprowadzać składkę chorobową.

Umowa zlecenie dla studenta a umowa o pracę

Pracodawca ma możliwość podpisać ze studentem równocześnie umowę o pracę, jak i umowę zlecenie i w niniejszej sytuacji ma obowiązek regulować wszystkie składki ZUS, a także ubezpieczenie zdrowotne. Z kolei w przypadku, gdy student zawarł z innym pracodawcą umowę o pracę, a następnie umowę zlecenie pracodawca zostaje zwolniony z odprowadzania składek ZUS, co jest dla niego niewątpliwą korzyścią.

Umowa zlecenia dla studenta a składka zdrowotna

Jeżeli student podpisze umową zlecenie, nie jest zobowiązany do regulowania składki zdrowotnej. Za zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego odpowiada rodzina albo opcjonalnie uczelnia. Przysługujące prawo do świadczeń opieki zdrowotnej wygasa 4 miesiące po utracie statusu studenta.

Kiedy student podpisze umowę o pracę, ma miejsce zmiana tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego. W takiej sytuacji rodzic albo uczelnia mają obowiązek wyrejestrować studenta.

Umowa zlecenia ze studentem a podatek dochodowy

Zwolnienie podatkowe przysługuje osobom, które nie ukończyły 26 roku życia (przepisy wprowadzono w 2019 roku). Ulga dla młodych jest dedykowana do przychodów ze stosunku pracy, pracy nakładczej, stosunku służbowego, spółdzielczego stosunku pracy, a także umów zlecenia. Z kolei w 2021 roku rozszerzono zakres ulgi dla młodych i jest dedykowana także przychodom uzyskiwanym z tytułu odbywania praktyki absolwenckie oraz stażu uczniowskiego. Aby skorzystać z zerowego PIT dla młodych, nie jest wymagany status studenta — korzystają z niego wszystkie osoby do 26. roku życia.

Komu przysługuje status studenta?

Ustawa o szkolnictwie wyższym warunkuje zasady uzyskania statusu studenta. Przepisy wskazują, iż przysługuje on osobom kształcącym się na studiach I stopnia (studia licencjackie albo inżynierskie), II stopnia (studia magisterskie) albo jednolitych studiach magisterskich.

Ze zwolnienia z obowiązku regulowania składek ZUS nie korzystają studenci studiów III stopnia (studia doktoranckie), a także uczestnicy studiów podyplomowych.

Utrata statusu studenta

Student traci swój status w następujących sytuacjach:
  • złożenie ostatniego, zgodnego z planem studiów egzaminu,
  • złożenie egzaminu dyplomowego,
  • zaliczenie ostatniej przewidzianej w programie studiów praktyki,
  • skreślenie z listy studentów,
  • ukończenie 26. roku życia.

Kontynuacja nauki na studiach II stopnia — jak wygląda kwestia statusu studenta?

Student, który zakończył studia I stopnia i podejmie decyzję o kontynuowaniu nauki na studiach II stopnia, traci status studenta, kiedy obroni pracę dyplomową do momentu uzyskania następnej legitymacji na studiach magisterskich. W przepisach prawnych ta kwestia nie została uregulowana, jednak stanowisko ZUS-u w tej kwestii jest bezsprzeczne, a mianowicie pracodawca jest zobowiązany do regulowania składek na ubezpieczenie społeczne za ten okres.

Zatrudnienie studenta a zaświadczenie o studiowaniu

Status studenta zostaje potwierdzony zaświadczeniem o statusie studenta, o które wnioskuje się w dziekanacie. Jeżeli w zakładzie pracy ma miejsce kontrola ZUS, a student jest w stanie okazać jedynie legitymację studencką, będzie to wiązać się z niepotrzebnymi problemami i komplikacjami. Z tego względu należy zadbać o zaświadczenia o studiowaniu, które nie budzi żadnych wątpliwości.

W tym miejscu należy zaznaczyć, iż pracodawca nie ma prawa zrobić kopii albo przechowywać legitymacji studenckiej, gdy widnieje w niej zdjęcie (wizerunek) zleceniobiorcy, czyli studenta. Zleceniodawca nie ma podstaw do jego przetwarzania.

Jaką oszczędność zauważy pracodawca po zawarciu umowy zlecenia ze studentem?

Największą korzyść z zatrudnienia studentów odczuwają pracodawcy, gdyż zyskują oni prawo do korzystania z ulg i zwolnień w regulowaniu składek, a kwota netto stanowi tę samą wartość, co kwota wynagrodzenia brutto.
Ta zależność jest dobrze widoczna w podanej tabeli:

  Standardowy pracownik na umowie zlecenia   Student do 26. roku życia na umowie zlecenia

Wynagrodzenie netto

2528,37 zł 3500 zł

Wynagrodzenie brutto

3500 zł 3500 zł

Koszt dla pracodawcy

4158,35 zł 3500 zł

Ostatnia aktualizacja: 2024-05-12
Data publikacji: 2023-08-23, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU