Każdy student przed zakończeniem edukacji musi odbyć 3-miesięczną praktykę. To doskonały sposób, żeby zdobytą wiedzę połączyć z doświadczeniem. Inną formą przygotowania do wykonywania zawodu jest staż. Jakie są różnie między stażem a praktyką? umowa o staz

Staż a praktyka – podobieństwa i różnice

Staż to jeden ze sposobów świadczenia pracy odbywający się zarówno w trakcie studiowania, jak i po jego zakończeniu. Z kolei praktyka to uzupełnienie edukacji, która pozwoli zdobyć doświadczenie potrzebne do wykonywania pracy. Każda z omawianych form jest wykonywana po podpisaniu stosunku pracy z pracodawcą.

Jakie są rodzaje umowy o staż?

Oferowanie pracy stażystom ma wiele korzyści. Przede wszystkim pozwala im zdobyć przydatne doświadczenie, pokazać, w jaki sposób funkcjonuje rynek pracy, a także jaki jest zakres obowiązków zatrudnionych osób, co w przyszłości ułatwi znalezienie stałej pracy i sprostanie oczekiwaniom pracodawcy.

Stażysta ma przydzielonego patrona, który podejmuje się wdrożenia danej osoby, przyuczenia jej i kontrolowania wykonywanej pracy. Najczęściej w dniu podpisania umowy stażysta dowiaduje się, kto będzie jego patronem, ale może się to odbyć również w późniejszym czasie. Obecność patrona jest bardzo ważna – wpłynie na pewność siebie młodego człowieka i ułatwi dostosowanie się do zasad panujących w firmie. Stażysta nie może wykonywać powierzonych mu zadań bez nadzoru merytorycznego oraz kontrolowania, czy powierzone obowiązki wykonuje bezpiecznie i poprawnie. Warto jednak podkreślić, że staż to jedna z umów nienazwanych i nieuregulowanych aktem prawnym.

Umowy o staż dzielą się na:
 • umowa o staż studencki,
 • umowa o staż absolwencki,
 • umowa o staż z urzędu pracy.

Staże studenckie – podział

Staż studencki może być obligatoryjny oraz dobrowolny.

Obowiązkowy staż trwa 3 miesiące i musi zostać wykonany przez każdego studenta bez względu na specjalizację. Wyjątkiem od tej zasady są studenci medycyny i weterynarii, którzy ze względu na specyfikę pracy muszą odbywać znacznie dłuższe staże obowiązkowe.

Przed rozpoczęciem stażu, umowę podpisuje pracodawca z uczelnią. W dokumencie zostaje wpisany czas wykonania i zakres praktyki. Umowa zawiera obowiązki i założenia programowe, które mają zostać zrealizowane w trakcie stażu. Umowa na obowiązkowy staż ma odgórnie ustalone warunki, nie można ich zmieniać. Student musi odbyć staż – w przeciwny wypadku musi zmierzyć się z poważnymi konsekwencjami.

Nieobowiązkowy staż to drugi rodzaj, w którym student samodzielnie wybiera, gdzie odbywa się praktyka i na jakich warunkach. Wybór takiej formy zatrudnienia jest dedykowany silną motywacją. Podjęcie stażu bardzo często kończy się podpisaniem umowy o pracę – oczywiście, gdy stażysta wykaże się potrzebną wiedzą i zaangażowaniem.

Umowa o staż zalicza się do umów nienazwanych. Treści wpisane do umowy pozwalają zakwalifikować je jako umowy o świadczenie usług. Wszystkie zasady związane z umową są regulowane art. 750 k.c., co oznacza, że do umów, które nie są uregulowane innymi przepisami, jak w tym wypadku należy zastosować przepisy o zleceniu. Obowiązują również przepisy o stażach absolwenckich.

Zgodnie z Kodeksem cywilnym umowa o staż musi zawierać następujące informacje i elementy:
 • data i miejsce podpisania umowy,
 • dane obu stron (imię i nazwisko stażysty oraz dane podmiotu oferującego zatrudnienie),
 • kopia dowodu osobistego i aktualnej legitymacji studenckiej,
 • zakres obowiązków,
 • czas trwania (minimum 2 tygodnie oraz maksymalnie 12 miesięcy w przypadku osób bezrobotnych),
 • miejsce odbywania stażu,
 • wysokość wynagrodzenia bądź informacja o braku (po podpisaniu płatnej umowy o staż trzeba regulować składki ZUS, tak samo, jak w przypadku umowy zlecenie),
 • podpisy obu stron.

Umowę należy przygotować w dwóch jednakowych egzemplarzach, a następnie podpisać.


Data publikacji: 2022-11-08, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU