Przedsiębiorcy po spełnieniu określonych warunków mogą skorzystać z przyśpieszonej amortyzacji środków trwałych. Kto ma możliwość skorzystania z krótszego okresu amortyzacji? przyspieszona amortyzacja budynkow

Nowelizacja przepisów dotyczących amortyzacji w 2024 roku

Najważniejsza zmiana jaka objęła przepisy dotyczące amortyzacji, to skrócenie czasu amortyzacji budynków niemieszkalnych, czyli wytworzonych we własnym zakresie środków trwałych będących budynkami niemieszkalnymi oraz budowlami, które:
 • zaliczane są do grupy 1 i 2 KŚT
 • zostały po raz pierwszy wprowadzone do ewidencji środków trwałych w terminie po 31 grudnia 2023 roku
 • zostały zlokalizowane na terenach o wysokim bezrobociu.
Podsumowując od 1 stycznia 2024 roku czas amortyzacji dla powyższych budynków został skrócony do 5 lat przy stawce amortyzacji 20% lub do 10 lat przy stawce amortyzacji 10% w zależności od lokalizacji danej budowli. 

Skrócony czas amortyzacji – jakie budynki obejmuje? 

Przyśpieszona amortyzacja dotyczy tylko budynków niemieszkalnych położonych na terenie gminy: 
 • zlokalizowanej w powiecie, gdzie przeciętna stopa bezrobocia jest na poziomie przynajmniej 120% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju
 • ze wskaźnikiem dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie mniejszym niż 100% wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich gmin.
W przypadku, kiedy wymieniony środek trwały znajduje się na terenie gminy w powiecie, w którym przeciętna stopa bezrobocia wynosi: 
 • od 120% do 170% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju, to wtedy okres amortyzacji dla tego środka trwałego wynosi 10 lat
 • powyżej 170% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju, to wtedy okres amortyzacji dla tego środka trwałego wynosi 5 lat.
Powyższe warunki odnoszące się do stopy bezrobocia i wskaźnika dochodów zostaną spełnione wtedy, jeżeli zostaną ustalone w odniesieniu do miesiąca, w którym wystąpiło jedno z poniższych zdarzeń:
 • decyzja o pozwolenie na budowę uprawomocniła się
 • nie można już wnieść sprzeciwu z uwagi na upłynięcie terminu na jego wniesienie lub zostało wydane zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
 • środek trwały został po raz pierwszy wprowadzony do ewidencji środków trwałych, kiedy budowa nie wymaga uzyskania decyzji o pozwolenie na budowę, budowa została zgłoszona lub występują inne przyczyny w związku, z którymi nie została wydana decyzja o pozwolenie na budowę lub nie zostało dokonane zgłoszenie.

Co oznacza przeciętna stopa bezrobocia, a czym jest wskaźnik dochodów? 

Przeciętna stopa bezrobocia w powiecie oraz przeciętna stopa bezrobocia w kraju ogłaszana jest przez Główny Urząd Statystyczny na podstawie art. 82 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w roku jaki bezpośrednio poprzedza rok, w którym wystąpiło jedno ze wskazanych poniżej zdarzeń związanych z budową określonych w ust. 9:

1) uprawomocniła się decyzja o pozwoleniu na budowę;
2) upłynął termin na wniesienie sprzeciwu wobec dokonanego zgłoszenia budowy albo wydano zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia takiego sprzeciwu;
3) środek trwały został po raz pierwszy wprowadzony do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - w przypadku gdy budowa tego środka trwałego nie wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę albo dokonania zgłoszenia budowy lub z innych przyczyn nie doszło do wydania takiej decyzji albo dokonania takiego zgłoszenia.

Zgodnie z opisem metodologicznym przeciętna stopa bezrobocia jest procentowym udziałem osób bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności cywilnej aktywnej zawodowo z pominięciem pracowników jednostek budżetowych prowadzących działalność w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego. 

Natomiast za wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie i wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich gmin uważa się odpowiednio: 
 • wskaźnik G
 • wskaźnik Gg
które to wskaźniki są podstawą do wyliczenia kwot części wyrównawczej subwencji ogólnej na rok, który bezpośrednio poprzedza rok, w którym nastąpiło powyższe zdarzenie w odniesieniu do art. 20 ust. 4 i 5 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

Wartości wymienionych wskaźników ogłaszane są przez Ministra Finansów w terminie do 31 grudnia każdego roku. 

Podwyższone stawki amortyzacyjne – kto może stosować?

Wyższe stawki amortyzacyjne przewidziane są dla sektora MSP, czyli dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców w rozumieniu ustawy Prawo przedsiębiorców. Zaliczają się do nich przedsiębiorcy, którzy w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniają łącznie niżej wymienione warunki: 
 • mikroprzedsiębiorca
  • średniorocznie zatrudnia mniej niż 10 pracowników
  • jego roczny obrót netto lub suma aktywów bilansu jest w wysokości nieprzekraczającej równowartości 2 mln euro
 • mały przedsiębiorca:
  • średniorocznie zatrudnia mniej niż 10 pracowników
  • jego roczny obrót netto lub suma aktywów bilansu jest w wysokości nieprzekraczającej równowartości 10 mln euro
 • średni przedsiębiorca:
  • średniorocznie zatrudnia mniej niż 250 pracowników
  • jego roczny obrót netto lub suma aktywów bilansu jest w wysokości nieprzekraczającej równowartości 43 mln euro.

Podsumowanie

Skrócony czas amortyzacji obejmuje wyłącznie budynki niemieszkalne znajdujące się na terenach z wysokim bezrobociem, które zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych po raz pierwszy po 31 grudnia 2023 roku. Powyższe regulacje nie działają w stosunku do projektów, których budowa rozpoczęła się przed 1 stycznia 2024 roku. Przyśpieszona amortyzacja odnosi się do środków trwałych wytworzonych we własnym zakresie, co oznacza, że nie są nią objęte inwestycje w obcych środkach trwałych używanych lub ulepszonych. W ich przypadku stosowane są dotychczasowe zasady wskazane w art. 22j ust. 1 pkt 4 ustawy o PIT. Amortyzacja o skróconym czasie ma być pomocą de minimis.


Data publikacji: 2024-01-30, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU