Polscy przedsiębiorcy po wejściu Polski do UE coraz częściej prowadzą wymianę handlową z zagranicznymi kontrahentami z terytorium UE (transakcje wewnątrzwspólnotowe). Taki podatnik ma obowiązek rejestracji VAT UE. Obowiązek ten mają również podmioty zwolnione z VAT. podatnik zwolniony VAT WNT

Obowiązek rejestracyjny jako podatnik VAT UE

Obowiązek rejestracji jako podatnik VAT-UE ma również podmiot zwolniony z VAT, który w danym roku nabył towary o wartości wyższej niż 50 000 zł. Poniżej tej kwoty nie ma obowiązku rejestracji jak również nie trzeba opodatkowywać zakupu.

WNT (wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów)

Przez wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, o którym mowa w art. 5 zakres przedmiotowy ustawy ust. 1 pkt 4, rozumie się nabycie prawa do rozporządzania jak właściciel towarami, które w wyniku dokonanej dostawy są wysyłane lub transportowane na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia wysyłki lub transportu przez dokonującego dostawy, nabywcę towarów lub na ich rzecz”.


Transakcje WNT – rozliczanie

Podmiot zwolniony z VAT, który dokonuje transakcji w ramach WNT o wartości wyższej niż 50 000 zł ma obowiązek złożyć w urzędzie skarbowym deklarację VAT-8. Pozostali przedsiębiorcy, którzy nie przekroczyli wyznaczonego limitu, ale zdecydowali się opodatkować transakcje muszą swoją decyzję potwierdzić zawiadamiając o tym właściwy urząd skarbowy.

Deklaracja VAT-8 oprócz WNT może służyć także do wykazania: 
  • importu usług (art. 17 ust. 1 pkt 4)
  • zakupu towarów na terytorium kraju od podmiotu zagranicznego w przypadku kiedy VAT rozlicza nabywca (art. 17 ust. 1 pkt 5).
Przedsiębiorca zwolniony z VAT, który sprzedaje towary w ramach WNT powinien wykazać to w informacji podsumowującej VAT UE.

Deklaracja VAT-8

Podatnik pomimo, że jest zwolniony z VAT to ma obowiązek składania deklaracji VAT-8 za okresy miesięczne w terminie do 25 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni. Z obowiązku nie jest zwolniony nawet wtedy kiedy w danym miesiącu nie wynika obowiązek podatkowy. Nie złożenie deklaracji w urzędzie za konkretny miesiąc może oznaczać dla urzędników, że przedsiębiorca nie wykonuje już czynności opodatkowanych. Skutkiem tego może być zgodnie z art. 97 ustawy o VAT, wykreślenie przedsiębiorcy z rejestru podatników VAT. W tym samym przepisie znajduje się zapis, który mówi, ze zaniechanie złożenia deklaracji za 6 kolejnych miesięcy lub 2 kolejne kwartały wiąże się z wykreśleniem podatnika z rejestru VAT UE.


Data publikacji: 2020-05-22, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU