W życiu mogą zdarzyć się sytuacje kiedy przedsiębiorca poprosi inną osobę o pomoc w zapłacie podatku. Czy zapłata podatku z nie swojego konta przez osobę trzecią będzie zaakceptowana przez urząd skarbowy? podatek inne konto

Ordynacja podatkowa, a zapłata podatku z nie swojego konta

Zgodnie z ordynacją podatkową przez zobowiązanie podatkowe należy rozumieć świadczenie zapłaty podatku wynikające z obowiązku podatkowego w wysokości oraz w terminie i miejscu ustalonym przez przepisy prawa podatkowego. Podatek płaci się na rzecz Skarbu Państwa, województwa, powiatu lub gminy. W art. 26 ordynacji podatkowej napisane jest, że podatnik za swoje zobowiązania podatkowe odpowiada całym swoim majątkiem. Ważne jest, aby zapłacił za nie własnymi środkami pieniężnymi.

Zapłata podatku z cudzego konta - czy może być uznana za prawidłową?

Zgodnie z przepisami zapłata podatku powinna być wykonana tylko i wyłącznie przez podatnika, którego dotyczy określone zobowiązanie podatkowe. Wobec powyższego wpłata dokonana przelewem z konta osoby trzeciej jest niedozwolona. Podatek opłacony w ten sposób może być traktowany jak zobowiązanie nieopłacone. 
Jednak w określonych przypadkach przepisy dopuszczają zapłatę podatku z rachunku bankowego osoby trzeciej.
Zaliczają się do nich sytuacje kiedy:
  • podatek płacony jest z rachunku bankowego małżonka i pomiędzy małżonkami istnieje wspólność majątkowa
  • osoba wpłacająca podatek jest jedynie pośrednikiem podatnika, czyli wpłaca kwotę podatku do urzędu skarbowego na rzecz oraz w imieniu podatnika tylko technicznie.
Każda zapłata podatku z cudzego konta może wymagać udowodnienia, że środki na zapłatę podatku zostały przekazane osobie trzeciej. Dowodem może być np.: przelew bankowy. 
Może zdarzyć się, że urząd nie uzna takiej wpłaty i podatnik nadal będzie zobowiązany do jego uregulowania. Po upływie terminu płatności do kwoty zobowiązania naliczane są odsetki za zwłokę. 

Zapłata podatku z cudzego konta – jak odzyskać wpłaconą kwotę?

Jeżeli osoba trzecia będąca osobą nieuprawnioną do zapłaty podatku za podatnika, bezpodstawnie dokona zapłaty podatku na rzecz podatnika, to ma prawo ubiegać się o zwrot wpłaconych środków. W tym celu powinna powołać się na regulacje o bezpodstawnym wzbogaceniu (art. 405 – 414 Kodeksu cywilnego). 
Zgodnie z art. 405 KC:

Kto bez podstawy prawnej uzyskał korzyść majątkową kosztem innej osoby, obowiązany jest do wydania korzyści w naturze, a gdyby to nie było możliwe, do zwrotu jej wartości.

W/w przepisy odnoszą się jedynie do świadczeń nienależnych. 

Kiedy zapłata podatku z cudzego konta będzie prawidłowa?

Wśród podatników często dochodzi do sytuacji kiedy za podatek płaci osoba trzecia, dlatego Ministerstwo Finansów dopuściło możliwość regulowania podatku za podatnika przez: 
  • członków najbliższej rodziny (małżonek, zstępni, wstępni, pasierbowie, rodzeństwo, ojczym, macocha) bez ograniczeń kwotowych
  • aktualnego właściciela przedmiotu hipoteki przymusowej lub zastawu skarbowego o ile podatek zabezpieczony jest hipoteką przymusową lub zastawem skarbowym
  • każdą osobę trzecią pod warunkiem, że kwota podatku nie przekracza wartości 1 000 zł, a treść dowodu wpłaty nie budzi wątpliwości co do jej przeznaczenia.
Wymienione zasady są korzystnym rozwiązaniem dla podatników mających problemy finansowe w danym roku podatkowym.


Data publikacji: 2021-02-06, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU