Po wykonaniu umowy zlecenia należy wystawić do niej rachunek. Powinien go wystawić zleceniobiorca, ale często w praktyce jego wystawieniem zajmuje się zleceniodawca, a zleceniobiorca jedynie go podpisuje. Standardowo do jednej umowy wystawia się jeden rachunek w dwóch egzemplarzach. Jednak w niektórych sytuacjach jak np.: wypłata wynagrodzenia w transzach rachunek powinien być wystawiony do każdej wypłaty. rachunek do umowy zlecenia

Elementy jakie powinien zawierać rachunek do umowy zlecenia

Rachunek do umowy zlecenia powinien zawierać określone elementy takie jak:
 • numer umowy
 • data podpisania umowy
 • strony umowy, czyli dane zleceniobiorcy i zleceniodawcy
 • kwota brutto wynagrodzenia
 • składka ZUS płatna przez zleceniobiorcę
 • koszty uzyskania przychodu
 • zaliczka na podatek dochodowy
 • kwota netto do wypłaty
 • podpisy stron (wystawcy i odbiorcy)
Jeżeli wynagrodzenie wypłacane jest w gotówce, to w takiej sytuacji na rachunku musi znaleźć się adnotacja, że zleceniobiorca otrzymał wynagrodzenie w danej kwocie oraz jego podpis i data otrzymania zapłaty. W przypadku zapłaty przelewem na rachunek zleceniobiorcy na rachunku można umieścić nr konta zleceniobiorcy wraz z informacją o terminie płatności. 

Wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia – jak wyliczyć?

Nie wszystkie umowy zlecenia podlegają oskładkowaniu. Zleceniobiorca musi podać informację jakiemu ubezpieczeniu podlega i jakie składki powinny być ujęte w rachunku. Zasada jest taka, że na rachunku znajdują się tylko te składki, które są potrącane z wynagrodzenia zleceniobiorcy (zleceniobiorca płaci je sam za pośrednictwem zleceniodawcy). Na rachunku brak jest kwot składek płaconych przez pracodawcę. 

Wyliczenie wynagrodzenia:
1. określenie kwoty brutto wynagrodzenia 

2. obliczenie składek od kwoty brutto
 • składka emerytalna – 9,76% z kwoty brutto
 • składka rentowa – 1,5% z kwoty brutto
 • składka chorobowa – 2,45% z kwoty brutto.
3. obliczenie kosztów uzyskania przychodów
- 20% lub 50% (prawa autorskie): od kwoty wynagrodzenia brutto odejmujemy sumę składek na ubezpieczenie społeczne pokrywanych przez zleceniobiorcę. Powstałą różnicę należy pomnożyć przez stawkę 20% lub 50%

4. obliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne
a) (poz. 1 – suma poz. nr 2) x 9% - potrącane z kwoty brutto
b) (poz. 1 – suma poz. nr 2) x 7,75% - odliczana od podatku dochodowego.

5. ustalenie podstawy do opodatkowania: poz. 1 – suma poz. nr 2 – poz. 3 (wynik zaokrąglamy do pełnych złotych)

6. obliczenie podatku dochodowego: wynik z poz. 5 x 18% - poz. 4b

7. kwota netto do wypłaty: poz. 1 – poz. 2 – poz. 4 – poz. 6.

Zleceniodawca odprowadza wyliczone składki do ZUS-u, podatek do urzędu skarbowego, a kwotę netto wypłaca zleceniobiorcy. 

Jeżeli należność zawarta na umowie nie przekracza kwoty 200 zł, to od takiej umowy pobierany jest zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 18%, a przychód nie jest pomniejszany o koszty jego uzyskania. 

Przykład

Pracownik zatrudniony na umowę zlecenia otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 3 000 zł brutto. Jaka jest kwota netto wynagrodzenia jeżeli pracownik podlega ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu oraz dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu?

1. kwota brutto: 3 000 zł

2. składka na ubezpieczenie: 
emerytalne: 3 000 zł x 9,76% = 292,80 zł
rentowe: 3 000 zł x 1,5% = 45 zł
chorobowe: 3 000 zł x 2,45% = 73,50 zł
SUMA: 411,30 zł 

3. koszty uzyskania przychodu:
3 000 zł – 411,30 zł = 2 588,70 zł
2 588,70 zł x 20% = 517,74 zł

4. składka na ubezpieczenie zdrowotne:
składka zdrowotna do potrącenia z wynagrodzenia:
3 000 zł – 411,30 zł = 2 588,70 zł
2 588,70 zł x 9% = 232,98 zł

składka zdrowotna do odliczenia od podatku:
3 000 zł – 411,30 = 2 588,70 zł
2 588,70 zł x 7,75% = 200,62 zł

5. podstawa opodatkowania:
3 000 zł – 411,30 zł – 517,74 zł = 2 070,96 zł ~ 2 071 zł

6. zaliczka na podatek dochodowy
2 071 zł x 18% = 372,78 zł
372,78 zł – 200,62 zł = 172,16 zł ~ 172 zł

7. wynagrodzenie netto do wypłaty:
3 000 zł – 411,30 zł – 232,98 zł – 172 zł = 2 183,72 zł

Pracownik otrzyma wynagrodzenie netto w wysokości 2 183,72 zł.


Data publikacji: 2020-04-15, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU
Ktoś
22 Marzec 2021

Czy pracodawca powinien potrącać z wynagrodzenia kwotę, którą płaci księgowej za wystawienie rachunku czy jest to koszt pracodawcy? Chodzi o umowę zlecenie.

 
FakturaXL
22 Marzec 2021

To już zależy od indywidualnych ustaleń między pracownikiem a pracodawcą i zapisów w umowie. W każdym razie powinna zostać wypłacona kwota, która jest zapisana na umowie zlecenie.