W ostatnich latach coraz częściej słyszy się o spółce z ograniczoną odpowiedzialnością spółce komandytowej jako korzystnej formie prowadzenia biznesu. Jednak w dalszym ciągu spora liczba przedsiębiorców posiada zbyt mało informacji, a sporo wątpliwości związanych z jej konstrukcją. spolka zoo komandytowa

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa (spółka z o.o. sp. k.)

Taka spółka to dobre rozwiązanie dla przedsiębiorców, którzy chcą zoptymalizować koszty i myślą o pomnożeniu kapitału oraz dalszym rozwoju firmy. 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa jak sama nazwa wskazuje jest tworem, który powstał z połączenia dwóch rodzajów spółek, w której rolę komplementariusza pełni spółka z o. o., a komandytariuszem jest wspólnik tej spółki lub inna osoba fizyczna.  Dzięki temu przy odpowiedniej wysokości obrotów możliwa jest optymalizacja podatkowa.

Komplementariusz jest odpowiedzialny za sprawy spółki i reprezentuje ją na zewnątrz. Za zobowiązania odpowiada bez ograniczenia całym swoim majątkiem. Jest nazywany wspólnikiem aktywnym.

Komandytariusz jest wspólnikiem pasywnym, który nie prowadzi spraw spółki ani jej nie reprezentuje. Za zobowiązania odpowiada jedynie do określonej w umowie kwoty (suma komandytowa). Wolny jest od odpowiedzialności za kwotę wniesionego wkładu.
Art. 118 par. 1 Kodeksu spółek handlowych mówi, że komandytariusz może reprezentować spółkę tylko jako pełnomocnik. Oznacza to, że jeżeli nie ujawni swojego pełnomocnictwa, a dokona w imieniu spółki jakiejś czynności prawnej, to poniesie z tego tytułu odpowiedzialność i będzie odpowiadał za skutki tej czynności wobec osób trzecich bez ograniczenia. 

Przeważającą rolę w spółce z o. o. sp. k. pełni spółka komandytowa, która jest spółką osobową. Musi być założona przynajmniej przez dwie osoby (fizyczne i/lub prawne). Spółka rozpoczyna działalność w momencie dokonania wpisu do rejestru. Art. 102 Kodeksu spółek handlowych mówi, że celem spółki komandytowej jest prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, gdzie za zobowiązania wobec wierzycieli odpowiada bez ograniczenia przynajmniej jeden wspólnik (komplementariusz). Natomiast odpowiedzialność przynajmniej jednego wspólnika jest ograniczona do wysokości zadeklarowanej, niepokrytej sumy zobowiązania (komandytariusz).

Spółka z o. o. pełni rolę reprezentacyjną, zarządzającą i administracyjną spółki z o. o. sp. komandytowej. Wybierając tę formę prowadzenia działalności można uniknąć płacenia podatku CIT. Wspólnicy podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (PIT). 

Głównymi korzyściami wynikającymi z prowadzenia spółki z o. o. sp. k. są: 
  • brak podwójnego opodatkowania
  • przeniesienie odpowiedzialności za zobowiązania firmy.

Rozliczenie podatku dochodowego

W spółkach osobowych, za wyjątkiem spółki komandytowo-akcyjnej opodatkowany podatkiem dochodowym jest jedynie dochód wspólników, a nie spółki. Dotyczy to też wspólników spółki komandytowej.

Spółka z o. o. będąca udziałowcem nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania spółki. Zysk przez nią wypracowany podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym CIT w tej części jaka przypada na nią w spółce komandytowej. Część zysku przewidziana na dywidendę jest kolejny raz opodatkowana podatkiem PIT lub CIT.

Wybranie spółki z o. o. spółki komandytowej pozwala uniknąć podwójnego opodatkowania z jakim mamy do czynienia w przypadku spółki z o. o.

Komandytariusz jako osoba fizyczna może rozliczać się na zasadach ogólnych lub z zastosowaniem podatku liniowego ze stawką 19%.

Odpowiedzialność w spółce

Spółka z o. o. będąca komplementariuszem spółki komandytowej odpowiada za jej zaległości podatkowe. Najczęściej zakłada ją komandytariusz lub osoby od niego zależne. Komandytariusz może pojawiać się w zarządzie spółki. Będąc jej reprezentantem jest jednocześnie wykonawcą czynności wykonywanych w imieniu spółki komandytowej. 
Osoba fizyczna będąca komandytariuszem może czerpać 99% zysków spółki (zgodnie z umową spółki) i przy tym jednocześnie może być wyłączona z odpowiedzialności za zobowiązania spółki.

Sp. z o. o. spółka komandytowa – dlaczego taka nazwa?

Nazwa „spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa” jest zobligowana przepisami prawnymi (art. 104 par. 1 Kodeksu spółek handlowych). Zgodnie z nim w nazwie spółki komandytowej musi być zawarte nazwisko jednego lub kilku komplementariuszy, jak również dodatkowe oznaczenie „spółka kapitałowa”. Jeżeli jedynym komplementariuszem jest spółka z o. o. to wtedy w nazwie spółki komandytowej musi być zawarta pełna nazwa komplementariusza. Najczęściej spółki z o. o. zakładane są jedynie w celu bycia komplementariuszem, dlatego też w większości ich kapitał zakładowy nie przekracza minimalnej wartości 5 000 zł. Ze względu, że jest tak niski nie daje gwarancji zaspokojenia zobowiązań spółki komandytowej z jej majątku. Wierzyciele nie mogą więc dochodzić swoich roszczeń z majątku komandytariuszy.

Komandytariusz po wniesieniu wkładu nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania spółki. Jest to korzystne dla niego rozwiązanie. Jednak może wzbudzać wątpliwości wśród kontrahentów, którzy mogą zastanawiać się czy spółka będzie wykonywać swoje zobowiązania.

Wspólnicy spółki komandytowej, a ubezpieczenia w ZUS

Komandytariusz będący osobą fizyczną nie jest zwolniony z płacenia składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne (ZUS). Zgodnie z przepisami jest traktowany jako osoba fizyczna prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą. W przypadku zbiegu tytułów do ubezpieczenia podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu. Jeżeli będzie jedynym wspólnikiem spółki z o. o. to także będzie zobowiązany do zapłaty dodatkowej składki zdrowotnej ze względu na kolejny tytuł podlegający ubezpieczeniom.


Data publikacji: 2020-02-27, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU