Osoby zakładające spółkę komandytową muszą mieć świadomość tego, że ta forma działalności wymaga prowadzenia pełnej księgowości. Jest to konieczność wynikająca z przepisów. Od tej zasady obowiązują pewne wyjątki, które pozwalają prowadzić księgowość uproszczoną. ksiegowosc spolki komandytowej

Spółka komandytowa

jest spółka osobową bez osobowości prawnej. Posiada zdolność prawną oraz zdolność do czynności prawnych. Jej cel to prowadzenie firmy pod własną firmą. Co najmniej jeden ze wspólników jest komplementariuszem, który odpowiada w sposób nieograniczony za jej zobowiązania. Co najmniej jeden wspólnik jest komandytariuszem z ograniczoną odpowiedzialnością. Taki podział daje możliwość funkcjonowania jednostkom o różnym kapitale. 
Spółkę komandytową rejestruje się w Krajowym Rejestrze Sądowym po podpisaniu umowy spółki zawartej u notariusza w formie aktu notarialnego. W nazwie firmy musi znaleźć się imię i nazwisko jednego z komplementariuszy oraz dopisek „spółka komandytowa” lub skrót „sp. k”. Jeżeli komplementariuszem jest osoba prawna, to wtedy w nazwie musi zawrzeć się cała nazwa osoby prawnej oraz określenie rodzaju spółki. Nazwisko komandytariusza nie może znaleźć się w nazwie spółki. Spółka komandytowa działa w oparciu o Kodeks spółek handlowych.

Spółka komandytowa – prowadzenie księgowości

W przypadku spółki komandytowej obowiązkowe jest prowadzenie pełnej księgowości, czyli ksiąg rachunkowych. Pełna księgowość polega na dokładnym ewidencjonowaniu zdarzeń gospodarczych, które mają służyć do analizowania i kontrolowania sytuacji firmy. Na podstawie ksiąg rachunkowych widać pełny obraz finansów przedsiębiorstwa. 
Przy pełnej księgowości przedsiębiorca ma obowiązek sporządzania podwójnego zapisu. Każda operacja musi pojawić się na dwóch kontach bankowych. Każda operacja nawet bezgotówkowa powinna być zaewidencjonowana. 

Spółka komandytowa – księgowość uproszczona

W niektórych przypadkach spółka komandytowa może prowadzić tzw. księgowość uproszczoną (w zasadzie dozwolona w przypadku mikro i małych firm). Taka możliwość wystąpi jeżeli w danym roku obrotowym oraz w roku poprzedzającym firma spełni 2 spośród 3 kryteriów wymienionych poniżej: 
  • suma aktywów spółki na koniec roku nie przekracza wartości 1,5 mln zł
  • przychody netto ze sprzedaży nie przekraczają wartości 34 mln zł
  • średnioroczne zatrudnienie w firmie nie przekracza 10 osób.
Spółka komandytowa zostaje uznana za małą firmę jeżeli zostaną spełnione przynajmniej 2 spośród 3 kryteriów wymienionych poniżej:
  • suma aktywów spółki na koniec roku nie przekracza 17 mln zł
  • przychody netto ze sprzedaży nie przekraczają wartości 34 mln zł
  • średnioroczne zatrudnienie nie przekracza 50 osób.

Korzyści z prowadzenia księgowości uproszczonej

jest kilka. Najważniejsze z nich to: 
  • rezygnacja między innymi ze sporządzania informacji dodatkowej (spółka sporządza jedynie informację uzupełniającą do bilansu)
  • bilans, rachunek zysków i strat jedynie w kilku pozycjach
  • niższe koszty obsługi księgowej.

Rozliczenia podatkowe w spółce komandytowej

Spółka komandytowa nie jest płatnikiem podatku dochodowego. Są nim jedynie jej wspólnicy, co jednak nie zwalnia spółki z prowadzenia ksiąg rachunkowych. Jej przychody i koszty dzielone są pomiędzy wspólników w proporcji ich udziałów w zyskach i stratach spółki. Wspólnicy w różnym stopniu odpowiadają za zobowiązania przedsiębiorstwa w zależności od posiadanych udziałów.


Data publikacji: 2021-02-07, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU