Polskie prawo szczególnie chroni kobiety w ciąży. W Kodeksie pracy znajdują się przepisy, które nie pozwalają zwolnić z pracy kobiety ciężarnej poza pewnymi wyjątkami. rozwiazanie umowy o prace kobieta w ciazy

Kiedy nie można zwolnić kobiety w ciąży?

Pracodawca nie ma prawa wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę z pracownicą będącą w ciąży, a także przebywającą na urlopie macierzyńskim, pod warunkiem, że nie zajdą przyczyny, które uzasadniałyby rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z jej winy, a zakładowa organizacja związkowa zgodziła się na rozwiązanie umowy o pracę z tą pracownicą (art. 177 ust. 1 Kodeksu pracy). 

Wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja kiedy kobieta ciężarna zatrudniona jest na okresie próbnym, który nie przekracza 1 miesiąca. 

W przypadku umowy o pracę zawartej na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy bądź na okres próbny, który przekracza 1 miesiąc, która zostałaby rozwiązana po upływie trzeciego miesiąca ciąży, to zostanie ona przedłużona do dnia porodu. Powyższy przepis nie ma zastosowania w przypadku zawarcia umowy na czas określony na zastępstwo. 

Obowiązek pracodawcy wobec pracownicy w ciąży

Obowiązkiem pracodawcy jest podczas trwania umowy o pracę, zapewnienie pracownicy będącej w ciąży wykonywania pracy na dotychczasowym stanowisku lub na innym odpowiednim z jej kwalifikacjami i stanem jakim jest ciąża. Jeżeli pracodawca nie ma takiej możliwości, to powinien zwolnić pracownicę z obowiązku wykonywania pracy na czas odpowiedni przy jednoczesnym zachowaniu prawa do dotychczas otrzymywanego wynagrodzenia. W sytuacji gdyby wszelkie zmiany warunków pracy, skrócenie czasu pracy, przeniesienie na inne stanowisko, wiązałyby się z obniżeniem wynagrodzenia, to pracownicy należy się dodatek wyrównawczy. 

Przepisy te mają zastosowanie również w stosunku do ojca wychowującego dziecko w okresie kiedy korzysta z urlopu macierzyńskiego. 

Ochrona pracownicy, a złożenie wypowiedzenia

Wypowiedzenie złożone przez pracodawcę traci swoją moc jeżeli w jego trakcie okaże się, że kobieta jest w ciąży. Nie można wypowiedzieć umowy o pracę zarówno podczas okresu ochronnego, jak i rozwiązać jej na podstawie wcześniej złożonego wypowiedzenia. 

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 29 marca 2001 roku, nr I PKN 330/00
wyjaśnił jak należy postąpić w sytuacji kiedy zostanie rozwiązana umowa o pracę z pracownicą w ciąży, a w międzyczasie kobieta dowie się, że w tym okresie była w ciąży. Sąd stwierdził, że w tej sytuacji ciężarna ma prawo zażądać anulowania czynności wypowiedzenia jeżeli okaże się, że jest w ciąży lub zaszła w ciążę w okresie wypowiedzenia. 

Z kolei w wyroku z dnia 13 kwietnia 1972 r. nr III PZP 7/72 Sąd Najwyższy uznał, że kobieta, która nie była w ciąży w momencie wypowiedzenia umowy o pracę, ale zaszła w ciążę w okresie trwania wypowiedzenia ma prawo do ochrony nawet wtedy kiedy po okresie wypowiedzenia doszło do przerwania ciąży. 

W przypadku kiedy pracodawca zawarł umowę z pracownicą na czas określony, której termin upłynął w trakcie ciąży, to w takiej sytuacji termin obowiązywania umowy zostaje automatycznie przedłużony do dnia porodu przy założeniu, że w dniu zgłoszenia upłynął 3 miesiąc ciąży. 

Powody rozwiązania umowy o pracę z kobietą w ciąży kiedy nie przysługuje ochrona

 • Ogłoszenie upadłości zakładu pracy
  Kodeks pracy przewiduje sytuacje kiedy umowa o pracę z ciężarną może zostać rozwiązana podczas ciąży lub w trakcie urlopu macierzyńskiego. Jedną z takich sytuacji jest upadłość lub likwidacja zakładu pracy. Obowiązkiem pracodawcy jest uzgodnienie z organizacją związkową działającą w zakładzie pracy, która reprezentuje pracownicę, terminu rozwiązania umowy o pracę. Jeżeli w tym okresie nie można zapewnić pracownicy innego zatrudnienia, to zgodnie z przepisami przysługują jej z tego tytułu świadczenia określone w odrębnych przepisach. Okres pobierania świadczenia wchodzi do okresu zatrudnienia, który pozwala korzystać z uprawnień pracowniczych.
 • Ciężkie zawinienie
  Jeżeli ciężarna pracownica naruszy swoje podstawowe obowiązki pracownicze, to zgodnie z art. 52 ust. 1 Kodeksu pracy pracodawca ma prawo rozwiązać z nią umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika. Chodzi o sytuacje kiedy dojdzie do:
  • ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych
  • popełnienia w trakcie trwania umowy o pracę przestępstwa, które nie pozwala na dalszą pracę na danym stanowisku jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało potwierdzone prawomocnym wyrokiem
  • zawinionej przez pracownicę utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na danym stanowisku.
  W przypadku kiedy w zakładzie pracy nie działa zakładowa organizacja związkowa lub działa, ale nie reprezentuje interesów pracowników, to umowa o pracę może zostać rozwiązana bez wypowiedzenia (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 18 marca 2008 r., sygn. akt II PZP 2/08)
 • Inne powody
  • wypowiedzenie umowy o pracę złożone przez pracownicę, która zaszła w ciążę w okresie wypowiedzenia (wyrok SN z dnia 3 lutego 1993 r., nr I PZP 72/92)
  • rozwiązanie umowy o pracę w ramach porozumienia stron lub zgody na takie porozumienie z pracownicą, która zaszła w ciążę po dacie rozwiązania umowy
  • wygaśnięcie umowy o pracę z przyczyn określonych w art. 63(2) i art. 66 KP (śmierć pracodawcy lub areszt pracownicy).
Zgodnie z powyższymi przepisami, jeżeli umowa o pracę zawarta na czas określony zakończy się w trakcie trwania ciąży, to pracodawca nie ma obowiązku jej przedłużenia.


Data publikacji: 2022-04-25, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU