Umowa o pracę na czas określony jest najbardziej popularną umową terminową zawieraną przez pracodawcę z pracownikiem na z góry określony czas. Po jego upływie umowa automatycznie wygasa. Nie może być dłuższa niż 33 miesiące. Liczba umów jakie mogą być zawierane w tym czasie nie może przekroczyć trzech. wypowiedzenie umowy o prace

Wypowiedzenie umowy o pracę na czas określony

Od 22 lutego 2016 r. w przypadku umów o pracę zawartych na czas określony obowiązują takie same okresy wypowiedzenia co w umowie na czas nieokreślony.

Umowa o pracę zawarta na czas określony może ulec rozwiązaniu przez:
  • porozumienie stron
  • jedną ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia
  • jedną ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia.
Okres wypowiedzenia umowy o pracę zarówno na czas określony jak i nieokreślony zależy od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy. Wynosi odpowiednio:
  • 2 tygodnie (pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy przez okres krótszy niż 6 miesięcy)
  • 1 miesiąc (pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy przez okres przynajmniej 6 miesięcy)
  • 3 miesiące (pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy przynajmniej przez 3 lata).
Do okresu zatrudnienia jaki jest wymagany do ustalenia okresu wypowiedzenia zalicza się wszystkie okresy zatrudnienia u danego pracodawcy.

W treści wypowiedzenia nie jest wymagane podanie przyczyny jej rozwiązania. Taki wymóg jest obowiązkowy jedynie w przypadku umów o pracę zawieranych na czas nieokreślony.

Czym jest wadliwe wypowiedzenie umowy o pracę na czas określony?

Może się zdarzyć, że umowa o pracę zawarta na czas określony zostanie rozwiązana w wadliwy sposób, czyli bez wypowiedzenia lub z naruszeniem przepisów mówiących o wypowiadaniu takich umów. Jeżeli do tego dojdzie pracodawca będzie musiał zapłacić pracownikowi odszkodowanie. Przeważnie jest to równowartość wynagrodzenia pracownika za okres wypowiedzenia, czyli odpowiednio: za 2 tygodnie, 1 miesiąc, 3 miesiące (art. 50 par. 4 kodeksu pracy).
W przypadku umów zawartych na czas określony i rozwiązanych w wadliwy sposób pracownikowi nie przysługuje prawo do przywrócenia do pracy (art. 50 par. 3 kodeksu pracy). 

W przypadku wadliwego wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony z pracownicą będącą w ciąży lub przebywającą na urlopie macierzyńskim bądź z pracownikiem korzystającym z takiego urlopu, jak również z pracownikiem korzystającym z ochrony stosunku pracy na podstawie przepisów ustawy o związkach zawodowych, pracownik może domagać się przywrócenia do pracy.


Data publikacji: 2020-03-26, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU