Umowa o pracę może zostać rozwiązana przez oświadczenie jednej ze stron w każdym momencie z zachowaniem okresu wypowiedzenia (rozwiązanie za wypowiedzeniem). Jego długość zależy od rodzaju umowy o pracę. okres wypowiedzenia umowy o prace

Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem

Wypowiedzenie stosunku pracy jest zgodne z przepisami prawa. Jedną z możliwości zapisaną w kodeksie pracy jest rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem przez jedną ze stron umowy zawartej na okres próbny, na czas określony lub nieokreślony. 

Wysokość okresów wypowiedzenia

To jak długo będzie trwał okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony lub nieokreślony zależy od czasu zatrudnienia u danego pracodawcy i odpowiednio wynosi:
  • 2 tygodnie – pracownik zatrudniony krócej niż 6 miesięcy
  • 1 miesiąc – pracownik zatrudniony od 6 miesięcy do 3 lat
  • 3 miesiące – pracownik zatrudniony powyżej 3 lat.
W przypadku zatrudnienia na okres próbny czas wypowiedzenia wynosi:
  • 3 dni robocze – umowa zawarta na czas krótszy niż 2 tygodnie
  • 1 tydzień – umowa zawarta na czas przynajmniej 2 tygodni
  • 2 tygodnie – umowa zawarta na 3 miesiące. 

Okres wypowiedzenia – jak liczyć?

1. Okres  wypowiedzenia liczony w miesiącach
Zgodnie z kodeksem pracy okres wypowiedzenia zaczyna liczyć się od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym zostało złożone wypowiedzenie. W związku z tym jeżeli trwa pełne miesiące, to zakończy się z ostatnim dniem miesiąca. Należy zaznaczyć, że dla terminu zakończenia wypowiedzenia liczonego w miesiącach nie ma znaczenia ilość dni w danym miesiącu.  

PRZYKŁAD 1
Pracownik zatrudniony był u jednego pracodawcy przez 1 rok. 18 stycznia złożył wypowiedzenie. W tym przypadku bieg wypowiedzenia rozpocznie się z dniem 1 lutego i  skończy z dniem ostatniego lutego. 


2. Okres wypowiedzenia liczony w tygodniach 
Bieg wypowiedzenia rozpoczyna się w pierwszą niedzielę występującą po dniu jego złożenia i zawsze kończy po upływie jednego lub dwóch tygodni kalendarzowych. Wynika z tego, że sobota zawsze będzie ostatnim dniem wypowiedzenia. Przy wypowiedzeniu liczonym tygodniowo, tydzień ma 7 dni. 

PRZYKŁAD 2
Pracodawca postanowił zwolnić pracownika i przekazał mu wypowiedzenie w dniu 10 marca 2021 roku. Strony zawarły umowę na okres próbny na 3 miesiące. Bieg wypowiedzenia rozpoczął się w niedzielę 14 marca 2021 roku, a zakończył po upływie 2 tygodni. Ostatnim dniem wypowiedzenia była sobota 28 marca 2021 roku. 


3. Okres wypowiedzenia liczony w dniach
Za pierwszy dzień wypowiedzenia uznaje się dzień roboczy następujący po dniu doręczenia wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia 3-dniowy ma zastosowanie jedynie w przypadku umowy zawartej na okres próbny trwający 2 tygodnie. W tym wypadku aby określić moment rozpoczęcia biegu przedawnienia pod uwagę brany jest każdy dzień tygodnia łącznie z sobotami, ale z wyłączeniem niedziel oraz dni świątecznych. 

PRZYKŁAD 3
Pracownik został zatrudniony na umowę na okres próbny trwający 2 tygodnie począwszy od 1 stycznia 2021 roku. Pracownik 5 stycznia złożył wypowiedzenie. W jego przypadku bieg wypowiedzenia zaczyna liczyć się od 7 stycznia, ponieważ 6 stycznia jest dniem świątecznym, dlatego termin został przesunięty o 1 dzień. Ze względu, że wszystkie soboty są dniami wolnymi od pracy, to ostatni dzień wypowiedzenia przypadnie na 11 stycznia. 

Okres wypowiedzenia, a zatrudnienie u danego pracodawcy

Okres zatrudnienia ma wpływ na długość okresu wypowiedzenia. Liczy się łączny okres pracy u danego pracodawcy. Od 22 lutego 2016 roku zmieniły się przepisy i od tej pory nie ma znaczenia czy pracownik miał przerwę pomiędzy kolejnymi umowami o pracę i jaki był rodzaj zawieranych umów
I tak dla umów o pracę na czas określony zawartych od 22 lutego 2016 roku długość okresu wypowiedzenia ustala się w oparciu o wszystkie dotychczasowe okresy zatrudnienia pracownika u tego pracodawcy. W przypadku kiedy pracownik był zatrudniony na umowę o pracę na czas określony jeszcze przed 22 lutego 2016 roku, to przy obliczaniu długości okresu wypowiedzenia nie są brane pod uwagę okresy zatrudnienia u danego pracodawcy, które przypadały jeszcze przed dniem 22 lutego 2016 roku. 

Art. 16 ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw: 

Przy ustalaniu długości okresu wypowiedzenia umów o pracę na czas określony, trwających w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, których wypowiedzenie następuje, począwszy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, nie uwzględnia się okresów zatrudnienia u danego pracodawcy, przypadających przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.


Okresy wypowiedzenia w oparciu o przykłady

PRZYKŁAD 4
Pracownik zatrudniony na umowę o pracę na czas nieokreślony (staż pracy 1,5 roku) złożył 15 lutego 2020 roku podanie o rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem. W jego przypadku okres wypowiedzenia wyniesie 1 miesiąc licząc od 1 marca. Ostatnim dniem obowiązywania umowy będzie dzień 31 marca. 

PRZYKŁAD 5
11 grudnia 2020 roku pracodawca wypowiedział pracownikowi umowę o pracę zawartą na okres próbny 1 miesiąca. Okres wypowiedzenia rozpoczął swój bieg w dniu 13 grudnia (niedziela). Ostatnim dniem obowiązywania umowy będzie 19 grudnia 2020 roku. 

PRZYKŁAD 6
Pracownik zatrudnił się u danego pracodawcy w dniu 1 lutego 2018 roku. 21 lutego 2020 roku złożył wypowiedzenie. W jego przypadku okres wypowiedzenia wynosi 1 miesiąc, a bieg rozpocznie się w dniu 1 marca 2020 roku. Ostatni dzień obowiązywania umowy to 31 marca 2021 roku. 

PRZYKŁAD 7
Pracownik zatrudnił się u pracodawcy i pracował u niego w okresie od 1 lutego 2010 roku do 30 czerwca 2012 roku. Ostatnia umowa jaką podpisał była na czas nieokreślony i obowiązywała od 1 marca 2019 roku. W celu ustalenia okresu zatrudnienia pracownika  należy zsumować pełne kolejne nieprzerwane miesiące jego zatrudnienia na podstawie umów wynoszących ponad 3 lata. W tym przypadku okres wypowiedzenia umowy o pracę wynosi 3 miesiące. Pracownik otrzymał wypowiedzenie 28 grudnia 2020 roku, a bieg wypowiedzenia rozpoczął się 1 stycznia 2021 roku. Umowa będzie obowiązywała do 31 marca 2021 roku.


Data publikacji: 2021-03-30, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU