Obecnie jedną z częściej wybieranych form zatrudnienia jest umowa zlecenia. Daje ona korzyści zarówno pracownikowi jak i zleceniodawcy. W ramach zawartej umowy współpraca pomiędzy stronami może być wcześniej zakończona. Kiedy można rozwiązać umowę zlecenia z okresem wypowiedzenia? rozwiazanie umowy zlecenia

Zakończenie umowy zlecenia

Jedną z cech charakteryzujących umowę zlecenia jest staranność z jaką powinna być wykonana określona usługa. 
Umowę zlecenia uważa się za zakończoną w chwili:
  • wykonania przedmiotu umowy
  • rozwiązania umowy w drodze wypowiedzenia przez jedną ze stron.
Zasady wypowiadania umów zostały zawarte w art. 746 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z nim zleceniodawca, jak i zleceniobiorca mają prawo wypowiedzieć umowę w każdym czasie, ale w takiej sytuacji obowiązkiem zleceniodawcy jest zwrot zleceniobiorcy wydatków poniesionych przez niego na należyte wykonanie zlecenia. Jeżeli umowa była odpłatna, to zleceniodawca ma obowiązek zapłacić zleceniobiorcy część wynagrodzenia za dotychczas wykonane czynności. W przypadku gdyby umowa została wypowiedziana bez ważnego powodu, to zleceniodawca musi również naprawić szkodę. 
W sytuacji kiedy zlecenie jest odpłatne, a wypowiedzenie nastąpiło bez ważnego powodu, to zleceniobiorca odpowiada za szkodę. 
Strony umowy zlecenia nie mogą zrzec się uprawnienia do wypowiedzenia zlecenia z ważnych powodów. 

Rozwiązanie umowy zlecenia przez wypowiedzenie

Umowa zlecenia może zostać rozwiązana w różnych okolicznościach i może nieść ze sobą różne skutki. Pojęcie „ważny powód” należy rozumieć w ten sposób, że zdarzenia, które mają wpływ na rozwiązanie umowy zlecenia mogą być związane np. ze zmianą miejsca zamieszkania zleceniobiorcy, zmianą profilu działalności zleceniodawcy, bądź utratą kontraktu przez zleceniodawcę mającym związek z wykonywanym zleceniem. Innym ważnym powodem może być nieprawidłowe wykonywanie umowy przez zleceniobiorcę. Skutkiem rozwiązania umowy bez ważnego powodu jest skuteczne rozwiązanie umowy. Strona która odstąpiła od umowy bez ważnego powodu ma obowiązek zrekompensowania drugiej stronie strat związanych z rozwiązaniem umowy. 

Rozwiązanie umowy zlecenia – kiedy nastąpi okres wypowiedzenia?

W zasadzie umowa zlecenia może zostać rozwiązana bez zachowania okresu wypowiedzenia. Jednak jeżeli strony wyrażą wolę ustanowienia okresu wypowiedzenia, to mogą zamieścić w umowie stosowny zapis w treści umowy. Mogą go wprowadzić także za pomocą aneksu do umowy. Uprawnienie do wypowiedzenia umowy zlecenia może zostać ograniczone w umowie, ale nie może to być całkowite wykluczenie możliwości rozwiązania umowy za wypowiedzeniem. Ograniczenie może dotyczyć określenia terminu wypowiedzenia i raczej powinno odnosić się do długości zawartej umowy. Okres wypowiedzenia powinien być dopasowany do czasu trwania umowy. 

Ustalając termin wypowiedzenia zlecenia nie stosuje się takich samych zasad jak przy umowie o pracę. W tym przypadku zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego (art. 110 do 116). Zgodnie z nimi, termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia. W przypadku kiedy początkiem terminu oznaczonego w dniach jest określone zdarzenie, to przy obliczaniu terminu nie liczy się dnia, w którym dane zdarzenie miało miejsce. Termin oznaczony w tygodniach, w miesiącach lub latach kończy się z upływem dnia, który jest taki sam w dacie, nazwie jak początkowy dzień terminu. W przypadku gdyby takiego dnia nie było, to będzie to ostatni dzień tego miesiąca.


Data publikacji: 2021-09-08, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU