Przedsiębiorcy z nowym rokiem mogą rozważać zmianę zasad rozliczania podatku. Od 2021 roku z ryczałtu ewidencjonowanego może skorzystać większa liczba osób prowadzących działalność gospodarczą. nowe stawki ryczaltu

Ryczałt zamiast zasad ogólnych, czy podatku liniowego

Od 2021 roku z ryczałtu można korzystać: 
 • przez dłuższy okres czasu, do osiągnięcia 2 mln euro rocznie (w 2019 r. było to 250 000 euro)
 • w nowych branżach
 • stosować niższą stawkę w porównaniu z zasadami ogólnymi lub podatkiem liniowym
 • obniżyć koszty księgowości (księgowość nie jest zbyt skomplikowana, nie trzeba korzystać z pomocy biura rachunkowego, ponieważ przy ryczałcie wystarczy prowadzić podstawową ewidencję), czyli:
  • ewidencję ryczałtu (dodatkowo czynni podatnicy VAT – plik JPK_V7 umożliwiający generowanie zestawienia dla celów ryczałtu)
  • wykaz środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych
  • gromadzić dowody sprzedaży lub wystawiać dzienny dokument zbiorczy sprzedaży
  • prowadzić jedynie ewidencję sprzedaży VAT (przy braku VAT), chodzi o kontrolę, czy sprzedaż nie przekroczyła wymaganej wartości w danym roku.

Rozliczanie ryczałtu - zasady

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych płaci się od przychodu bez możliwości rozliczania kosztów uzyskania przychodów. Przychodów opodatkowanych ryczałtem nie można rozliczać razem ze współmałżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Przedsiębiorca może jedynie skorzystać z ulg podatkowych oraz ma prawo dokonać odliczenia składek ZUS i składki zdrowotnej. 
W 2021 roku obowiązują następujące stawki ryczałtu: 17%, 15%, 12,5%, 10%, 8,5%, 5,5%, 3% i 2%.

Kto może przejść na ryczałt w 2021 roku?

W 2021 roku przedsiębiorca może opodatkować przychody firmy ryczałtem w sytuacji kiedy: 
 • w 2020 roku uzyskał przychody:
  • z samodzielnie prowadzonej działalności gospodarczej w wysokości do 2 mln euro
  • ze spółki cywilnej bądź jawnej, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 2 mln euro
 • rozpoczął wykonywanie działalności gospodarczej w 2021 roku i nie korzysta z opodatkowania kartą podatkową, bez względu na wysokość przychodów
 • w 2020 roku prowadził działalność samodzielnie lub w formie spółki, gdzie przychody były opodatkowane tylko w formie karty podatkowej lub za część roku były opodatkowane kartą podatkową, a za część na zasadach ogólnych, a łączne przychody w roku poprzedzającym rok podatkowy nie przekroczyły kwoty 2 mln euro.

Kiedy nie można zastosować ryczałtu?

Przedsiębiorca nie skorzysta z ryczałtu z kilku powodów:
 • opodatkowanie w formie karty podatkowej
 • prowadzenie aptek
 • działalność w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych
 • działalność w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych
 • wytwarzanie wyrobów opodatkowanych podatkiem akcyzowym na podstawie odrębnych przepisów z wyjątkiem wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii
 • podejmujących wykonywanie działalności w roku podatkowym po zmianie działalności wykonywanej:
  • samodzielnie na działalność prowadzoną w formie spółki z małżonkiem
  • w formie spółki z małżonkiem na działalność prowadzoną samodzielnie przez jednego lub każdego z małżonków
  • samodzielnie przez małżonka na działalność prowadzoną samodzielnie przez drugiego małżonka (jeżeli małżonkowie lub małżonek przed zmianą opłacali z tytułu prowadzenia działalności podatek dochodowy na zasadach ogólnych)
 • jeżeli podatnik prowadzi działalność samodzielnie lub w formie spółki, którego działalność opodatkowana jest ryczałtem i uzyska z prowadzonej działalności przychody ze sprzedaży towarów handlowych lub wyrobów bądź ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy odpowiadających czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników:
  - wykonywał w roku poprzedzającym rok podatkowy 
  - wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym (w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy).
Podatnik w ramach tych wszystkich czynności począwszy od dnia uzyskania tego przychodu do końca roku podatkowego zobowiązany jest do zapłaty podatku dochodowego na zasadach ogólnych i tym samym traci prawo do ryczałtu.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – stawki w 2021 roku

W 2021 roku obowiązują następujące stawki ryczałtu:

17% od przychodów osiąganych w zakresie wolnych zawodów
Zmieniła się definicja wolnych zawodów. Za osobiste wykonywanie wolnego zawodu uważana jest działalność bez konieczności zatrudniania na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło oraz innych umów o podobnym charakterze przez osoby wykonujące czynności związane z danym zawodem. Od 2021 roku zalicza się do nich pozarolnicza działalność gospodarcza wykonywana osobiście przez lekarzy, lekarzy dentystów, lekarzy weterynarii, techników dentystycznych, felczerów, położne, pielęgniarki, psychologów, fizjoterapeutów, tłumaczy, adwokatów, notariuszy, radców prawnych, architektów, inżynierów budownictwa, rzeczoznawców budowlanych, biegłych rewidentów, księgowych, agentów ubezpieczeniowych, agentów oferujących ubezpieczenia uzupełniające, brokerów reasekuracyjnych, brokerów ubezpieczeniowych, doradców podatkowych, doradców restrukturyzacyjnych, maklerów papierów wartościowych, doradców inwestycyjnych, agentów firm inwestycyjnych, rzeczników patentowych, oraz nauczycieli w zakresie świadczenia usług edukacyjnych polegających na udzielaniu lekcji na godziny. 

15% przychodów ze świadczenia usług takich jak:
1. reprodukcja komputerowych nośników informacji - PKWiU 18.20.30.0
2. pośrednictwo w sprzedaży motocykli oraz części i akcesoriów do nich - PKWiU 45.40.40.0
3. pośrednictwo w sprzedaży hurtowej - PKWiU grupa 46.1
4. magazynowanie i przechowywanie cieczy i gazów - PKWiU 52.10.12.0), magazynowanie i przechowywanie towarów w strefach wolnocłowych - PKWiU ex 52.10.19.0, parkingowe - PKWiU 52.21.24.0, obsługa centrali wzywania radio-taxi - PKWiU ex 52.21.29.0, pilotowanie na wodach morskich i przybrzeżnych - PKWiU ex 52.22.13.0, pilotowanie na wodach śródlądowych - PKWiU ex 52.22.14.0
5. licencje związane z:
- nabywaniem praw do książek, broszur, ulotek, map itp. - PKWiU 58.11.60.0 
- nabywaniem praw do korzystania z wykazów i list (np. adresowych, telefonicznych) - PKWiU 58.12.30.0
- nabywanie praw do czasopism i pozostałych periodyków - PKWiU 58.14.40.0 
- nabywanie praw do pozostałych wyrobów drukowanych - PKWiU 58.19.30.0
- nabywanie praw do korzystania z gier komputerowych - PKWiU 58.21.40.0 
- nabywanie praw do korzystania z programów komputerowych - PKWiU 58.29.50.0
6. związane ze sprzedażą miejsca reklamowego w wykazach i listach (np. adresowych, telefonicznych) - PKWiU 58.12.40.0
7. związane z wydawaniem: 
- pakietów gier komputerowych - PKWiU ex 58.21.10.0 z wyłączeniem publikowania gier komputerowych w trybie on-line
- pakietów oprogramowania systemowego - PKWiU 58.29.1
- pakietów oprogramowania użytkowego - PKWiU 58.29.2, oprogramowania komputerowego pobieranego z Internetu - PKWiU ex 58.29.3 z wyłączeniem pobierania oprogramowania w trybie on-line
8. związane z nadawaniem programów ogólnodostępnych i abonamentowych - PKWiU dział 60, z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego - PKWiU 62.02.10.0, związanych z oprogramowaniem - PKWiU ex 62.01.1, objętych grupowaniem „Oryginały oprogramowania komputerowego” - PKWiU 62.01.2, związanych z doradztwem w zakresie oprogramowania - PKWiU ex 62.02, w zakresie instalowania oprogramowania - PKWiU ex 62.09.20.0, związanych z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi - PKWiU 62.03.1
9. przetwarzanie danych - PKWiU ex 63.11.1, przesyłania strumieni wideo przez Internet - PKWiU 59.11.25.0,  przesyłania strumieni audio przez Internet - PKWiU 59.20.36.0, agencji informacyjnych - PKWiU 63.91.1 oraz pozostałych w zakresie informacji gdzie indziej niesklasyfikowanych - PKWiU 63.99
10. finansowe i ubezpieczeniowe - PKWiU sekcja K, innych niż świadczone w ramach wolnych zawodów
11. związane z obsługą nieruchomości świadczonych na zlecenie - PKWiU 68.3
12. prawne, rachunkowo-księgowe i doradztwa podatkowego - PKWiU dział 69 innych niż świadczone w ramach wolnych zawodów
13. firmy centralne (head office); usługi doradztwa związane z zarządzaniem - PKWiU ex dział 70 z wyjątkiem usług doradztwa związanych z zarządzaniem rynkiem rybnym - PKWiU 70.22.16 innych niż świadczonych w ramach wolnych zawodów
14. architektoniczne i inżynierskie; usługi badań i analiz technicznych - PKWiU dział 71 innych niż świadczone w ramach wolnych zawodów
15. reklamowe; usługi badania rynku i opinii publicznej - PKWiU dział 73
16. w zakresie specjalistycznego projektowania - PKWiU 74.1 innych niż świadczone w ramach wolnych zawodów, q) fotograficznych - PKWiU 74.2
17. tłumaczenia pisemne i ustne - PKWiU 74.3, inne niż świadczone w ramach wolnych zawodów, s) związanych z zatrudnieniem - PKWiU dział 78
18. przez organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostałych usług rezerwacji i usług z nią związanych - PKWiU dział 79
19. detektywistycznych i ochroniarskich - PKWiU dział 80 z wyjątkiem robót związanych z instalowaniem systemów przeciwpożarowych i przeciwwłamaniowych z późniejszym monitoringiem
20. obsługi nieruchomości wykonywanych na zlecenie, polegających m.in. na utrzymaniu porządku w budynkach, kontroli systemów ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji, wykonywaniu drobnych napraw - PKWiU 81.10.10.0, dezynfekcji i tępienia szkodników - PKWiU 81.29.11.0, związanych ze wspomaganiem prowadzenia działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowane - PKWiU 82.9, centrów telefonicznych (call center) - PKWiU 82.20.10.0, powielania - PKWiU 82.19.11.0, związanych z organizowaniem kongresów, targów i wystaw - PKWiU 82.30
21. w zakresie opieki zdrowotnej - PKWiU dział 86 inne niż świadczone w ramach wolnych zawodów
22. w zakresie pomocy społecznej bez zakwaterowania - PKWiU ex dział 88, inne niż świadczone w ramach wolnych zawodów, z wyłączeniem usług pomocy społecznej bez zakwaterowania w zakresie odwiedzania i pomocy domowej świadczonych osobom niepełnosprawnym - PKWiU 88.10.14, usług pomocy społecznej bez zakwaterowania w zakresie opieki dziennej świadczonych osobom dorosłym niepełnosprawnym - PKWiU 88.10.15, usług pomocy społecznej bez zakwaterowania w zakresie opieki dziennej nad dziećmi, z wyłączeniem opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi - PKWiU 88.91.11, usług pomocy społecznej bez zakwaterowania w zakresie opieki dziennej nad dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną - PKWiU 88.91.12, usług pomocy społecznej bez zakwaterowania świadczonych przez opiekunki do dzieci - PKWiU 88.91.13, pozostałych usług pomocy społecznej bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowanych - PKWiU 88.99.19, innych niż świadczone w ramach wolnych zawodów
23. kulturalne i rozrywkowe - PKWiU dział 90
24. związane ze sportem, rozrywką i rekreacją - PKWiU dział 93. 

10% przychodów ze świadczenia usług w zakresie kupna i sprzedaży nieruchomości na własny rachunek – PKWiU 68.10.1

8,5% przychodów do kwoty 100 000 zł oraz 12,5% przychodów od nadwyżki ponad kwotę 100 000 zł z tytułu:
1. przychodów z umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze
2. przychodów, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym (przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz z innych umów o podobnym charakterze, składników majątku związanych z działalnością gospodarczą)
3. świadczenia usług związanych z zakwaterowaniem - PKWiU dział 55
4. świadczenia usług wynajmu i obsługi nieruchomości własnych lub dzierżawionych - PKWiU 68.20.1
5. wykonywania usług w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych - PKWiU dział 72
6. wynajmu i dzierżawy:  samochodów osobowych i furgonetek, bez kierowcy - PKWiU 77.11.10.0, pozostałych pojazdów samochodowych (z wyłączeniem motocykli) bez kierowcy - PKWiU 77.12.1, środków transportu wodnego bez załogi - PKWiU 77.34.10.0, środków transportu lotniczego bez załogi - PKWiU 77.35.10.0, pojazdów szynowych (bez obsługi) - PKWiU 77.39.11.0, kontenerów – PKWiU 77.39.12.0, motocykli, przyczep kempingowych i samochodów z częścią mieszkalną, bez kierowcy - PKWiU 77.39.13.0, własności intelektualnej i podobnych produktów z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim - PKWiU 77.40
7. świadczenia usług pomocy społecznej z zakwaterowaniem - PKWiU dział 87, innych niż świadczonych w ramach wolnych zawodów. 

Ryczałt 8,5%
1. przychodów z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5% (z zastrzeżeniem, że gdy wyraźnie wskazano w innym punkcie inną stawkę ryczałtu - wówczas stosować należy właśnie tę inną stawkę, tzn. że 8,5% stosujemy do wszelkiej działalności usługowej nie wymienionej w innych przepisach)
2. przychodów ze świadczenia usług związanych ze zwalczaniem pożarów i zapobieganiem pożarom - PKWiU 84.25.11.0
3. przychodów ze świadczenia usług w zakresie edukacji - PKWiU dział 85, innych niż świadczone w ramach wolnych zawodów
4. przychodów ze świadczenia usług związanych z działalnością bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałych usług w zakresie kultury - PKWiU dział 91
5. przychodów z działalności polegającej na wytwarzaniu przedmiotów (wyrobów) z materiału powierzonego przez zamawiającego
6. prowizji uzyskanej przez komisanta ze sprzedaży na podstawie umowy komisu
7. prowizji uzyskanej przez kolportera prasy na podstawie umowy o kolportaż prasy
8. przychodów, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 12 ustawy o podatku dochodowym (tzn. z tytułu otrzymanych odszkodowań za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub z prowadzeniem działów specjalnych produkcji rolnej). 

Ryczałt 5,5%
1. przychodów z działalności wytwórczej, robót budowlanych lub w zakresie przewozów ładunków taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton
2. uzyskanej prowizji z działalności handlowej w zakresie sprzedaży jednorazowych biletów komunikacji miejskiej, znaczków do biletów miesięcznych, znaczków pocztowych, żetonów i kart magnetycznych do automatów
3. przychodów, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 14 ustawy o podatku dochodowym, tzn. przychody ze zbycia: 
- świadectw pochodzenia otrzymanych przez podmioty zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii wydawanych na wniosek, o którym mowa w art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2020 r. poz. 261, 284, 568, 695 i 1086)
- świadectw pochodzenia biogazu rolniczego otrzymanych przez podmioty zajmujące się wytwarzaniem biogazu rolniczego wydawanych na wniosek, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy wymienionej w lit. a
- świadectw pochodzenia z kogeneracji otrzymanych przez przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji na wniosek, o którym mowa w art. 9l ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, 843 i 1086)

3% od przychodów
1. z działalności gastronomicznej, z wyjątkiem przychodów ze sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%
2. z działalności usługowej w zakresie handlu, chyba że taka działalność została wymieniona w grupie opodatkowanej stawką 15% lub 10%
3. ze świadczenia usług związanych z produkcją zwierzęcą - PKWiU 01.62.10.0
4. z działalności rybaków morskich i zalewowych w zakresie sprzedaży ryb i innych surowców pochodzących z własnych połowów z wyjątkiem sprzedaży konserw oraz prezerw z ryb i innych surowców z połowów
5. o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 2 i 5-10 ustawy o podatku dochodowym:
- dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków z wyjątkiem gdy przychody te są związane z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których dokonuje się odpisów amortyzacyjnych
- odsetki od środków pieniężnych na rachunkach rozliczeniowych, o których mowa w przepisach prawa bankowego, lub rachunkach w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, prowadzonych w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą, w tym także odsetki od lokat terminowych oraz innych form oszczędzania, przechowywania lub inwestowania, tworzonych na tych rachunkach
- wartość umorzonych lub przedawnionych zobowiązań, w tym z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek) z wyjątkiem umorzonych pożyczek z Funduszu Pracy
- wartość zwróconych wierzytelności, które zostały odpisane jako nieściągalne albo na które utworzono rezerwy zaliczone uprzednio do kosztów uzyskania przychodów
- wartość zwróconych wierzytelności zaliczonych uprzednio do kosztów uzyskania przychodów zgodne z przepisami ustawy o PIT
- wartość należności umorzonych, przedawnionych lub odpisanych jako nieściągalne w tej części, od której dokonane odpisy aktualizujące zostały uprzednio zaliczone do kosztów uzyskania przychodów
- równowartość odpisów aktualizujących wartość należności, uprzednio zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów, w przypadku ustania przyczyn, dla których dokonano tych odpisów
- przychody z odpłatnego zbycia wierzytelności dotyczącej prowadzonej działalności gospodarczej, w wysokości jej wartości wyrażonej w cenie określonej w umowie 
- w przypadku obniżenia lub zwrotu podatku od towarów i usług lub zwrotu podatku akcyzowego zgodnie z odrębnymi przepisami – naliczony podatek od towarów i usług lub zwrócony podatek akcyzowy, w tej części, w której podatek uprzednio został zaliczony do kosztów uzyskania przychodów
- równowartość rozwiązanych lub zmniejszonych rezerw zaliczonych uprzednio do kosztów uzyskania przychodów. 

Kwota podatku od towarów i usług: 
- nieuwzględniona w wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, podlegających amortyzacji zgodnie z art. 22a–22o
- dotycząca innych rzeczy lub praw niebędących środkami trwałymi lub wartościami niematerialnymi i prawnymi, o których mowa w pkt 1– w tej części, w jakiej dokonano korekty powodującej zwiększenie podatku odliczonego zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług. 

Przychody osiągnięte w związku ze zwrotem lub otrzymaniem pożyczki (kredytu), jeżeli pożyczka (kredyt) była waloryzowana kursem waluty obcej, w przypadku gdy: 
- pożyczkodawca (kredytodawca) otrzymuje środki pieniężne stanowiące spłatę kapitału w wysokości wyższej od kwoty udzielonej pożyczki (kredytu) – w wysokości różnicy pomiędzy kwotą zwróconego kapitału, a kwotą udzielonej pożyczki (kredytu)
- pożyczkobiorca (kredytobiorca) zwraca tytułem spłaty pożyczki (kredytu) środki pieniężne stanowiące spłatę kapitału w wysokości niższej od kwoty otrzymanej pożyczki (kredytu) – w wysokości różnicy pomiędzy kwotą otrzymanej pożyczki (kredytu) a kwotą zwróconego kapitału:
a) wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń, obliczonych według wartości rynkowej, (istnieją wyjątki przewidziane w m.in. w art. 21 ust. 1 pkt 125 i 125a ustawy o PIT)
b) otrzymane wynagrodzenie za obsługę pracowniczego programu emerytalnego uczestnika w związku ze zwrotem środków pochodzących ze składki dodatkowej
c) wynagrodzenia płatników z tytułu: 
- terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa
- wykonywania zadań związanych z ustalaniem prawa do świadczeń i ich wysokości oraz wypłatą świadczeń z ubezpieczenia chorobowego określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych.
6. z odpłatnego zbycia ruchomych składników majątku wykorzystywanych w pozarolniczej działalności gospodarczej, nawet jeżeli przed zbyciem zostały wycofane z tej działalności gospodarczej, a pomiędzy pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składnik majątku został wycofany z działalności i dniem jego zbycia nie upłynęło sześć lat będących: 
- środkami trwałymi podlegającymi ujęciu w wykazie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
-składnikami majątku, o których mowa w art. 22d ust. 1 ustawy o podatku dochodowym z wyłączeniem składników, których wartość początkowa, ustalona zgodnie z art. 22g ustawy o podatku dochodowym, nie przekracza 1500 zł
- składnikami majątku, które ze względu na przewidywany okres używania równy lub krótszy niż rok nie zostały zaliczone do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych
7. z odpłatnego zbycia ruchomych składników majątku przedsiębiorstwa w spadku. 

2% od przychodów
dotyczy przychodów, o których mowa w art. 6 ust. 1d, czyli przychód pochodzący ze sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych wyłączając produkty roślinne i zwierzęce uzyskane w ramach prowadzonych działów specjalnych produkcji rolnej oraz produktów opodatkowanych podatkiem akcyzowym.


Data publikacji: 2021-01-13, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU