Prowadzenie niektórych działalności wymaga od przedsiębiorców nawiązywania nowych kontaktów, czy utrzymywania dobrych relacji z dotychczasowymi kontrahentami. Czasami przedsiębiorcy spotykają się w restauracji. Czy takie spotkanie z innym przedsiębiorcą w restauracji lub poczęstunek może stanowić koszt uzyskania przychodu? Czy podatnik ma prawo odliczyć VAT od takich wydatków? spotkanie w restauracji jako koszt

Co należy rozumieć przez koszt uzyskania przychodu?

Definicja kosztu uzyskania przychodu została wskazana w art. 22 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z wymienionym  przepisem przez koszt uzyskania przychodu należy rozumieć wszystkie koszty poniesione w celu uzyskania przychodu, zachowania bądź zabezpieczenia jego źródła. Koszt musi pozostawać w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą i musi być poniesiony w trakcie jej prowadzenia. Dopiero wtedy może zostać uznany za koszt podatkowy. Wyjątkiem są koszty wymienione w art. 23 ustawy, które nie mogą zostać uznane za koszty podatkowe i tym samym nie mogą obniżać podstawy do opodatkowania. 

W świetle wymienionej ustawy trudno jest udowodnić, że wydatek jaki został poniesiony w związku ze spotkaniem z kontrahentem w restauracji, lunch lub inny poczęstunek z nim miał związek z prowadzoną działalnością gospodarczą. Istnieje ryzyko, że organy podatkowe mogą uznać go za koszt reprezentacji. 

Jak się mają wydatki na reprezentację do kosztów uzyskania przychodu?

Zgodnie z art. 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wydatki na reprezentację znajdują się w katalogu wydatków wyłączonych z kosztów uzyskania przychodu. Jednak ani w ustawie o PIT, ani w żadnym innym akcie prawnym nie znajduje się wyjaśnienie jak należy rozumieć pojęcie „reprezentacja”. Jego wyjaśnienia podjął się Naczelny Sąd Administracyjny, który w wyroku z dnia 17 czerwca 2013 roku, sygn. akt II FSK 702/11 stwierdził, że aby powiedzieć iż dany wydatek jest reprezentacją, to należy najpierw określić cel jego poniesienia. 

Przez reprezentację należy rozumieć działanie mające na celu wykreowanie i utrwalenie pozytywnego wizerunku podatnika w stosunku do innych podmiotów w celu ułatwienia zawarcia umowy lub stworzenia korzystnych warunków do jej zawarcia. Koszty reprezentacyjne są więc kosztami jakie ponosi podatnik w celu przedstawienia własnego wizerunku w pozytywnym świetle. 

Ciężko jest jednoznacznie stwierdzić, czy działanie podatnika można zaliczyć do reprezentacji. Aby dokonać oceny należałoby poddać analizie całość danej sprawy. 

Czy spotkanie z kontrahentem w restauracji można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu?

Ciężko jest stwierdzić, czy wydatek związany ze spotkaniem z kontrahentem w restauracji, czy koszt lunchu bądź innego poczęstunku można zaksięgować jako koszt podatkowy. Jak wiadomo pojęcie reprezentacji nie jest zdefiniowane i cały czas może być różnie interpretowane, co znacznie utrudnia zaliczenie wymienionych wydatków do kosztów. Urzędy skarbowe często są zdania, że posiłek służbowy związany ze spotkaniem z kontrahentem, czy podwykonawcą zapewne jest działaniem mającym na celu poprawę pozytywnego wizerunku firmy lub jego wytworzenie, co w konsekwencji ma doprowadzić do zawarcia umowy. Jeżeli więc głównym celem spotkania jest poprawa wizerunku firmy lub jego zbudowanie, to spotkanie w restauracji nie może zostać ujęte w kosztach podatkowych. 

W przypadku kiedy spotkanie ma charakter firmowy i dotyczy na przykład omówienia różnych szczegółów dotyczących współpracy, to wydatek na poczęstunek może stanowić koszt uzyskania przychodu. 

Spotkanie z kontrahentem w restauracji w świetle interpretacji indywidualnej

Jeżeli przedsiębiorca nie jest pewien tego czy może zaliczyć wydatek związany ze spotkaniem z kontrahentem w restauracji do kosztów uzyskania przychodu, to może skorzystać z możliwości złożenia wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej w tym danym przypadku. Wydana interpretacja jest dla podatnika wiążąca i oznacza, że urząd skarbowy nie powinien zakwestionować kosztu. 

Spotkanie z kontrahentem w restauracji, a podatek VAT

Czy podatnik ma prawo odliczyć VAT od kosztu posiłku w restauracji, lunchu lub poczęstunku? Zgodnie z art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT, podatnik nie ma prawa do odliczenia podatku VAT od usługi gastronomicznej. 
Usługa gastronomiczna, to przygotowanie i podanie posiłku w miejscu jego przyrządzenia, czyli np.: w restauracji. Jeżeli przedsiębiorca zdecyduje się na ujęcie spotkania z kontrahentem w restauracji w kosztach uzyskania przychodu, to nie ma prawa do odliczenia podatku VAT od wspomnianego wydatku. Taki koszt powinien zaksięgować na podstawie faktury w kwocie brutto.

Inne zasady obowiązują przy usłudze cateringowej. W jej przypadku podatnik ma prawo odliczyć VAT. Takiego zdania jest między innymi Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, który potwierdził je w interpretacji z dnia 19 marca 2014 roku, sygn. IPTPP2/443-7/14-4/JN

O usługach cateringowych mówimy wtedy kiedy:
• dostarczana jest żywność gotowa lub niegotowa bądź napoje
• dostarczana jest żywność i napoje przeznaczone do spożycia przez ludzi razem z odpowiednimi usługami wspomagającymi, które pozwalają na ich natychmiastowe spożycie.

Usługi cateringowe oznaczają świadczenie usług poza lokalem usługodawcy. Jeżeli przedsiębiorca poniesie koszt innego poczęstunku, który może być zdefiniowany jako usługa cateringowa, to podatnik ma prawo odliczyć podatek VAT z faktury.


Data publikacji: 2021-08-16, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU