Jedną z umów stosowanych w biznesie jest umowa sponsoringu. W ramach umowy każda ze stron zobowiązuje się do wykonywania określonych czynności. W jaki sposób rozliczana jest taka umowa? umowa sponsoringu

Czym jest umowa sponsoringu?

Pojęcie sponsoringu nie jest uregulowane żadnymi przepisami, ani podatkowymi, ani wynikającymi z Kodeksu cywilnego. Jest jedną z wielu form promocji produktów lub usług. „Sponsorować” to znaczy finansować przedsięwzięcie w zamian reklamy własnej działalności. Z kolei reklama, to działania podmiotu gospodarczego, które mają za zadanie zwiększyć popyt na dane towary, usługi, czy markę zachęcając jak największą liczbę osób do nabywania towarów bądź usług danego podmiotu gospodarczego. Może być realizowana za pomocą różnych środków wyrazu i środków przekazu, również przez prezentację danego towaru/usługi, pokazanie jego cech jakościowych i użytkowych, zalet technicznych, czy rozpowszechnianie logo firmy.

Sponsoring zawierany jest na podstawie umowy, tzw. nienazwanej. Ma charakter odpłatny, wzajemny i obustronnie przysparzający. Stroną umowy może być osoba fizyczna, jak również prawna. Rodzaj działalności prowadzonej przez przedsiębiorcę nie ma znaczenia. Ważne, aby nie pokrywała się ona z działalnościami: z branży alkoholowej, farmaceutycznej, tytoniowej oraz hazardowej. 
Jeżeli chodzi o skutki podatkowe, to w tej kwestii znaczenie ma treść zawartej umowy.

Umowa sponsoringu - przykład

Spółka jawna zawarła umowę sponsoringu zgodnie, z którą zobowiązała się przekazywać każdego miesiąca na rzecz stowarzyszenia określoną kwotę za każdą sprzedaną sztukę danego produktu. Z kolei stowarzyszenie zobowiązało się promować spółkę przez nadanie jej tytułu „Sponsora” oraz informowanie mediów o podjętej współpracy i umieszczenie na stronie internetowej stowarzyszenia logo spółki z umieszczonym linkiem do strony. W związku z tym pojawia się pytanie, czy wpłaty dokonywane przez spółkę na rzecz stowarzyszenia stanowią koszt uzyskania przychodów? 
W przedstawionej sytuacji mówi się, że miejsce miał tzw. sponsoring właściwy. Jeżeli w treści umowy zostało wskazane, że sponsor, czyli spółka w zamian za przekazanie określonych środków pieniężnych otrzyma od stowarzyszenia będącego podmiotem sponsorowanym, ekwiwalent świadczenia wzajemnego mającego charakter reklamowy, to wtedy wydatki poniesione na sponsoring mogą stanowić koszty uzyskania przychodów, zgodnie z ogólną definicją kosztów uzyskania przychodu. Podobne zdanie prezentują też organy podatkowe. Przykładem może być interpretacja indywidualna z 27 lutego 2021 roku o nr 0114-KDIP2-1.4010.548.2019.3.OK wydana przez Dyrektora KIS, w której wskazał, że: 

Przede wszystkim przedmiotowa umowa musi być umową o świadczenia wzajemne tego typu, że sponsor zobowiąże się do finansowego lub rzeczowego wsparcia sponsorowanego, a sponsorowany zobowiąże się do podjęcia działań popularyzujących przedsiębiorcę (np. reklamowania nazwy sponsora, logo, czy prowadzonej przez niego działalności). W szczególności istotne jest, aby w sposób jak najbardziej precyzyjny zostały określone wzajemne świadczenia stron oraz jeżeli jest to możliwe, wartość tych świadczeń. Należy bowiem zaznaczyć, że w przypadku tego typu umów występuje zasada ekwiwalentności świadczeń w odniesieniu do kosztów podatkowych. W konsekwencji, tylko takie ukształtowanie w umowie obowiązków sponsorowanego daje podatnikowi korzyści, które pozwalają stwierdzić związek przyczynowo - skutkowy z przychodem, a tym samym możliwość zaliczenia wydatku poniesionego na sponsoring do kosztów uzyskania przychodów.


Inne przykłady umów sponsoringu

Sponsoring zawarty w ramach umowy w formie tzw. sponsoringu niewłaściwego jest swoim charakterem zbliżony bardziej do darowizny. W tym przypadku sponsor nie otrzymuje żadnego świadczenia wzajemnego od sponsorowanego podmiotu, przez co poniesione wydatki nie mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodu (art. 23 ust. 1 pkt 11 ustawy). 
Jeżeli umowa jest obustronnym świadczeniem sponsora i sponsorowanego, ale świadczenia nie są ekwiwalentne, to wtedy wydatki na sponsoring będą stanowiły koszt uzyskania przychodów sponsora do wysokości wartości usług reklamowych, które świadczy sponsorowany. Pozostała część powinna być uważana za darowiznę. Potwierdzeniem tego jest interpretacja indywidualna z dnia 3 lutego 2020 roku o nr 0111-KDIB2-1.4010.550.2019.1.PB wydana przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.

Jeżeli z treści umowy zawartej pomiędzy sponsorem, a sponsorowanym wynika, że w zamian za przekazanie określonych świadczeń pieniężnych sponsor otrzyma od sponsorowanego świadczenie ekwiwalentne wzajemne mające charakter reklamowy, to wydatki poniesione na sponsoring mogą stanowić koszty uzyskania przychodu wspólników przy uwzględnieniu proporcji wskazanej w art. 8 ust. 1 i 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. 


Wydatki na sponsoring w świetle przepisów o podatku dochodowym

Wydatki na sponsoring nie zostały dokładnie uregulowane w przepisach o podatku dochodowym. Zgodnie z ogólną definicją kosztów uzyskania przychodów zawartą w art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wydatek powinien być poniesiony w celu osiągnięcia przychodów, zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów i nie może być zawarty w negatywnym katalogu (art. 23 ust. 1 ustawy).


Data publikacji: 2021-06-12, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU