Przedsiębiorcy po zakończeniu spłaty rat leasingowych na samochód mogą wykupić go za cenę niższą od ceny rynkowej. W przypadku samochodów osobowych najczęściej zawierana jest umowa leasingu operacyjnego. W jaki sposób należy amortyzować samochód wykupiony z leasingu? metody amortyzacji samochodu leasing

Wykup samochodu z leasingu

Zakończenie umowy leasingowej daje przedsiębiorcy prawo pierwokupu przedmiotu leasingowanego po cenie niższej od wartości rynkowej. Obowiązkiem przedsiębiorcy jest też ustalenie wartości początkowej środka trwałego, która zawsze wynosi tyle co cena nabycia.

Wykup samochodu z leasingu, a podatek VAT

Wykup samochodu po zakończeniu umowy leasingowej pozwala odliczyć podatek VAT na zasadach dotyczących odliczenia VAT obowiązujących w momencie wykupu samochodu. Tak uważa urząd skarbowy. Podatnik ma prawo do obniżania kwoty podatku należnego o wartość podatku naliczonego w zakresie w jakim nabyty przedmiot jest wykorzystywany do czynności opodatkowanych. Pewne ograniczenia występują jedynie jeżeli wykupiony z leasingu samochód posiada masę nieprzekraczającą 3,5 tony. 

Od kwietnia 2014 roku można odliczać w 100% podatek VAT naliczony do samochodów o całkowitej dopuszczalnej masie przekraczającej 3,5 tony lub poniżej 3,5 tony, ale z VAT-1 lub VAT-2 (samochody rozliczane są bez żadnych ograniczeń). Do pozostałych samochodów wykorzystywanych wyłącznie w działalności gospodarczej również można zastosować powyższą stawkę. Jednak dodatkowo muszą być spełnione poniższe warunki:
 • należy dokonać zgłoszenia do urzędu skarbowego na formularzu VAT-26
 • prowadzić szczegółową kilometrówkę dla celów podatku VAT
 • wprowadzić regulamin zasad użytkowania pojazdu w firmie.
W przypadku kiedy samochód wykorzystywany jest nie tylko w działalności gospodarczej, ale również do celów prywatnych, to w takiej sytuacji możliwe jest odliczenie podatku VAT od faktury z wykupu tylko w 50%. Nieodliczony podatek będzie zwiększał wartość początkową nabytego auta.

Pojazdy w działalności gospodarczej

Art. 86a ust. 4 pkt 1 ustawy o VAT brzmi:

Pojazdy samochodowe są uznawane za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika, jeżeli: sposób wykorzystywania tych pojazdów przez podatnika, zwłaszcza określony w ustalonych przez niego zasadach ich używania, dodatkowo potwierdzony prowadzoną przez podatnika dla tych pojazdów ewidencją przebiegu pojazdu, wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą.


Amortyzacja

Samochód, który został wykupiony z leasingu może podlegać amortyzacji na różne sposoby, które zależą od rodzaju pojazdu (osobowy lub ciężarowy) i wartości początkowej. W przypadku kiedy wartość pojazdu przekracza 10 000 zł (netto dla podatników VAT lub brutto dla nievatowców) to można zastosować jedną z kilku różnych metod amortyzacji danego pojazdu w czasie. W przypadku kiedy wartość jest równa lub nie przekracza 10 000 zł, to wydatek (wykup samochodu) ujmuje się bezpośrednio w kosztach uzyskania przychodów bądź można go zakwalifikować do środków trwałych i dokonać jednorazowego odpisu amortyzacyjnego.

Metody amortyzacji samochodu wykupionego z leasingu o wartości powyżej 10 000 zł

Samochód wykupiony z leasingu, którego wartość początkowa przekracza 10 000 zł należy zaliczyć do majątku trwałego firmy. Obowiązkiem podatnika jest ustalenie jego wartości początkowej na podstawie, której będą dokonywane odpisy amortyzacyjne. Jest nią cena nabycia powiększona o koszty związane z nabyciem pojazdu do dnia wprowadzenia go do ewidencji środków trwałych (art. 22g ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). 

1. Amortyzacja liniowa 
Jest najczęściej stosowaną metodą amortyzacji. Trwa długo, a wydatek przez długi czas przenoszony jest w ciężar kosztów uzyskania przychodów. Odpisy dokonywane są z zastosowaniem stawek określonych w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych, które zostały opublikowane w załączniku nr 1 do ustawy o podatku dochodowym. Zgodnie z nim stawka amortyzacyjna dla samochodów osobowych wynosi 20%. 
 • Amortyzacja liniowa przyspieszona 
  Można z niej skorzystać w niektórych sytuacjach, jak np.: w przypadku wykupionych samochodów, które są bardziej intensywnie wykorzystywane w warunkach przeciętnych lub wymagających szczególnej sprawności technicznej. W takim przypadku stosuje się współczynnik 1,4. 

  PRZYKŁAD 1
  Firma będąca czynnym podatnikiem VAT wykupiła z leasingu samochód za kwotę 1 500 zł netto. Od wydatków związanych z pojazdem może odliczyć 100% podatku VAT. Pojazd będzie wykorzystywany bardziej intensywnie, dlatego też zastosowano podwyższony współczynnik amortyzacji 1,4. Czy firma miała do tego prawo?
  Odpowiedź
  Tak, jeżeli zostały spełnione warunki określone w ustawie, czyli pojazd był wykorzystywany bardziej intensywnie do warunków przeciętnych. Jeżeli rzeczywiście warunek został spełniony wtedy możliwe jest zastosowanie podwyższonej stawki amortyzacyjnej: 20% x 1,4 = 28%. 
 • Amortyzacja liniowa indywidualna
  Daje możliwość zastosowania indywidualnej stawki amortyzacji dla pojazdów osobowych lub ciężarowych jeżeli były one: 
  • używane przynajmniej przez 6 miesięcy przed ich wprowadzeniem do ewidencji środków trwałych
  • ulepszone (ulepszenie stanowi min. 20% wartości początkowej pojazdu).
W tych przypadkach amortyzacja nie może trwać krócej niż 30 miesięcy (maksymalna stawka amortyzacji może wynieść 40%). Udowodnienie, że pojazd wykupiony z leasingu był używany przez dłuższy okres czasu nie będzie trudnym zadaniem, ponieważ z racji leasingu musiał być wykorzystywany przez kilka lat (lata spłat rat leasingu). 

Potwierdzeniem powyższego, że dla pojazdu wykupionego z leasingu można zastosować indywidualną stawkę amortyzacji jest: interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 13 lutego 2012 roku o sygn. IPPB1/415-1140/11-2/MS. Napisane w niej jest między innymi:

w sytuacji gdy podatnik wykorzystywał dany środek trwały na podstawie umowy leasingu „operacyjnego”, a następnie po okresie wystarczającym do zakwalifikowania tego środka jako używanego zakupił ten środek trwały – ma prawo zastosowania indywidualnych stawek amortyzacyjnych. 

Przy wykupie z leasingu samochodu ciężarowego o wartości przekraczającej 10 000 zł (netto dla czynnych podatników VAT, brutto dla zwolnionych z VAT) istnieje możliwość zastosowania jednorazowej amortyzacji pojazdu oraz degresywnej metody amortyzacji. Metod tych nie można zastosować dla pojazdów osobowych.

Amortyzacja samochodu o wartości niższej niż 10 000 zł

Jeżeli środek trwały ma wartość niższą od 10 000 zł (netto – czynni podatnicy VAT, brutto –podatnicy zwolnieni z VAT) to podatnik ma prawo zakwalifikować wydatek bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów. Czynność tę wykonuje na podstawie faktury zakupu biorąc wartość pojazdu z dokumentu. Nie musi wprowadzać składnika do majątku trwałego.

PRZYKŁAD 2
Przedsiębiorca jako czynny podatnik VAT wykupił pojazd osobowy z leasingu operacyjnego o wartości 900 zł netto. Czy może zaliczyć wydatek bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów, czy musi wprowadzić pojazd do ewidencji środków trwałych? 
Odpowiedź:
Pojazd wykupiony z leasingu posiada niską wartość, dlatego przedsiębiorca ma prawo ująć wydatek bezpośrednio w kosztach uzyskania przychodów na podstawie otrzymanej faktury zakupu. Nie ma konieczności wprowadzania go do ewidencji środków trwałych.


Data publikacji: 2020-08-11, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU
Agnieszka
22 Sierpień 2022

wykupiłam samochód za kwotę 28500 zl czy jest to kwota początkowa środka trwałego do amortyzacji