W trakcie prowadzenia firmy część przedsiębiorców decyduje się na zawieszenie działalności. Najczęstszym powodem takiej decyzji jest spadek przychodów spowodowany np.: mniejszą ilością zamówień. Zawieszenie działalności firmy nie oznacza jednak zawieszenia niektórych płatności, jak: abonament za telefon, czy spłaty rat kredytu lub leasingu. leasing zawieszenie firmy

Prawo do zawieszenia działalności

Przedsiębiorca ma prawo zawiesić działalność na czas określony lub nieokreślony jednak nie krótszy niż 30 dni. Data rozpoczęcia zawieszenia oraz wznowienia działalności może być wcześniejsza od daty złożenia wniosku. Prawo do zawieszenia ma jedynie przedsiębiorca, który nie zatrudnia pracowników. Od tej zasady jest wyjątek, zgodnie z którym działalność zawiesi również przedsiębiorca, który zatrudnia wyłącznie pracowników przebywających na urlopie macierzyńskim lub wychowawczym (art. 22 ust. 2 ustawy Prawo przedsiębiorców). 

Zawieszenie działalności oznacza, że przedsiębiorca nie musi w tym czasie opłacać zaliczek na podatek dochodowy, składać pliku JPK_V7, ani odprowadzać składek do ZUS-u. Po upływie 30 dni od opłacenia ostatniej składki ubezpieczeniowej przedsiębiorca traci prawo do korzystania ze świadczeń zdrowotnych. Okres zawieszenia działalności nie jest wliczany do lat pracy, które bierze się pod uwagę przy naliczaniu okresu urlopowego. 

Warunkiem zwolnienia z obowiązku zapłaty zaliczek na podatek dochodowy w okresie zawieszenia działalności jest całkowite zaniechanie wykonywania czynności będących jej przedmiotem (sprzedaż towarów, czy świadczenie usług). Dozwolone są jedyne czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów, przyjmowanie należności lub regulowanie zobowiązań powstałych przed datą zawieszenia. 

Podczas zawieszenia działalności gospodarczej, przedsiębiorca może osiągać dwa rodzaje przychodów pochodzące:
 • ze sprzedaży środków trwałych i wyposażenia
 • finansowe (odsetki lub dodatnie różnice kursowe).
W trakcie zawieszenia przedsiębiorca może ponosić opłaty stałe, jak np.: 
 • za najem biura
 • abonament za telefon firmowy
 • podatki od nieruchomości
 • opłaty za serwis internetowy
 • raty leasingowe.
Wszystkie wymienione wydatki mogą zostać zaliczone do kosztów firmowych, ponieważ obowiązek ich zapłaty powstał jeszcze przed zawieszeniem działalności. Uznaje się je jako pośrednio związane z działalnością, które mają związek z zachowaniem źródła przychodów. Wymienione wydatki muszą być ponoszone, ponieważ pozwalają utrzymać firmę do wznowienia działalności. Można je zaliczyć do kosztów podatkowych, ale dopiero w momencie wznowienia działalności, w pierwszym okresie rozliczeniowym. 

Jeżeli przy składaniu zeznania rocznego działalność nadal jest zawieszona, to wydatki można uwzględnić w rocznym zeznaniu podatkowym składanym za rok, w którym zostały poniesione. 

Jak zawiesić działalność gospodarczą?

Zgłoszenie zawieszenia działalności dokonuje się za pomocą formularza aktualizacyjnego CEIDG-1 zaznaczając w rubryce 14 pole wyboru „Informacja o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej”

Wspólnicy spółki cywilnej muszą dodatkowo wypełnić formularz CEIDG-S.C. oraz dodatkowo każdy ze wspólników ma obowiązek wypełnić druk CEIDG-1. Dopiero wtedy zawieszenie będzie skuteczne. 

Wniosek o zawieszenie można złożyć
:
 • osobiście w urzędzie gminy
 • za pośrednictwem pełnomocnika
 • drogą listowną
 • drogą elektroniczną.
Opłata za pełnomocnictwo wynosi 17 zł. Jeżeli pełnomocnikiem jest najbliższy członek rodziny (małżonek, wstępny, zstępny), to pełnomocnictwo jest bezpłatne. W przypadku wysyłki pocztą, podpis złożony na wniosku powinien być poświadczony notarialnie. Droga elektroniczna wymaga złożenia podpisu elektronicznego. 

Czym jest leasing?

Leasing jest formą finansowania zakupu sprzętu do firmy stanowiącego środek trwały. Jest dość często wybierany przez przedsiębiorców. Wszystkie kwestie związane z leasingiem oraz prawa i obowiązki leasingobiorcy i leasingodawcy reguluje podpisana umowa leasingowa. W świetle art. 709 (1) Kodeksu cywilnego przez umowę leasingową leasingodawca nabywa rzecz od oznaczonego zbywcy na warunkach jakie zostały określone w umowie i oddaje rzecz korzystającemu do używania lub używania i pobierania pożytków na czas oznaczony. Z kolei korzystający zobowiązuje się do zapłaty finansującemu wynagrodzenia pieniężnego w postaci uzgodnionych rat równych co najmniej cenie lub wynagrodzeniu z tytułu nabycia rzeczy przez finansującego. 

Zgodnie z definicją podatkową umową leasingu jest umowa nazwana w Kodeksie cywilnym, a także każda inna umowa na mocy, której jedna ze stron (finansujący) oddaje drugiej stronie (korzystającej) do odpłatnego używania albo używania i pobierania pożytków na warunkach określonych w ustawie. 

Leasing – rodzaje

W Polsce znanych jest kilka rodzajów leasingu. Najbardziej popularny i najczęściej wybierany jest:
 • leasing finansowy – przedmiot leasingu zaliczany jest do składników majątku leasingobiorcy, który dokonuje odpisów amortyzacyjnych. Do kosztów firmowych zaliczane są jedynie odsetki z raty leasingowej. Podatek VAT płacony jest w całości z góry razem z pierwszą ratą po odbiorze przedmiotu. Po spłacie leasingu przedsiębiorca staje się automatycznie właścicielem leasingowanego przedmiotu
 • leasing operacyjny – przedmiot leasingu zaliczany jest do majątku leasingodawcy, który dokonuje odpisów amortyzacyjnych. Do kosztów leasingobiorcy zaliczają się raty leasingowe razem z opłatą wstępną i podatkiem VAT. Kwota netto opłat powinna być równa wartości początkowej leasingowanego przedmiotu. Po zakończeniu umowy leasingobiorca ma możliwość wykupienia użytkowanego przedmiotu po preferencyjnej cenie. 

Zawieszenie działalności, a leasing

Przedsiębiorca, który zawiesił działalność i posiada samochód w leasingu może wybrać jedną z czterech opcji:
 • zerwanie umowy z firmą leasingową – przedsiębiorca ma obowiązek zapłaty opłat za prowizję i zwrotu samochodu. W przypadku korzystnej sprzedaży auta przez firmę leasingową, kwoty uzyskane ze sprzedaży mogą zostać zaliczone na poczet rat, które miał zapłacić przedsiębiorca
 • wcześniejszy wykup leasingowanego pojazdu – przeważnie w umowie leasingowej znajduje się zapis dotyczący minimalnego okresu trwania, po którym można wykupić przedmiot leasingu
 • cesja umowy leasingu – przedsiębiorca może znaleźć osobę, która będzie chętna na przejęcie umowy leasingowej i jej dalsze kontynuowanie. W tym wypadku potrzebna jest zgoda firmy leasingowej
 • dalsze opłacanie rat leasingowych – przedsiębiorca może w dalszym ciągu opłacać raty leasingu i zaliczać wydatki poniesione na ten cel do kosztów uzyskania przychodu. Przedsiębiorca w okresie zawieszenia nie tylko może uwzględnić wydatki na spłatę rat w kosztach, ale ma prawo również do odliczenia podatku VAT od każdej opłaconej raty leasingowej w pierwszym okresie rozliczeniowym po odwieszeniu działalności.
W okresie zawieszenia działalności wydatki związane z eksploatacją samochodu, jak zakup paliwa, czy naprawy nie podlegają odliczeniu. Zawieszeniu podlegają także odpisy amortyzacyjne (leasing finansowy). 
Przy leasingu operacyjnym w okresie zawieszenia działalności nie jest wymagane dokonywanie odpisów amortyzacyjnych. Przedmiot leasingu nie wchodzi w skład majątku przedsiębiorcy. Koszt mogą stanowić wydatki poniesione na raty leasingowe.


Data publikacji: 2021-07-16, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU