Przedsiębiorca w niektórych okolicznościach ma prawo zawiesić prowadzenie działalności gospodarczej. Najczęściej do takiej sytuacji dochodzi kiedy właściciel firmy będzie miał kłopoty finansowe i trudno mu będzie wywiązać się z comiesięcznych zobowiązań finansowych. Zawieszenie działalności gospodarczej nie oznacza, że przedsiębiorca w lepszym dla siebie momencie nie będzie mógł odwiesić jej prowadzenia. wznowienie dzialalnosci

Zawieszenie działalności gospodarczej – podstawowe informacje

Każdy przedsiębiorca ma prawo zawiesić działalność gospodarczą. Może to zrobić np.: w momencie kłopotów finansowych, czy braku klientów. Na skutek zawieszenia przedsiębiorca zostaje zwolniony z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Nie będzie musiał też odprowadzać zaliczek na podatek dochodowy. 
Jest to zgodne z wyrokiem Sądu Administracyjnego z Gdańska z dnia 15 marca 2017 roku o sygn. akt III AUa 1820/16:

W czasie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej następuje ustanie obowiązku ubezpieczeń społecznych od dnia, w którym rozpoczyna się zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej, do dnia wznowienia wykonywania działalności. Za okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca będący płatnikiem składek wyłącznie za siebie nie ma obowiązku składania deklaracji rozliczeniowej oraz opłacania składek na ubezpieczenia społeczne. Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej nie rodzi po stronie ubezpieczonego przedsiębiorcy obowiązku wyrejestrowania się z ubezpieczeń społecznych.

Terminy zawieszenia są różne w zależności od rodzaju prowadzonej działalności. Działalność można zawiesić:
 • bezterminowo, ale nie krócej niż 30 dni – dotyczy przedsiębiorców widniejących w spisie CEIDG (między innymi: jednoosobowe działalności gospodarcze i spółki cywilne)
 • od 30 dni do 24 miesięcy (maksymalnie) – dotyczy przedsiębiorców wpisanych do KRS (między innymi: spółki prawa handlowego i fundacje).
Zawieszenia działalności można dokonać przez Internet.

Jak można odwiesić działalność gospodarczą?

Zgodnie z przepisami minimalny okres zawieszenia może trwać 30 dni (w lutym 28 dni). Oznacza to, że przedsiębiorca nie może wcześniej wznowić działalności. Działalności jednoosobowe mogą być zawieszone bezterminowo. Podmioty wpisane do KRS jeżeli nie podejmą działalności w ciągu 24 miesięcy, to po upływie tego terminu sąd automatycznie wznowi taką działalność. Wpis pojawi się w rejestrze bez konieczności składania w tym celu wniosku. 
Jeżeli przedsiębiorca będzie chciał odwiesić działalność po upływie 30 dni, to musi złożyć w tym celu właściwy wniosek. Może to zrobić na kilka sposobów:
 • przedsiębiorcy wpisani do CEIDG po wypełnieniu formularza CEIDG-1
  • osobiście w urzędzie miasta/gminy
  • za pośrednictwem platformy internetowej CEIDG
 • przedsiębiorcy wpisani do KRS za pomocą formularza KRS – Z62
  • osobiście w siedzibie sądu rejestrowego
  • listem poleconym.
W przypadku podmiotów wpisanych do rejestru KRS nie ma możliwości załatwienia sprawy internetowo. 

Wznowienie działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę wpisanego do CEIDG

Przedsiębiorca, który chce odwiesić jednoosobową działalność gospodarczą musi przede wszystkim dokonać aktualizacji na formularzu CEIDG-1. Dodatkowo obowiązkowo musi dokonać zgłoszenia do ZUS-u i Urzędu Skarbowego, ponieważ wraz ze wznowieniem działalności gospodarczej powstaje obowiązek opłacania składek społecznych i zdrowotnej oraz odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy. Wznowienie nie powoduje przerwania biegu terminu, który uprawnia do ulgi na start lub ZUS-u preferencyjnego dla nowych przedsiębiorców. 

PRZYKŁAD 1 
Przedsiębiorca korzysta z ulgi na start (6 miesięcy) i dzięki temu nie musi opłacać składek na ubezpieczenia społeczne. Jedynie ma obowiązek zapłaty składki zdrowotnej i zaliczek na podatek dochodowy. Po upływie 3 miesięcy postanowił zawiesić działalność gospodarczą na okres 9 miesięcy. Czy po odwieszeniu działalności będzie mógł nadal korzystać z ulgi na start?

Odpowiedź:
Niestety nie, ponieważ termin do jej wykorzystania minie w okresie zawieszenia działalności. 

PRZYKŁAD 2 
Przedsiębiorca korzysta z ulgi na start (6 miesięcy) i w związku z tym nie musi opłacać składek na ubezpieczenia społeczne. Jedynie zobowiązany jest do zapłaty składki zdrowotnej i zaliczek na podatek dochodowy. Po upływie 2 miesięcy zdecydował się zawiesić działalność na 2 miesiące. Czy po wznowieniu będzie mógł nadal korzystać z ulgi na start?

Odpowiedź:
Tak, będzie mógł jeszcze przez 2 miesiące, ponieważ ulga na start obowiązuje przez 6 miesięcy.  

W zasadzie informacja o wznowieniu działalności zarejestrowanej w CEIDG jest automatycznie przekazywana do właściwych instytucji (ZUS, GUS, NFZ, US), ale jeżeli przedsiębiorca podczas zawieszenia utracił prawo do ulgi na start lub możliwość opłacania preferencyjnego ZUS-u, to ma obowiązek przekazania dodatkowych informacji. Podobnie jeżeli podczas wznowienia będzie przechodził z ulgi na start na ZUS preferencyjny. O tym fakcie musi osobiście poinformować ZUS przez złożenie formularzy: ZUS ZUA lub ZUS ZZA, jak również ZUS DRA.

Wnioski można złożyć:
 • osobiście w siedzibie właściwego ZUS-u
 • listem poleconym zaadresowanym do właściwego oddziału ZUS
 • za pośrednictwem platformy e-ZUS (potrzebny jest profil zaufany lub bezpieczny podpis kwalifikowany).

Wznowienie działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę wpisanego do KRS

Do KRS przeważnie wpisane są spółki prawa handlowego. Podmioty, które figurują w sądzie rejestrowym nie mają możliwości załatwienia formalności związanych z odwieszeniem działalności za pośrednictwem Internetu. Poprzez system S24 można jedynie zarejestrować spółkę z o. o. 

Wznowienie działalności przez spółkę odbywa się w kilku etapach. 

1. Podjęcie stosownej uchwały przez właściwe organy przedsiębiorstwa. Dla spółek osobowych (jawnej, partnerskiej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej) będą to wspólnicy spółki. Przy spółkach kapitałowych (spółka z o. o., akcyjna) jest nim zarząd spółki
2. Uchwała o wznowieniu działalności musi zostać przekazana do właściwego sądu rejestrowego, w którym przechowywane są dokumenty danego przedsiębiorstwa w terminie 7 dni od jej podjęcia. Wymagane jest również złożenie formularza KRS-Z62 podpisanego przez uprawnionego reprezentanta spółki, którym najczęściej jest: prezes zarządu, członkowie zarządu, wyznaczeni wspólnicy lub prokurent. 
Podmioty, które prowadzą działalność koncesjonowaną lub licencjonowaną mają obowiązek podania dodatkowych informacji. Jeżeli podczas zakładania firmy musiały dokonać jeszcze osobnego zgłoszenia, to muszą również dokonać takiego samego przy wznowieniu działalności. Dotyczy to np.: firm zajmujących się ochroną osób i mienia, których obowiązkiem jest poinformowanie MSWiA o odwieszeniu. 

O wznowieniu działalności przez podmiot zarejestrowany w KRS, automatycznie powiadamiany jest ZUS, dlatego w zasadzie spółka nie musi tego robić. Czynność ta jednak nie dotyczy wspólników spółki jawnej, komandytowej, partnerskiej lub jednoosobowej spółki z o. o. Wymienione osoby muszą po wznowieniu zarejestrować się w ZUS-ie jako płatnik składek składając formularz ZUS ZFA oraz zgłosić się do ubezpieczeń za pomocą formularza ZUS ZUA lub ZUS ZZA podając indywidualne dane identyfikacyjne (NIP i PESEL). 

Podsumowanie

Wznowienie działalności gospodarczej wymaga dokonania zgłoszenia do CEIDG lub KRS. Działalność wpisana do KRS może być odwieszona automatycznie przez sąd po upływie 24 miesięcy licząc od dnia zawieszenia. Działalność zarejestrowaną w CEIDG można odwiesić w formie tradycyjnej lub drogą elektroniczną. W przypadku podmiotów wpisanych do KRS możliwa jest jedynie forma tradycyjna przez złożenie pisemnego wniosku do właściwego sądu rejestrowego.


Data publikacji: 2021-04-29, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU