W Polsce działalność gospodarcza może być prowadzona w różnych formach. Najbardziej popularna jest jednoosobowa działalność gospodarcza. Czasami niektórzy przedsiębiorcy podejmują decyzję o przekształcenie jej w spółkę prawa handlowego. przeksztalcenie dzialalnosci na spolke

Prowadzenie firmy w Polsce

Przedsiębiorca, który chce założyć własną firmę ma do wyboru kilka form prawnych. Najczęściej wybierana jest jednoosobowa działalność gospodarcza lub jedna ze spółek prawa handlowego. Każda z tych form regulowana jest przez inne akty prawne, co sprawia, że różnią się one pod względem prawnym i rachunkowym. Prawo dopuszcza możliwość zmiany jednej formy prawnej prowadzonej działalności na inną. 

Sposób przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę

Każdy przedsiębiorca, który prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą ma prawo przekształcić ją w spółkę. Najczęściej jest to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (spółka z o. o.).

Przekształcenia można dokonać na 2 sposoby:

1. przez przekształcenie JDG w spółkę (art. 551 par. 5 Kodeksu spółek handlowych – Zasady przekształcania spółek)

Przedsiębiorca będący osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 424 i 1086) – (przedsiębiorca przekształcany) może przekształcić formę prowadzonej działalności w jednoosobową spółkę kapitałową (spółkę przekształconą) (przekształcenie przedsiębiorcy w spółkę kapitałową).

2. założenie spółki z o. o. i wniesienie do niej aportu w postaci przedsiębiorstwa.

Zgodnie z przepisami przedsiębiorca powinien: 
 • sporządzić plan przekształcenia razem z załącznikami i opinią biegłego rewidenta
 • złożyć oświadczenie o przekształceniu przedsiębiorcy
 • powołać członków organów spółki przekształconej
 • zawrzeć umowę spółki
 • dokonać wpisu do KRS
 • jednocześnie wykreślić firmę z CEIDG.

Przekształcenie działalności w spółkę - zalety i wady 

Zalety spółki
 • udziałowcy nie odpowiadają za zobowiązania spółki prywatnym majątkiem
 • brak obowiązku opłacania składek na ZUS.
Wady spółki
 • większa biurokracja
 • liczne obowiązki zagrożone wysokimi karami
 • podwójne opodatkowanie
 • wyższe koszty księgowe (prowadzenie pełnej księgowości, dlatego konieczna jest współpraca z biurem rachunkowym)

Prawa i obowiązki przedsiębiorcy po przekształceniu

W obowiązujących przepisach zostały zawarte uregulowania dotyczące praw i obowiązków przedsiębiorcy wynikających z prowadzenia działalności w ramach spółki, która na mocy prawa przejmuje wszystkie prawa i obowiązki jednoosobowej działalności gospodarczej, w tym odpowiada również za wszystkie umowy zawarte w tym czasie. Jest to zgodne z prawem i nie ma konieczności zmiany treści zawartych dokumentów ani sporządzania do nich aneksów. 

Nazwa firmy po przekształceniu

Przedsiębiorca po przekształceniu może zachować dawną nazwę firmy, ale musi do niej dopisać formę prawną, jak np.: „spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” lub w skrócie: „sp. z o. o.”. Przy zmianie nazwy koniecznie należy wskazać w nawiasie starą nazwę, która powinna zostać zachowania przynajmniej przez rok czasu licząc od dnia przekształcenia nazwy celem zachowania przejrzystości. 

Przekształcenie w spółkę – czy się opłaca?

Trudno jest odpowiedzieć na to pytanie. Składa się na to wiele okoliczności, jak np.: plany biznesowe, czy cele jakie przedsiębiorca sobie wyznaczył. Każdy powinien indywidualnie rozważyć wszystkie za i przeciw w oparciu o własną sytuację.


Data publikacji: 2021-04-15, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU