Każdy pojazd może stanowić środek trwały dla firmy – ta zasada dotyczy również statków powietrznych. Niniejszy artykuł jest poświęcony samolotom, a dokładnie ich amortyzacji, odliczaniu podatku naliczonego od wydatków dotyczących samolotów i innych zasad. zakup samolotu na firme amortyzacja vat

Samolot jako środek trwały w firmie

Każda nabyta dla przedsiębiorstwa maszyna, urządzenie albo środek transportu może być amortyzowany.
Jednak aby tego dokonać, konieczne jest spełnienie przez środki trwałe konkretnych wymagań:
 • środki zostały zakupione albo wyprodukowane we własnym zakresie,
 • są własnością albo współwłasnością podatnika,
 • to przedmioty kompletne i zdatne do pracy w dniu przyjęcia (zgodnie z ich przeznaczeniem, sprawne techniczne, zalegalizowane prawnie w formie wymaganych uprawnień, homologacji oraz zezwoleń na korzystanie z nich),
 • planowany okres korzystania ze środków trwałych przekracza jeden rok – podatnik bez niczyjej pomocy podejmuje decyzję o długości korzystania ze składnika,
 • są używane przez podatnika do prowadzenia firmy bądź rozporządzane na podstawie umowy najmu, dzierżawy albo umowy leasingu,
 • nie znajdują się w katalogu środków trwałych wymienionych w 22c ww. ustawy.

Podkreślmy jeszcze raz, że składnik majątku może zostać poddany amortyzacji tylko w przypadku, kiedy w dniu przyjęcia jest zarówno kompletny, jak i zdatny do użycia.

Omawiane zasady dotyczą także statków powietrznych. Samolot może być środkiem trwałym w firmie. Oczywiście pod warunkiem, że charakter działalności ma związek przyczynowo-skutkowego z zakupem.

Aby odpisy amortyzacyjne samolotu stanowiły koszt uzyskania przychodu, środek trwały musi być używany w ramach oraz na potrzeby firmy.

Omawiane zasady zostały potwierdzone przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w dniu 29 października 2020 roku (nr 0111-KDIB1-1.4010.335.2020.2.NL). Poinformował on, że samolot jest środkiem trwałym w pozarolniczej działalności gospodarczej, gdyż będzie używany przez firmę w celach reklamowych w trakcie publicznych pokazów oraz zawodów sportowych. Za wykonane działania podatnik otrzyma zapłatę od reklamodawców. Wtedy od początkowej wartości samolotu podatnik ma prawo odliczać odpisy amortyzacyjne oraz wliczać do kosztów podatkowych (w pełnej wysokości).

Jak wykonuje się amortyzację samolotu?

Odpisy amortyzacyjne są wykonywane od wartości początkowej środka trwałego. Podatnik musi przestrzegać stawek wyznaczonych w Wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych.

Samoloty to kategoria KŚT 780, do których zaliczamy:
 • samoloty towarowe i transportowe,
 • samoloty pasażerskie,
 • samoloty rozpoznawcze, patrolowe, szturmowe, poszukiwania okrętów podwodnych, bombowe,
 • samoloty szkolno-treningowe,
 • samoloty sanitarne, ratownicze,
 • samoloty do obsługi rolnictwa,
 • samoloty do wykonywania fotografii, doświadczalne i inne.

W skład samolotu wchodzi również stałe wyposażenie, zarówno normalne, jak i specjalne.

Amortyzacji nie podlegają:
 • spadochrony sklasyfikowane w rodzaju 789;
 • hydroplany, sterowce sklasyfikowane w rodzaju 789.

Samoloty mają przypisaną 14% roczną stawkę amortyzacyjną.

Interpretacja Dyrektora IS w Warszawie wydana 13 grudnia 2012 roku (nr IPPB1/415-1301/12-2/AM) wskazuje, że występuje związek przyczynowo-skutkowy między przyszłymi wydatkami ponoszonymi na nabycie samolotu a celem, co w tym wypadku oznacza wygenerowanie przychodów. Zarówno tryb, jak i charakter prowadzonej firmy jest zależny od szybkiego przemieszczania się, co jest uwarunkowane obsługą inwestycyjną wykonywaną na obszarze całego państwa. Wydatek na ultralekki samolot jest o wiele większy niż zakup samochodu, jednak korzyści jest zdecydowanie więcej. Kiedy dojdzie do awarii, niespodziewanych sytuacji, przygotowania ofert i innych zbliżonych działań przedsiębiorstwo zyska nie tylko czas, ale jednocześnie poniesie mniejsze straty.

Nabycie samolotu było uwarunkowane charakterem prowadzonej firmy i chęcią usprawnienia logistyki. Zakup samolotu jest więc w pełni celowy, usprawniający funkcjonowanie firmy i mający wpływ na generowane przychody.

Dopiero w przypadku, kiedy wystąpią rzetelne i prawdziwe powody, które są jednoznaczne z brakiem przeciwwskazań do zakupu ultralekkiego samolotu, można go amortyzować wg 14% stawki w skali roku. W takiej sytuacji odpisy są dla firmy kosztem podatkowym.

Takie same zasady można odnieść do kosztów eksploatacyjnych, czyli naprawy albo zakupu paliwa. Wymienione wydatki stanowią dla podatnika koszt uzyskania przychodu i są księgowane w pełnej wysokości. W art. 23 ust. 1 ustawy o PIT podane są jedynie ograniczenia związane z samochodami osobowymi, czyli nie odnoszą się do omawianego przez nas przykładu.

Statek powietrzny w działalności a odliczenie podatku VAT

Aby podatnik mógł odliczyć VAT, wymagany jest bezwarunkowy związek między zakupami a opodatkowaną transakcją. Odliczanie podatku naliczonego jest dedykowane podatnikowi w takim zakresie, w jakim działalność podatnika zapewnia mu to prawo. Do odliczenia podatku dochodzi w przypadku, kiedy transakcje przyczyniające się do naliczenia podatku są powiązane z transakcjami przyczyniającymi się do wystąpienia prawa do odliczenia.

W praktyce, gdy samolot służy do wykonywania czynności opodatkowanych, przedsiębiorca może wykonywać odliczenia podatku naliczonego.

Dodajmy, że mowa o bezpośrednim i pośrednim używaniu składnika majątku do czynności, które podlegają opodatkowaniu.

Ten sam temat został poruszony przez Dyrektora KIS w interpretacji wydanej 19 sierpnia 2019 roku (nr 0111-KDIB3-1.4012.391.2019.1.KO), w której omówiono sytuację spółki zajmującej się świadczeniem czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, a także zmierzającej do zakupu samolotu, a dokładnie awionetki używanej do prowadzenia firmy. Główną rolę tego środka transportu jest usprawnienie działania całego przedsiębiorstwa.

Po wykonanej analizie organ wydał jednoznaczną decyzję, z której wiadomo, iż spółka może obniżyć kwotę podatku należnego o kwotę podatku naliczonego widniejącego na fakturach potwierdzających raty leasingowe i materiały eksploatacyjne, a także paliwo nabywane w celu korzystania z samolotu. Takie stanowisko jest zgodne z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT.

Podsumowanie

Statek powietrzny może zostać zakwalifikowany jako środek trwały w firmie, a następnie poddawany odpisom amortyzacyjnym. Jedynym warunkiem jest korzystanie z samolotu na potrzeby firmy. Oprócz odpisów amortyzacyjnych podatnik może odliczać wydatki związane z używaniem statku powietrznego i podatek VAT.


Data publikacji: 2022-11-22, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU
Zosia
23 Listopad 2023

Czy samolot, który zostanie w firmie używany do wykonywania zdjęć fotogrametrycznych (nie jest on przeznaczony do przewozów osób ani towarów) należy traktować jako środek transportu i przy zakupie z kraju UE należy zapłacić podatek VAT i wypełnić deklaracje VAT 23?