Z roku na rok przybywa przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność nie tylko na terenie Polski, ale również poza jej granicami. Taka współpraca nakłada na polskiego przedsiębiorcę szereg dodatkowych obowiązków, jak np. prawidłowe rozliczanie usług. podatek swiadczenie uslug ue

Rejestracja podatnika VAT-UE

Świadczenie usług poza granicami kraju wymaga od podatnika dokonania rejestracji dla celów VAT-UE. Dotyczy to wszystkich podatników VAT czynnych i zwolnionych. Do rejestracji służy druk VAT-R. Przedsiębiorca otrzymuje NIP „europejski”. Z reguły jest to dotychczasowy numer NIP poprzedzony prefiksem kraju, w którym mieszka podatnik. W przypadku Polski jest to PL.

Rozliczenie podatku VAT, a miejsce świadczenia usług

Obowiązkiem każdego przedsiębiorcy jest znajomość przepisów, a przede wszystkim zasad regulujących miejsce opodatkowania, termin powstania obowiązku podatkowego, sposób rozliczania podatków. Z tych wszystkich zasad najważniejsze jest miejsce świadczenia usług.

Dla zasady usługi wykonywane na rzecz podatników opodatkowane są w miejscu siedziby działalności usługobiorcy.
Od tej reguły występują wyjątki w świadczeniu usług:
  • transportowych (też transport morski i lotniczy)
  • kulturalnych
  • sportowych i edukacyjnych
  • związanych z nieruchomościami
  • turystycznych
  • restauracyjnych i cateringowych.
Usługi dzielimy na dwie grupy, dla których:
  • miejsce świadczenia usług jest w kraju nabywcy (dotyczy tez opodatkowania)
  • miejsce świadczenia usług jest ustalane na zasadach szczególnych (świadczenia na rzecz nie podatników).
Zasadniczo usługi świadczone na rzecz nie podatników podlegają opodatkowaniu w miejscu siedziby działalności usługodawcy. Wynika z tego, że jeżeli polski przedsiębiorca mający siedzibę w Polsce świadczy usługi dla zagranicznego kontrahenta będącego osobą fizyczną to musi tę usługę opodatkować według stawki VAT obowiązującej w Polsce.

Dokumentowanie wewnątrzwspólnotowego świadczenia usług

Świadczenie usług wewnątrzwspólnotowych powinno być udokumentowane fakturą typu eksport usług VAT-UE 28b.
Jeżeli odbiorcą usługi jest podatnik z innego państwa członkowskiego UE to na fakturze musi widnieć numer NIP UE sprzedawcy i nabywcy.

W sytuacji opodatkowania usługi w kraju nabywcy, polski przedsiębiorca nie musi wykazywać podatku VAT Polsce, co oznacza, że na fakturze może pominąć informacje dotyczące podatku VAT, jak np. kwota, czy stawka podatku.
Przedsiębiorca współpracujący w zakresie świadczenia usług z podatnikiem z państwa UE rozliczającego transakcję jako import usług nie ma potrzeby umieszczania na fakturze opustów i obniżek cen. Na dokumencie koniecznie musi znaleźć się adnotacja, że "transakcja podlega opodatkowaniu w kraju nabywcy" lub "Do rozliczenia podatku VAT zobowiązany jest nabywca usługi (odwrotne obciążenie)".

Obowiązek podatkowy

Przedsiębiorcy świadczący usługi poza terenem Polski mają obowiązek wykazania w ewidencji nazwę usługi oraz jej wartość. Muszą tez określić moment powstania obowiązku podatkowego. Jeżeli usługi w większości wykonywane są dla podmiotów z UE, dla których miejscem świadczenia usługi jest kraj nabywcy to obowiązek podatkowy powstaje w momencie wykonania usługi lub otrzymania całości bądź części zapłaty. Taką transakcję należy wykazać w deklaracji VAT oraz w informacji podsumowującej VAT-UE. Dotyczy to także przedsiębiorców, którzy nie odprowadzają podatku VAT od takich transakcji.

Deklaracja VAT i informacja podsumowująca VAT-UE

Jednym z obowiązków podatnika w zakresie rozliczania podatku jest prawidłowe sporządzanie deklaracji. Usługi opodatkowane w Polsce ujmuje się na takich samych zasadach co transakcje krajowe. Usługi nie opodatkowane w Polsce powinny znaleźć się w deklaracji pod pozycją „dostawa towarów oraz świadczenie usług poza terytorium kraju”. Dodatkowo jeżeli usługi nie są zwolnione z VAT ani opodatkowane stawką 0%, a miejsce ich opodatkowania zostało ustalone zgodnie z zapisem z art. 28b ustawy o VAT należy taką transakcję wykazać w pozycji: „w tym świadczenie usług, o których mowa w art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy”. W części E informacji podsumowującej VAT-UE należy wykazać wartość usług w rozbiciu na kontrahentów. W razie braku miejsca dostępny jest załącznik VAT-UE/C. 

Od 2017 roku podatnicy zarejestrowani na potrzeby VAT-UE mają obowiązek przesyłania deklaracji VAT drogą elektroniczną. Dotyczy to również informacji podsumowującej w deklaracji VAT-UE, którą składa się za okres miesięczny w terminie do 25 dnia miesiąca po zakończeniu miesiąca rozliczeniowego. 
Jeżeli w danym miesiącu żadna transakcja nie miała miejsca nie trzeba składać deklaracji za ten okres.


Data publikacji: 2020-03-04, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU