Niektórzy przedsiębiorcy decydują się na zakup roweru do firmy, który zamierzają wykorzystywać głównie na dojazd do pracy, a także do klientów na terenie miasta, w którym mieszkają i mają siedzibę firmy. rower elektryczny w kosztach firmy

Zakup roweru elektrycznego do firmy – wydatek firmowy

Dla przedsiębiorcy, który dokona zakupu roweru elektrycznego do firmy w cenie zakupu przekraczającej wartość ponad 10 000 zł, który to pojazd będzie wykorzystywał sezonowo przez kilka lat na dojazdy do firmy lub do klientów może stanowić dla niego koszt podatkowy. Takie stanowisko potwierdzają organy podatkowe w wydawanych interpretacjach, jak np.: w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora KIS z dnia 16 lutego 2021 roku, nr 0112-KDIL2-2.4011.898.2020.1.AA

Dodatkowo podatnik musi pamiętać o tym, że każdy wydatek poniesiony w firmie jeżeli ma być zaliczony do kosztów podatkowych, to musi być odpowiednio udokumentowany oraz powinien zaistnieć związek przyczynowo - skutkowy pomiędzy poniesionym wydatkiem, a prowadzoną działalnością gospodarczą. 

Odpisy amortyzacyjne

Jeżeli wartość roweru przekracza kwotę 10 000 zł. to przedsiębiorca powinien zaliczyć go do środków trwałych i ująć w ewidencji. Rower może być amortyzowany w czasie, zgodnie z zasadami ogólnymi (metoda liniowa) lub może być zastosowana wobec niego amortyzacja jednorazowa o ile przedsiębiorca ma prawo skorzystać z takiej opcji w ramach limitu 50 000 euro. Przedsiębiorcą uprawnionym do amortyzacji jednorazowej jest tzw. mały podatnik lub dopiero rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej, jednak nie wcześniej niż w miesiącu wprowadzenia środka trwałego do ewidencji.  Regulacje w tym zakresie zawiera art. 22k ust. 7-13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 ze zm.).

Na podstawie art. 22h – 22m ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, odpisy amortyzacyjne, amortyzacji w czasie można dokonywać w stosunku do składników majątku o wartości powyżej 10 000 zł, dla których kosztem będą odpisy dokonywane w sposób systematyczny.

W przypadku kiedy środek trwały wykorzystywany jest sezonowo, to amortyzacji dokonuje się w oparciu o art. 22h ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, co oznacza, że odpisy amortyzacyjne mogą być dokonywane tylko w okresie faktycznego wykorzystywania środka trwałego. W tym przypadku podatnik może wybrać jeden z dwóch sposobów wyliczania miesięcznego odpisu amortyzacyjnego. 

PRZYKŁAD
Przedsiębiorca kupił w lipcu 2021 roku rower elektryczny z myślą używania go w firmie przez kilka lat. Rower kosztował 13 000 zł netto. Ma być wykorzystywany w firmie przez 9 miesięcy w roku, od marca do listopada. Zgodnie z wykazem KŚT, roczna stawka amortyzacyjna wynosi 18% (podgrupa 79 – pozostałe środki transportu, symbol KŚT 790). 


Miesięczna i roczna amortyzacja roweru – wyliczanie
I sposób
  • roczna kwota odpisów amortyzacyjnych – 13 000 zł x 18% = 2 340 zł
  • ilość miesięcy w sezonie – 9
  • miesięczny odpis amortyzacyjny – 2 340 zł / 9 miesięcy = 260 zł
  • dokonany roczny odpis amortyzacyjny – 260 zł x 9 miesięcy = 2 340 zł
II sposób
  • roczna kwota odpisów amortyzacyjnych – 13 000 zł x 18% = 2 340 zł
  • miesięczny odpis amortyzacyjny – 2 340 zł /12 miesięcy = 195 zł
  • dokonany roczny odpis amortyzacyjny – 195 zł x 9 miesięcy = 1 755 zł.
Na podstawie przedstawionego przykładu widać, że w 2021 roku amortyzacja roweru w zależności od wybranego sposobu wyliczenia wyniesie odpowiednio
  • I sposób – 1 300 zł (260 zł x 5 miesięcy)
  • II sposób – 975 zł (195 zł x 5 miesięcy).


Data publikacji: 2021-11-18, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU