Nowi przedsiębiorcy, a także mający status małego podatnika mają możliwość dokonania jednorazowej amortyzacji samochodu ciężarowego w ramach pomocy de minimis. Z takiego rozwiązania mogą skorzystać podatnicy, którzy dokonali zakupu na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej niektórych środków trwałych. Mogą je zaliczyć jednorazowo do kosztów uzyskania przychodów bez względu na ich wartość początkową. jednorazowa amortyzacja samochodu ciezarowego

Kiedy można skorzystać z jednorazowej amortyzacji samochodu ciężarowego w ramach pomocy de minimis?

Zgodnie z przepisami z jednorazowej amortyzacji mogą skorzystać przedsiębiorcy rozpoczynający działalność w danym roku podatkowym oraz tzw. mali podatnicy. Przywilej ten ograniczony jest limitem. Suma dokonanych jednorazowych odpisów amortyzacyjnych nie może przekroczyć równowartości 50 000 euro. W 2021 roku było to 226 000 zł
Taki sposób amortyzacji nie dotyczy wszystkich składników majątku, jak np. samochodów osobowych. 

Jednorazowy odpis amortyzacyjny możliwy jest w przypadku środków trwałych zaliczanych do grupy 3-8 KŚT, do której należą:grupa 3
 • grupa 3 – kotły i maszyny energetyczne
 • grupa 4 – maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania
 • grupa 5 – specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty
 • grupa 6 – urządzenia techniczne
 • grupa 7 – środki transportu z wyłączeniem samochodów osobowych
 • grupa 8 – narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie
Przedsiębiorcy mają więc możliwość wprowadzenia do ewidencji środków trwałych, samochodów ciężarowych, które mogą zostać zamortyzowane jednorazowo w ramach pomocy de minimis po spełnieniu określonych warunków Wymagane jest posiadanie dokumentów potwierdzających, że pojazd może być uznany za samochód ciężarowy. 

Definicja samochodu ciężarowego

Przez samochód ciężarowy zgodnie z definicją zawartą w ustawie Prawo o ruchu drogowym uważa się pojazd samochodowy przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu ładunków. Zgodnie z ustawą o PIT samochodem ciężarowym może być pojazd o masie całkowitej poniżej 3,5 tony, który spełnia dodatkowe wymogi określone w art. 5d ustawy.

Art. 5a ust. 19a ustawy o PIT
wskazuje, że samochodem ciężarowym jest pojazd o masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony. Jeżeli pojazd posiada mniejszą masę, to w niektórych przypadkach możliwe jest zaliczenie go do samochodów ciężarowych. Zaliczają się do nich:
 • pojazdy samochodowe z jednym rzędem siedzeń oddzielone od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą:
  • zaklasyfikowane na podstawie przepisów o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy van
  • z otwartą częścią przeznaczoną do przewozu ładunków
 • pojazdy samochodowe posiadające kabinę kierowcy z jednym rzędem siedzeń oraz nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu. 
Wymagania powinny zostać potwierdzone na podstawie:
 • dodatkowego badania technicznego przeprowadzonego przez okręgową stację kontroli pojazdów, które musi być potwierdzone zaświadczeniem wydanym przez stację
 • dowodu rejestracyjnego pojazdu zawierającego odpowiednią adnotację, że wymagania te zostały spełnione. 
Wymienione wymagania mają tu podstawowe znaczenie. Jeżeli chociaż jedno z nich nie zostanie spełnione, to pojazd nie może być uznany za samochód ciężarowy i tym samym jego jednorazowa amortyzacja nie jest możliwa.  

Inne pojazdy zaliczane do samochodów ciężarowych na podstawie ustawy o PIT

W oparciu o przepisy ustawy o PIT za samochody ciężarowe uważa się również pojazdy specjalne, takie jak: 
 • agregat elektryczny/spawalniczy
 • agregat do prac wiertniczych
 • koparka
 • koparko-spycharka
 • ładowarka
 • podnośnik do prac konserwacyjno-montażowych
 • żuraw samochodowy
o ile z dokumentów wydanych zgodnie z przepisami o ruchu drogowym wynika, ze dany pojazd należy do pojazdów specjalnych.


Data publikacji: 2021-10-01, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU