Obecnie coraz częściej młodzi ludzie rozpoczynają samodzielne życie bez finansowej pomocy rodziców. Szybko podejmują pracę lub sami rozpoczynają zatrudnienie na własny rachunek i zakładają działalność gospodarczą oraz dodatkowo kontynuują naukę. Na czyją i jaką pomoc może liczyć uczeń lub student w zakresie stawiania pierwszych kroków w biznesie? zalozenie firmy przez studenta ulgi

Założenie działalności gospodarczej przez studenta 

Student jako osoba fizyczna ma prawo założyć własną działalność gospodarczą. W tym celu musi wykonać kilka ważnych czynności. Przede wszystkim ma obowiązek zarejestrować działalność w CEIDG. Musi wypełnić i złożyć wniosek CEIDG-1, w którym powinien podać między innymi następujące dane:
 • imię i nazwisko
 • numer dowodu osobistego
 • PESEL
 • Numer NIP
 • REGON o ile posiada
 • imiona rodziców
 • adres zameldowania i zamieszkania
 • numer rachunku bankowego
 • nazwę proponowanej firmy
 • wybraną formę opodatkowania
 • adres, pod którym będzie przechowywana dokumentacja księgowa. 
We wniosku podaje się także termin rozpoczęcia prowadzenia działalności pamiętając o tym, że nie może on być wcześniejszy od dnia złożenia wniosku. Za pomocą tego samego formularza CEIDG student może zarejestrować się w ZUS-ie i tym samym dokonać zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych. Za pomocą wniosku CEIDG może także złożyć zgłoszenie do VAT-R.
Wniosek CEIDG składa się w urzędzie gminy. Można to zrobić na trzy sposoby:
 • osobiście
 • online
 • wysłać listem poleconym. 
Założenie własnej działalności gospodarczej jeszcze w trakcie studiów nie zwalnia z zapłaty składek na ZUS. W tym zakresie obowiązują takie same zasady jak w przypadku pozostałych przedsiębiorców. Student rozpoczynający pracę na własny rachunek może skorzystać z tzw. ulgi na start w ramach, której przez pół roku będzie zwolniony z zapłaty obowiązkowych składek na ubezpieczenia społeczne. Zwolnienie nie obejmuje składki zdrowotnej, która musi być opłacana za każdy miesiąc prowadzenia firmy. Następnie po spełnieniu warunków może przez kolejny okres 24 miesięcy płacić składki społeczne ZUS w preferencyjnej, niższej wysokości. 

Założenie działalności gospodarczej przez studenta – Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości

Od kilku lat młodzi ludzie noszący się z zamiarem otworzenia własnej działalności gospodarczej mogą skorzystać w tym zakresie z pomocy tzw. Inkubatorów Przedsiębiorczości. Inkubatory powstały w celu wspierania młodych przedsiębiorców podczas wykonywania czynności związanych z zakładaniem i późniejszym prowadzeniem firmy. Co do zasady z usług inkubatora można korzystać przez dowolny okres czasu, a podjęcie decyzji o rozpoczęciu samodzielnego prowadzenia firmy bez jego opieki należy do przedsiębiorcy i od tego czy czuje się on na siłach samodzielnie prowadzić działalność. Najczęściej współpraca z inkubatorem trwa przez okres 3 lat, ale zdarzają się także przypadki, kiedy jest ona krótsza lub dłuższa. 

Rozpoczęcie działalności z pomocą inkubatora rozpoczyna się złożeniem wniosku przez studenta do wybranego przez niego inkubatora. Najczęściej jest nim Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości działający przy uczelni. 

Czym są Inkubatory Przedsiębiorczości? 

Inkubator Przedsiębiorczości znany też pod nazwą Inkubator Biznesu powstał między innymi w celu udzielania pomocy prawnej osobom mającym pomysł na firmę, które nie posiadają ani środków, ani wiedzy umożliwiających założenie oraz prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Inkubatory Biznesu są podmiotem wspierającym niewielkie firmy, które dopiero stawiają pierwsze kroki w biznesie. Może mieć formę fundacji, stowarzyszenia lub organizacji pozarządowej. Pomoc ze strony inkubatora polega głownie na udzielaniu porad z zakresu księgowości, a także w kwestiach prawnych i skierowana jest przede wszystkim w stronę osób, które otwierają swoją pierwszą działalność. Dzięki Inkubatorom Biznesu młodzi przedsiębiorcy uczą się jak należy prawidłowo prowadzić własną firmę. Pomysł na powstanie inkubatorów narodził się w USA w latach osiemdziesiątych XX wieku. 
Osoba, która ma pomysł na własną firmę i korzysta z pomocy inkubatora może podpiąć się pod jego osobowość prawną. Dzięki temu nie musi w tym momencie rejestrować działalności. Wiąże się to z tym, że firma nie będzie posiadała własnego numeru NIP ani numeru REGON. Pierwszym krokiem do podjęcia współpracy z inkubatorem jest podpisanie z nim umowy. W sytuacji, kiedy działalność jest już zarejestrowana, to rolą inkubatora jest udzielenie pomocy w zakresie lokalowym, prawnym lub księgowym. Istotna jest też pomoc np. przy składaniu wniosku o dofinansowanie z Unii Europejskiej, czy możliwość korzystania z darmowych kursów i szkoleń. 

Dla kogo Inkubator Przedsiębiorczości? 

Oferta inkubatora skierowana jest w stronę:
 • małych i średnich przedsiębiorstw
 • studentów
 • absolwentów i doktorantów wyższych uczelni,
którzy nie posiadają wystarczającego kapitału potrzebnego na rozpoczęcie działalności. Usługi dostępne są także dla osób prowadzących firmę z zakresu nowoczesnych technologii lub działających w formie start-upów. 

Pomimo, że Inkubatory Przedsiębiorczości są pomocnym narzędziem przy zakładaniu nowej działalności gospodarczej, to jednak w niektórych przypadkach nie powinno korzystać się z ich pomocy. Dotyczy to przede wszystkim spółek oraz działalności, w których wymagane jest uzyskanie koncesji, jak przykładowo sprzedaż alkoholu. 

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości – sposób działania (zalety i wady)

Sposób działania Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości jest prosty. Podmiot ten pomaga młodemu przedsiębiorcy rozwinąć i dopracować plan jaki posiada on na swój biznes. Inkubator udostępnia swój numer NIP, REGON, a także osobowość prawną. Student nie musi już myśleć o rejestracji firmy w poszczególnych urzędach. Bardzo często jest też tak, że przedsiębiorca otrzymuje do swojej dyspozycji określoną powierzchnię, którą może zagospodarować przez pewien okres czasu. Dodatkową korzyścią jest fakt, że firma założona z pomocą inkubatora nie musi odprowadzać składek na ZUS, co niewątpliwie przekłada się na uzyskanie wyższych przychodów. 

Jednak czasami sam pomysł na biznes i pomoc inkubatora może nie wystarczyć, aby przedsięwzięcie odniosło spodziewany sukces, dlatego każdy pomysł na prowadzenie własnej działalności powinien być poddany dokładnej analizie w czym pomóc mogą właśnie inkubatory. Przedsiębiorca po podpisaniu umowy z wybranym inkubatorem zaczyna pracować tak jakby prowadził własną firmę, chociaż tak naprawdę nie jest jej prawnym podmiotem. Na fakturach oraz innych dokumentach będą znajdować się dane inkubatora, a nie przedsiębiorcy. Właściciel inkubatora za użyczenie swojej osobowości prawnej pobiera opłatę, która w większości zawiera się w przedziale cenowym od 200 do 500 zł. Jest to w zasadzie jedyna stała opłata, którą ponosi student prowadzący firmę z pomocą tego podmiotu. 

Ulga dla młodych – czy obejmuje młodych przedsiębiorców? 

Ulga dla młodych przeznaczona jest dla osób do 26 roku życia. Obowiązuje od 1 stycznia 2019 roku. W ramach ulgi osoby, które nie ukończyły 26 lat zostały zwolnione z zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) od osiągniętych przychodów pochodzących ze:
 • stosunku służbowego
 • stosunku pracy
 • pracy nakładczej
 • spółdzielczego stosunku pracy
 • z tytułu odbywania praktyki absolwenckiej oraz stażu uczniowskiego.
Zwolnienie przysługuje do określonego limitu przypadającego w danym roku podatkowym. Obecnie limit został ustalony na wartość 85 528 zł. Jeżeli przychody podatnika w danym roku podatkowym przekroczą wskazaną kwotę limitu, to dana osoba będzie musiała odprowadzić do urzędu skarbowego podatek dochodowy. Do tego dochodzi wspomniana wyżej ulga na start i opłacanie składek na ZUS w obniżonej wysokości przez pierwszy okres prowadzenia działalności.


Data publikacji: 2023-10-20, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU