Pracodawcy bardzo opłaca się zatrudnianie studenta. Wielokrotnie można nawet znaleźć oferty, w których ten status jest wymagany. Ten warunek jest uzasadniony niskimi kosztami zatrudnienia osób uczących się na uczelniach wyższych i równocześnie podejmujących zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia. Pojawia się jednak pytanie, czy zatrudnienie studenta jest korzystne po podpisaniu umowy o pracę i jakie składki odprowadza przedsiębiorca, który oferuje zatrudnienie dla studenta? zatrudnienie studenta na umowe o prace

Status studenta — co to jest?

Status studenta zostaje automatycznie przyznany każdej osobie podejmującej kształcenie na kierunkach pierwszego albo drugiego stopnia. Ustawa prawo o szkolnictwie wyższym i nauce wskazuje, iż status studenta nie zostaje przyznany doktorantom. Oznacza to, iż nie mają oni możliwości korzystania z ulg i przywilejów przyznanych studentom. Kiedy studia zakończą się albo dana osoba zostanie wykreślona z listy studentów, status studenta przestaje obowiązywać. Aby potwierdzić studiowanie, wymagane jest uzyskanie oświadczenia, które jest przekazywane przez uczelnię po dostarczeniu przez studenta wypełnionego wniosku.

W jakich przypadkach regulowanie składek za studenta jest obowiązkowe?

Jeżeli w firmie pracują studenci, którzy nie ukończyli 26 roku życia i podpisali z pracodawcą umowę zlecenie, umowę agencyjną albo umowę o świadczenie usług nie są objęci obowiązkiem regulowania składek na ubezpieczenie społeczne. Ta sama zasada jest dedykowana uczniom gimnazjów i szkół ponadpodstawowych, a także ponadgimnazjalnych.

Student, który podpisał umowę zlecenie, musi zostać zgłoszony przez zatrudnionego do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego w następujących przypadkach:
 • student ukończył 26 rok życia,
 • zakończenie studiów albo wykreślenie z listy studentów.

Za dzień ukończenia studiów wskazuje się datę złożenia egzaminu dyplomowego, a jeżeli studia odbywają się na kierunkach lekarskich, lekarsko-dentystyczny oraz weterynarii — obowiązuje data złożenia ostatniego wymaganego przez program studiów egzaminy. Kiedy mowa o studiach na kierunkach farmacji oraz fizjoterapii — obowiązuje data zaliczenia ostatniej, zgodnej z programem studiów praktyki (art. 76 ust. 1 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce).

Należy mieć świadomość, iż w dniu obrony pracy licencjackiej studentowi zostaje odebrany jego status, nie zważając na fakt, iż termin ważności legitymacji to 31 października. Pracodawca jest zobowiązany regulować za pracownika składki na ubezpieczenie społeczne i dotyczy to również przypadków, gdy podpisał ze studentem umowę zlecenie. Fakt, iż student będzie kontynuował naukę na studiach II stopnia, nie jest istotny. Status studenta zostaje przyznany w momencie rozpoczęcia następnych studiów.

Oferując pracę studentowi po zawarciu umowy o pracę, pracodawca jest zobowiązany do regulowania ubezpieczenia. Należy jeszcze raz podkreślić, że wiek zatrudnionej osoby nie jest istotny.

Zatrudniona osoba podlega następującym ubezpieczeniom:
 • emerytalne,
 • rentowe,
 • chorobowe,
 • wypadkowe.

Obowiązek regulowania składek ZUS za studenta na umowie o pracę

Zawierając umowę o pracę, trzeba mieć świadomość obowiązku odprowadzania przez przedsiębiorcę składek na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne za zatrudnioną osobę. Ustawodawca wskazuje, iż nie jest ważne czy zatrudniona osoba uzyskała status studenta oraz w jakim wieku jest pracownik. Za zgłoszenie do wskazanych ubezpieczeń odpowiada pracodawca. Musi tego dokonać w terminie 7 dni, liczonych od daty powstania obowiązku ubezpieczeń, co oznacza dzień nawiązania stosunku pracy.

Jakie prawa ma student po podpisaniu umowy o pracę?

W różnych sytuacjach zawarcie umowy o pracę jest korzystniejsze dla studenta niż zawarcie umowy cywilnoprawnej i warto mieć tego świadomość. Wynagrodzenie netto osoby, która nie ukończyła 26. roku życia, opiewa na wyższą kwotę, niż w przypadku umowy zlecenia, jednak zawierając umowę o pracę, zatrudniona osoba uzyskuje szereg praw i przywilejów, o czym warto wiedzieć.

Korzyści związane z podpisaniem umowy o pracę:
 • prawo do corocznego urlopu wypoczynkowego (uwarunkowanego stażem pracy),
 • prawo do urlopu macierzyńskiego, szkoleniowego, wychowawczego i urlopu bezpłatnego,
 • ograniczona odpowiedzialność majątkowa za poniesione szkody,
 • ochrona przed zwolnieniem (dotyczy osób w wieku przedemerytalnym albo kobiet w ciąży),
 • prawo do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych,
 • długość okresu wypowiedzenia jest uwarunkowana przepisami Kodeksu pracy (okres jest uzależniony od stażu pracy).

W jaki sposób oblicza się staż pracy studenta?

W celu obliczenia stażu pracy zatrudnionej osoby, trzeba zsumować okresy zatrudnienie, dodaje się także lata odbytej nauki.

Art. 155. § 1. Kodeksu pracy informuje, iż do okresu pracy warunkującego wymiar urlopu, dodaje się z tytułu ukończenia:
 • zasadniczej albo innej równorzędnej szkoły zawodowej — wyznaczony programem nauczania czas trwania nauki, maksymalnie 3 lata,
 • średniej szkoły zawodowej — zaplanowany programem nauczania czas trwania nauki, maksymalnie 5 lat,
 • średniej szkoły zawodowej dla absolwentów zasadniczych (równorzędnych) szkół zawodowych, maksymalnie 5 lat,
 • średniej szkoły ogólnokształcącej, maksymalnie 4 lata,
 • szkoły policealnej, maksymalnie 6 lat,
 • szkoły wyższej, maksymalnie 8 lat.

Trzeba mieć świadomość, że podane okresy nie zostają zsumowane. W praktyce oznacza to, że osoba, które zdecydowała się na podjęcie nauki w trakcie studiowania, wylicza staż pracy po wyznaczeniu okresu zatrudnienia za pobieraną naukę albo okres nauki, który jest najkorzystniejszy dla zatrudnionej osoby.

Staż pracy warunkuje długość urlopu wypoczynkowego, z którego może skorzystać zatrudniona osoba i kształtuje się następująco:
 • 20 dni – gdy zatrudniona osoba pracowała mniej niż 6 lat,
 • 26 dni – gdy zatrudniona osoba pracowała minimum 10 lat.
Staż pracy warunkuje także okres wypowiedzenia umowy.
Strony, które zdecydowały się zakończyć stosunek pracy, muszą przestrzegać następujących okresów wypowiedzenia:
 • 2 tygodnie — w przypadku, gdy zatrudniona osoba pracowała nie więcej niż 6 miesięcy,
 • 1 miesiąc — w przypadku, gdy zatrudniona osoba pracowała minimum 6 miesięcy,
 • 3 miesiące — w przypadku, gdy zatrudniona osoba pracowała minimum 3 lata.

Zwolnienie z obowiązku odprowadzania podatku dochodowego

Zwolnienie z podatku dochodowego, czyli PIT zerowy obowiązuje od 2020 roku i jest dedykowany dla osób, które nie ukończyły 26. roku życia. Ze zwolnienia mogą korzystać pracownicy, którzy podpisali umowę o pracę, umowę o pracę nakładczą oraz umowę zlecenia. Ulga jest dedykowana wszystkim osobom poniżej wyznaczonego wieku, czyli 26 lat. Nie ma znaczenia, czy zdecydowały się uczęszczać na studia wyższe, czy wybrały zatrudnienie. Od 2021 roku pracownik nie jest zobowiązany do składania oświadczenia pracodawcy, umożliwiającego skorzystanie ze zwolnienia, ulga przysługuje automatycznie. Ustawodawca wyznaczył limit przychodu w kwocie 85.528 zł w danym roku podatkowym.


Data publikacji: 2023-08-23, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU